Щодо Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом та здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення повноважень Президентом України.

Діяльність Президента України — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації.

Указом Президента України від 9 квітня 2021 року № 152/2021 утворено Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України, затверджено її персональний склад та Положення. Цей Указ було видано на заміну Указу Президента України від 12 березня 2021 року № 93 "Про Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України"

Відповідно до статті 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Згідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати архівні скан-копії Указу Президента України від 12 березня 2021 року № 93 та Указу Президента України від 9 квітня 2021 року № 152/2021 та додатків до них.

(2) Надати скан-копії Подання, Пояснювальних записок розробників та узгоджень відповідальних осіб і відомств до проектів Указу Президента України від 12 березня 2021 року № 93 та Указу Президента України від 9 квітня 2021 року № 152/2021.

(3) Надати скан-копії подань до складу Консультативної ради з питаньзабезпечення прав і свобод захисників України та супровідних документів до них.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Управління доступу до публічної інформації, Офіс Президента України

9 Attachments