Щодо доступу до Державного реєстру виборців кандидатів на пост Президента України та кількості виборців

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Центральна виборча комісія (далі - Комісія) є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України, цього та інших законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів в порядку та в межах, встановлених цим та іншими законами України.

Комісія очолює систему виборчих комісій та комісій з референдуму, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму. Комісія здійснює контроль за діяльністю та консультативно-методичне забезпечення виборчих комісій, які утворюються для організації підготовки та проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, та комісій з місцевих референдумів.

Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого і референдумного процесів, реалізацію виборчих прав громадян України та права на участь у референдумі, однакове застосування законодавства України про вибори і референдуми на всій території України.

Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

Комісія є розпорядником Державного реєстру виборців, забезпечує його ведення та функціонування, а Голова Комісії здійснює керівництво Службою розпорядника Державного реєстру виборців, організовує її роботу.

Державний реєстр виборців — автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

Публічний характер Реєстру має на меті дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і забезпечується публічним контролем за дотриманням вимог Конституції та законів України у процесі ведення Реєстру.

Однією з основних засад ведення Реєстру є публічний характер, який забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру та публічний контроль за дотриманням засад ведення Реєстру з метою дотримання прав людини, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами.

Відповідно до частини 9 статті 31 Закону України «Про вибори Президента України» не пізніш як через двадцять днів з дня початку виборчого процесу Центральна виборча комісія передає за відповідним зверненням засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Державного реєстру виборців депутатським фракціям, про створення яких було оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, а кандидатам на пост Президента України - за їх зверненням невідкладно після їх реєстрації Центральною виборчою комісією.

Відповідно до частини 2 статті 24 Закону України «Про Державний реєстр виборців» один раз на рік, а також не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування на виборах Президента України, виборах народних депутатів України, всеукраїнському референдумі, чергових місцевих виборах за письмовим зверненням політичної партії розпорядник Реєстру подає представнику цієї партії, уповноваженому відповідним керівним органом партії, засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Реєстру, яка містить відомості, передбачені частиною першою статті 6 та частиною першою статті 7 цього Закону, в розрізі регіонів України, визначених відповідно до частини другої статті 133 Конституції України, та закордонного виборчого округу в порядку, встановленому розпорядником Реєстру.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Оскільки інформація статистичного характеру щодо кількості виборців та порядку ведення Державного реєстру виборців має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії і стала предметом чисельних публікацій в засобах масової інформації в зв’язку з підготовкою до проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, — звертаюсь до Комісії, яка є розпорядником Державного реєстру виборців, з метою отримання інформації що отримується, документується і знаходиться у володінні Центральної виборчої комісії в процесі виконання законодавчо встановлених владних повноважень.

В засобах масової інформації та на сайті політичної партії «Громадянська позиція» 23 січня 2019 року повідомлення було розміщено повідомлення «ЦВК причетна до махінацій зі списками виборців» в якому вказується про можливу підготовку масштабних фальсифікацій результатів виборів на користь провладного кандидата шляхом використання виборчих бюлетенів померлих.

В той же час Постанова Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 170 «Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 березня 2014 року № 74» містить обмеження прав кандидатів на пост Президента України в частині обов’язку невідкладної передачі Центральною виборчою комісією засвідченої цифровим підписом електронної копії бази даних Державного реєстру виборців.

Наведені в заяві політичної партії обставини свідчать про можливі ознаки кримінально караного діяння передбаченого статтею 158 Кримінального кодексу України.

Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного, виходячи з вимог статей 1, 2, 3, 17, 18, 26, 33, Закону України «Про Центральну виборчу комісію», статей 1, 3, 12, 14, 24, 30 Закону України «Про Державний реєстр виборців» та керуючись статтями 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію яка кількість та які політичні партій і кандидати на пост Президента України звертались до Центральної виборчої комісії з метою отримання електронної копії бази даних Реєстру в порядку передбаченому частиною 2 статті 24 Закону України «Про Державний реєстр виборців» та частиною 9 статті 31 Закону України «Про вибори Президента України» та якій кількості і яким політичним партіям та кандидатам на пост Президента України було надано такі копії.

(2) Надати інформацію щодо загальної кількості виборців, які мають право голосу і зареєстровані в Державного реєстру виборців станом на 09 лютого 2019 року.

(3) Надати інформацію та деталізувати оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії відкриті дані Державного реєстру виборців щодо загальної кількості виборців Закордонному виборчому окрузі станом на 31 січня 2019 року, зазначивши загальну кількість виборців по кожній країні.

(4) Надати інформацію щодо загальної кількості виборців у Російській Федерації, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Італії, Португалії та Польщі зареєстрованих у Закордонному виборчому окрузі за даними Державного реєстру виборців станом на 09 лютого 2019 року.

(5) Спростувати або підтвердити інформацію розміщену на сайті політичної партії «Громадянська позиція» 23 січня 2019 року під заголовком: «ЦВК причетна до махінацій зі списками виборців» щодо можливої підготовки масштабних фальсифікацій результатів виборів на користь провладного кандидата шляхом використання виборчих бюлетенів померлих. Інформація розміщена за адресою: https://gp.org.ua/mas-media/novyny/tsvk-...

(6) Надати інформацію які заходи вживаються Центральною виборчою комісією з метою унеможливлення використання виборчих бюлетенів померлих.

(7) Надати скан-копію Постанови Центральної виборчої комісії від 25 жовтня 2018 року № 170 «Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 26 березня 2014 року № 74»

З повагою,

Володимир БОГАТИР