Щодо голови Виконавчого комітету реформ

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Офіс Президента України є постійно діючим допоміжним органом та здійснює організаційне, правове, консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення здійснення повноважень Президентом України.

✯ ✯ ✯

Указом Президента України № 614/2014 від 23 липня 2014 року "Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні" утворено Національну раду реформ як спеціальний консультативно-дорадчий орган при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

Виконавчий комітет реформ є допоміжним органом при Президентові України, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.

Діяльність Виконавчого комітету реформ — є предметом численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

Зокрема, існує інтернет-сторінка ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ОФІС ПРОСТИХ РІШЕНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ" (код 43646023) засновником та кінцевий бенефіціарний власником якої є Саакашвілі Міхеіл Ніколозович. Адреса сторінки -simple.org.ua-

На інтернет-сторінці ГО "ОФІС ПРОСТИХ РІШЕНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ" використовується символіка, фото та зображення Президанта України та найвищого кеівництва держави, а також здійснюється збирання коштів для громадської організації, що належить голові Виконавчого комітету реформ Саакашвілі Міхеілу Ніколозовичу.

Наведена форма подання інформації ввожитьв оману та призводить до помилкового сприйняття відвідувачами сайту вказаної громадської організації дійсного статусу голови Виконавчого комітету реформ Саакашвілі Міхеіла Ніколозовича та діяльності Національної ради реформ, як спеціального консультативно-дорадчий органу при Президентові України.

Голова Виконавчого комітету реформ наділений владними повноваженнями, в нього існує сукупність прав та обов'язків, які за своїм статусом, як представнику влади, надані йому для виконання функцій держави і конкретних завдань, зорема як голови Виконавчого комітету реформ, так і члена Національної ради реформ вцілому.

Подібні дії службової особи, поєднані із публічним збиранням коштів для заснованої головою Виконавчого комітету реформ громадської організації мають ознаки суспільно небезпечних діянь.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи є Саакашвілі Міхеіл Ніколозович головою Виконавчого комітету реформ та результати його роботи на вказаній посаді.

(2) Надати інформацію чи отримує Саакашвілі Міхеіл Ніколозович, як голова Виконавчого комітету реформ заробітну плату та який її розмір з моменту його призначення.

(3) Надати інформацію про джерела фінансування Виконавчого комітету реформ та Національної ради реформ, як спеціального консультативно-дорадчого органу при Президентові України та обсяг коштів виділений на їх функціонування з моменту їх створення.

(4) Надати інформацію чи передбачено фінансування Виконавчого комітету реформ та його голови за рахунок внесків громадян.

(5) Надати інформацію про підстави використання зображення Президента України, засідань Національної ради реформ, як підстави для збирання коштів ГО "ОФІС ПРОСТИХ РІШЕНЬ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ" для експертів, які готують пропозиції для Президента України та членів Національної ради реформ.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Управління доступу до публічної інформації, Офіс Президента України

1 Attachment

1 Attachment

, Foi+request-82741-b4e4353b.

--
,
vidkrytist mailto:[email address]

[ Повідомлення сайту: вищенаведений текст неправильний закодований, тож невідомі символи було вилучено.]