Щодо переведення результатів психологічного тестування в бали в межах перевірки особистих морально-психологічних якостей, загальних здібностей суддів під час проведення кваліфікаційного оцінювання

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Вища кваліфікаційна комісія суддів України – постійно діючий орган у системі судоустрою України, відповідальний за формування суддівського корпусу, переведення суддів, забезпечення їх належного кваліфікаційного рівня.

Відповідно до статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кваліфікаційне оцінювання проводиться Вищої кваліфікаційною комісією суддів України з метою визначення здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за визначеним законом критеріями.

Питання кваліфікаційного оцінювання суддів є предметом широкої суспільної та професійної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

* * *

Кваліфікаційне оцінювання включає такі етапи: 1) складання іспиту; 2) дослідження досьє та проведення співбесіди.

Під час психологічного тестування кандидати проходять психо-діагностичні тести. Інтерв’ю з психологом використовується для уточнення результатів, визначення рівнів згаданих показників у випадку недійсного профілю. Після співбесіди кожен експерт-психолог завершує остаточний звіт по кожному респонденту, вказуючи рівень індикаторів відповідно до нормативного профілю, та пише наративний звіт на підставі співбесіди. Після співбесіди кожен експерт-психолог завершує остаточний звіт по кожному респонденту, вказуючи рівень індикаторів відповідно до нормативного профілю, та пише наративний звіт на підставі співбесіди.

Як результат, ВККСУ отримує пакет з заключним звітом ТОВ «ОС Україна» щодо судді.

У Звіті групи експертів «Відбір та оцінювання суддів в Україні», листопад 2018 року (зроблений за фінансової підтримки Європейського Союзу, його зміст є відповідальністю Проекту ЄС Право-Justice), також наголошено на важливості проведення тренінгів для членів та персоналу ВККСУ, аби допомогти їм в опануванні знаннями щодо переведення результатів психологічного тестування у бали.

Відповідно до наявної інформації на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Комісії не мають спеціальної освіти у галузі психології.

Офіційний сайт ВККС не містить також інформації про проведення тренінгів/семінарів для членів ВККС, метою б яких було навчання членів Комісії знанням у галузі психології щодо переведення результатів психологічного тестування у бали в межах перевірки особистих морально-психологічних якостей, загальних здібностей суддів під час проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді у 2016-2018 роках.

* * *

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи розроблено та затверджено Вищою кваліфікаційною комісією суддів України Методику переведення результатів психологічного тестування в бали в межах перевірки особистих морально-психологічних якостей, загальних здібностей суддів під час проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді

(2) Надати інформацію чи організовувала Вища кваліфікаційна комісія суддів України у 2016-2018 роках освітні заходи (тренінги, семінари, курси, підвищення кваліфікації тощо) метою яких було навчання членів Комісії правильного тлумачення результатів психологічних тестів, та переведення результатів психологічного тестування у бали (в межах перевірки особистих морально-психологічних якостей, загальних здібностей суддів під час проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді), якщо так, то коли і які, і чи брали у таких заходах участь члени Комісії;

(3) Надати інформацію чи отримувала Вища кваліфікаційна комісія суддів України у 2016-2018 роках запрошення від підприємств, установ, організацій усіх форм власності, урядових та неурядових організацій, міжнародних організацій на участь членів Комісії в освітніх заходах (тренінгах, семінарах, курсах, підвищенні кваліфікації тощо) метою яких було навчання членів Комісії правильного тлумачення результатів психологічних тестів, та переведення результатів психологічного тестування у бали (в межах перевірки особистих морально-психологічних якостей, загальних здібностей суддів під час проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді), якщо так, то коли і які, і чи брали у таких заходах участь члени Комісії;

(4) Надати інформацію чи брали члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у 2016-2018 роках участь в освітніх заходах (тренінгах, семінарах, курсах, підвищенні кваліфікації тощо) метою яких було вивчення (опанування знаннями, навичками) правильного тлумачення результатів психологічних тестів, та переведення результатів психологічного тестування у бали (в межах перевірки особистих морально-психологічних якостей, загальних здібностей суддів під час проведення кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній помаді). У разі, якщо така участь мала місце, надати детальну інформацію, зокрема, але не виключно:

- прізвище, ім’я, по батькові члена Комісії, що брав участь у заході;
- дату, час та місце проведення освітнього заходу;
- форму, тему та програму (за наявності) освітнього заходу;
- інформацію про успішність проходження заходу членами Комісії (видача сертифікату, посвідчення, їх реквізити тощо).

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Паблік, Вища кваліфікаційна комісія суддів України

1 Attachment