Щодо організації діяльності Центру протидії дезінформації

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Рада національної безпеки і оборони України — є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.

Центр протидії дезінформації — є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про створення Центру протидії дезінформації», уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106 та діє на підставі Положення про Центр протидії дезінформації, затвердженого Указом Президента України від 7 травня 2021 року №187/2021.

Рада національної безпеки і оборони України та Центр протидії дезінформації — є юридичними особами публічного права та діють на засадах відкритості і прозорості діяльності.

Відповідно до частини 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права.

Згідно до 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання, структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, їх службові номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти.

Згідно п. 5.8. Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21, офіційна електронна адреса – сервіс Електронного кабінету ЄСІТС, адреса електронної пошти, вказана користувачем в Електронному кабінеті ЄСІТС, або адреса електронної пошти, вказана в одному з державних реєстрів.

Діяльність Центру протидії дезінформації — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

На підставі статті 34 Конституції України та статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» доступ до інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію, при цьому відповідно до статті 19 цього самого закону запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію, незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Звертаю увагу на те, що згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. А згідно з частиною 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 6, 13, 19, 20, 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про існуючу на даний час структуру та штатну чисельність Центру протидії дезінформації та адреси розташування робочих місць його співробітників.

(2) Надати інформацію та статистичні дані про результати діяльності Центру протидії дезінформації в розрізі:

• заходи щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері;
• забезпечення інформаційної безпеки України;
виявлення та протидія дезінформації;
• протидія пропаганді,деструктивним інформаційним впливам і кампаніям;
• запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

(3) Надати інформацію про помісячний розмір оплати праці, грошового забезпечення, винагороди, додаткових благ нарахованих та виплачених з моменту створення по 01.11.2021 року (КЕКВ 2111, КЕКВ 2112 і КЕКВ 2120) Керівнику та заступникам Центру протидії дезінформації.

(4) Надати інформацію про службові номери засобів зв'язку та офіційні адреси електронної пошти Керівника та заступників Центру протидії дезінформації.

(5) Надати інформацію чи зареєстровані, на час надання відповіді на цей запит, в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі Керівник та заступникам Центру протидії дезінформації.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Служба доступу до публічної iнформацii, Апарат РНБО, Рада національної безпеки і оборони України

1 Attachment

Служба доступу до публічної iнформацii, Апарат РНБО, Рада національної безпеки і оборони України

1 Attachment

Лисенко П., Рада національної безпеки і оборони України

2 Attachments