Щодо доступу до державної таємниці Міністра аграрної політики та продовольства України Лещенка Романа Миколайовича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Служба безпеки України є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, що забезпечує державну безпеку України і здійснює захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці.

✯ ✯ ✯

Указом Президента України № 727/2019 від 01.10.2019 року Р. Лещенка призначено Уповноваженим Президента України з земельних питань.

10.06.2020 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 643-р Лещенка Романа Миколайовича призначено Головою Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

17.12.2020 року Постановлю Верховної Ради України № 1118-IX Лещенка Романа Миколайовича призначено на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України.

21.12.2020 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1595-р Лещенка Романа Миколайовича звільнено з посади Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію чи проводилась Службою безпеки України спеціальна перевірка Лещенка Романа Миколайовича з метою допуску його до державної таємниці, а також щодо його відношення особи до військового обов’язку.

(2) Надати інформацію чи має доступ до державної таємниці Лещенко Роман Миколайович, за якою формою та з якого часу.

(3) Надати інформацію чи поширюються на Лещенка Романа Миколайовича обмеження прав у зв'язку з допуском та доступом до державної таємниці.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

РСВ, Служба безпеки України

1 Attachment