Щодо дільничничого офіцера поліції Дімітрова Івана Павловича

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Національна поліція України є центральним органом виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності та надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

✵ ✵ ✵

Інформація про дотримання працівниками поліції вимог чинного — є предметом широкої суспільної дискусії та численних публікацій в засобах масової інформації, що свідчить про високий суспільний інтерес.

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщена декларація Дімітрова Івана Павловича, який обіймає посаду дільничого офіцера поліції сектору превенції Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.

✵ ✵ ✵

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✵ ✵ ✵

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію про займані посади Дімітровим Іваном Павловичем в період з листопада 2020 року і по теперішній час.

(2) Надати скан-копії витягу з біографічної довідки та посадової інструкції дільничого офіцера поліції сектору превенції Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області Дімітрова Івана Павловича.

(3) Надати інформацію про кількість дисциплінарних скарг, які надходили на Дімітрова Івана Павловича та чи притягався він до дисціплінарної відповідальності згідно Дисциплінарного статуту Національної поліції України.

(4) Надати інформацію про територію адміністративної дільниці (її розміри та межі), яка обслуговується дільничним інспектором Дімітровим Іваном Павловичем та закріплена за ним.

(5) Надати інформацію чи перебував на робочому місці та які функції виконував Дімітров Іван Павлович 14.11.2020 року.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Головне управління Національної поліції в Одеській області

1 Attachment

Ізмаїльський ВП, Головне управління Національної поліції в Одеській області

1 Attachment

Ізмаїльський ВП, Головне управління Національної поліції в Одеській області

1 Attachment