Щодо плагіату в дисертаційному дослідженні Лещенка Р.М.

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство освіти і науки України є центральним органом виконавчої влади та головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Міністерство освіти і науки України проводить в межах повноважень, передбачених законом, спеціальну перевірку відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Указом Президента України № 727/2019 від 01.10.2019 року Р. Лещенка призначено Уповноваженим Президента України з земельних питань.

10.06.2020 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 643-р Лещенка Романа Миколайовича призначено Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

17.12.2020 року Постановлю Верховної Ради України № 1118-IX Лещенка Романа Миколайовича призначено на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України.

Плагіат в наукових роботах — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

За численними повідомленнями в засобах масової інформації дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Лещенко Романа Миколайовича на тему «Фінансово-правове регулювання офшорних механізмів», яка була захищена у 2015 році містила плагіат російських вчених.

Зокрема повідомлялось, що на сторінках 10 (Вступ), 82 (Розділ 2), 114 (Висновку до розділу 2), 179 (Висновки) відтворено текстовий фрагмент в перекладі на українську мову, який відповідає тексту російською мовою, надрукованому на сторінці 54 дисертації доктора економічних наук Гуртова В.К. «Сбережения населения как инвестиционный ресурс социально-экономического развития страны» Москва-2001. Вказаний фрагмент видається за один із результатів дослідження та був позитивно оцінений офіційним опонентом Касьяненко Л.Б.
На сторінках 24-25 дисертації відтворено текстові фрагменти в перекладі на українську, які відповідають тексту російською мовою, надрукованому на сторінках 31-32 дисертації кандидата економічних наук Соколова І.Б. «Теоретические аспекты оффшорного бизнеса», Москва-2002. Зазначені фрагменти видає за авторську класифікацію офшорних юрисдикцій.

На сторінках 72-75 дисертації відтворено текстові фрагменти в перекладі українською, які відповідають текстам російською мовою, надрукованих на сторінці 30 посібника Медведєвої Є.А. «Основы международного бизнеса» та на сторінках 24-27 дисертації кандидата економічних наук Кочкіної А.В. «Создание и функционирование оффшорных зон в Европе и их значение для России» Москва-2002.

Також повідомленнях ЗМІ зазначалось, що у дисертації присутні текстові фрагменти з посиланням на першоджерело, які повністю відповідають аналогічним дослідженням того ж самого джерела іншими авторами, що відбулося раніше. В тексті дисертації виявлено значну кількість інших випадків академічного плагіату, переважно у вигляді відтворення текстових фрагментів в перекладі українською, які відповідають текстам досліджень на російській мові.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводилась перевірка ти чи приймались рішення стосовно плагіату в дисертаційному дослідженні Лещенка Р.М.

(2) Надати інформацію чи надходили та коли до Міністерства освіти і науки України зверення щодо плагіату в дисертаційному дослідженні Лещенка Р.М. і які рішення в зв’язку з цим приймались.

(3) Надати інформацію чи було позбавлено Лещенка Р.М. наукового ступіню кандидата юридичних наук та чи розглядалось таке питання.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Dak, Міністерство освіти і науки України

1 Attachment