Щодо можливості використання в офіційному листуванні і службовій діяльності сторонніх (не офіційних) поштових сервісів співробітниками органів Служби безпеки України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Служба безпеки України – є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України.

Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників ґрунтується на засадах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України. Діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Органи і співробітники Служби безпеки України повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне ставлення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя людини. У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних злочинів окремі права та свободи особи можуть бути тимчасово обмежені у порядку і межах, визначених Конституцією та законами України. Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини є неприпустимим і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством. Служба безпеки України на вимогу громадян України у місячний строк зобов'язана дати їм письмові пояснення з приводу обмеження їх прав чи свобод.

✵ ✵ ✵

Діяльність Служби безпеки України, в тому числі документообіг — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

Комп'ютерні (електронні) системи автоматизації документообігу повинні відповідати вимогам законодавчих і нормативних актів та Інструкції про порядок організації та здійснення контролю за виконанням документів у Службі безпеки України, яка визначає порядок організації та здійснення контролю за виконанням документів у функціональних підрозділах Центрального управління, регіональних органах, органах військової контррозвідки, закладах, установах, організаціях і на підприємствах Служби безпеки України, у Штабі Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Інструкція про порядок організації та здійснення контролю за виконанням документів у Службі безпеки України затверджена Наказом Центрального управління Служби безпеки України № 875 від 29.12.2014 року.

Порушення вимог Інструкції, а також недбале зберігання, умисне псування, безпідставне знищення, підроблення, приховування, розкрадання, незаконна передача іншій особі службових документів, у тому числі електронних, а також незаконний доступ до них або до електронної бази даних тягне за собою відповідальність.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Оскільки останнім часом трапляються випадки, коли слідчі, зокрема, Головного слідчого управління Служби безпеки України, або особи, які ними представляються здійснюють спроби направлення окремих процесуальних документів у кримінальних провадженнях, які містять персональні дані і Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань з електронних адрес, в тому числі іноземних країн поза офіційним доменом ssu.gov.ua (таких як Ukr.net, Gmail, Yahoo, Mail.ru, тощо), то це викликає неабияке занепокоєння з огляду на те, що частиною 3 статті 387 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за розголошення даних досудового розслідування, вчинене слідчим який бере безпосередню участь в досудовому розслідуванні.

Згідно Порядку обробки персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань», затвердженого Наказом Генерального прокурора України від 26 липня 2014 року № 77 працівники, які мають доступ до персональних даних, дають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Додаток до пункту 2.5 вказаного Порядку містить форму Зобов’язання про нерозголошення персональних даних, в якому співробітники прокуратури зобов’язуються дотримуватись вимог статті 10 Закону України «Про захист персональних даних», не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, пов’язаних з персональними даними в інформаційній (автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань» та попереджаються про те, що порушення норм Закону України «Про захист персональних даних» тягне за собою встановлену законом відповідальність.

Крім того, згідно цього ж Порядку слідчі мають обов’язок не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з виконанням професійних, службових чи трудових обов'язків.

Стаття 10 Закону України «Про захист персональних даних» визначає, що:

• використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних;
• володільцю забороняється розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до персональних даних яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з такими даними;
• працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, а таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними.

Такі дії співробітників Служби безпеки України, якщо вони мали місце – призводять до розповсюдження охоронюваної законом інформації, що за змістом становить таємницю досудового розслідування – серед необмеженого кола осіб.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації,—

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи мають право співробітники органів Служби безпеки України в офіційному листуванні і службовій діяльності використовувати сторонні сервіси електронної пошти, в тому числі іноземних країн поза офіційним доменом ssu.gov.ua (таких як Ukr.net, Gmail, Yahoo, Mail.ru, тощо).

(2) Надати інформацію чи мають право слідчі органів Служби безпеки України передавати за допомогою сторонніх сервісів електронної пошти поза офіційним доменом ssu.gov.ua або з сторонніх сервісів електронної пошти – відомості та інформацію, яка стосується кримінальних проваджень, містить персональні дані учасників кримінальних проваджень та іншу конфіденційну інформацію.

(3) Надати інформацію чи використовується Службою безпеки України електронна адреса: [email address]

(4) Надати інформацію про офіційну електронну адресу старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Вовнюка Олександра Івановича.

(5) Надати інформацію чи має доступ до інформаційної (автоматизованої) системи «Єдиний реєстр досудових розслідувань» та допуск до державної таємниці старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Вовнюк Олександр Іванович та в разі якщо має, надати скан-копію його письмового зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які стали йому відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

З повагою,

Володимир БОГАТИР