Щодо чисельних ознак протиправної діяльності співробітників Управління (раніше Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому Законом України «Про прокуратуру», здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України «Про прокуратуру» прокурори здійснюють свої повноваження у межах, визначених законом, і підпорядковуються керівникам виключно в частині виконання письмових наказів адміністративного характеру, пов'язаних з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури.

✵ ✵ ✵

Питання дотримання службовими особами органів прокуратури верховенства права та законності при виконанні професійних обов’язків має високий суспільний інтерес, є предметом широкої суспільної дискусії та чисельних публікацій в засобах масової інформації.

19 вересня 2019 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» та 23 вересня 2019 року підписано Президентом України.
[http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webpr...

Прийнятим Законом частково було внесено зміни до положень, якими регламентовано порядок звільнення прокурора з адміністративної посади за неналежне виконання посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади.

Відповідно до частини 2 статті 1 Закону України «Про очищення влади» очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали порушення прав і свобод людини.

Згідно пункту 7 частини 1 статті Закону України «Про очищення влади» заходи з очищення влади (люстрації) здійснюються щодо посадових та службових осіб органів прокуратури України.

✵ ✵ ✵

З відомостей розміщених у засобах масової інформації вбачається, що начальник Управління (раніше Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюк Сергій Вікторович систематично допускає чисельні порушення конституційних прав та свобод громадян, не виконує судові рішення, є фігурантом корупційних розслідувань та таким, що багаторазово притягався до дисциплінарної відповідальності за не неналежне виконання професійних обов’язків.

Так, протягом усього часу перебування на посаді начальника Управління (раніше Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України – Горбатюк Сергій Вікторович з 2014 року, як керівник підрозділу, який спеціально був створений для розслідувань лютневих подій 2014 року та масових розстрілів на Майдані, фактично відсторонився від ведення слідства та реального пошуку замовників та організаторів масових вбивств. За словами Андрія Портнова, який був допитаний слідчими Генеральної прокуратури України, Горбатюк С.В. умисно приховував масові вбивства на Майдані в інтересах колишньої злочинної влади: [https://antikor.com.ua/articles/318393-v...

Зокрема, Рішенням Європейського суду з прав людини «Яременко проти України» було встановлено порушення права заявника на справедливий судовий розгляд та порушення його права на захист, що призвело до збитків завданих Державному бюджету України, а фігурантом в ньому начальник Управління (раніше Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюк Сергій Вікторович:
[http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1718...

На ці порушення також ще у 2008 році звертала увагу Харківська Правозахисна Група: [http://khpg.org/index.php?id=1213284938#...

Крім цього Горбатюк Сергій Вікторович є фігурантом гучних корупційних розслідувань, зокрема щодо приватизації житла , тощо:
[https://blackmark.club/2017/07/17/proekt...
[https://blackmark.club/2017/08/15/prokur...

За інформацією наданою Генеральною прокуратурою України Наказом Генерального прокурора України № 8-дц від 04 жовтня 2016 року Горбатюка Сергія Вікторовича було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у виді догани.

За даними Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з початку її роботи (25 травня 2017 року) щодо начальника Управління (Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюка Сергія Вікторовича надійшло 11 дисциплінарних скарг.

Наказом Генерального прокурора України № 12-дц від 25 жовтня 2017 року на підставі Рішення № 198дп-17 від 11 жовтня 2017 року Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів — на Горбатюка Сергія Вікторовича було накладено дисциплінарне стягнення у виді догани.

✵ ✵ ✵

Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

На підставі наведеного та керуючись статтею 34 Конституції України, статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати інформацію щодо заходів, які вживаються Генеральною прокуратурою України в зв’язку з надходженням до судів чисельних позовів про захист честі та гідності внаслідок висловлювань допущених співробітників Управління (раніше Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, систематичних порушеннях принципу презумпції невинуватості, створенням штучних доказів обвинувачення, притягненням завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності, поєднані з обвинуваченням у вчиненні тяжких злочинів, невиконанням рішень судів та вчиненням інших дій, що мають ознаки злочинів в сфері правосуддя.

(2) Надати інформацію щодо заходів, які вживаються Генеральною прокуратурою України при надходженні від Інтерпол відмов в оголошенні осіб у міжнародний розшук з підстав політичних мотивів переслідувань, ініційованих Управлінням (раніше Департаментом) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Наведене призвело до багаторазового фіксування Комісією по контролю за файлами чисельних зловживань у використанні механізмів міжнародного співробітництва Інтерполу з боку Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ

(3) Надати інформацію щодо заходів, які вживаються Генеральною прокуратурою України у кримінальних провадженнях, які розслідуються Державним бюро розслідувань України внаслідок протиправної діяльності співробітників Управління (раніше Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.

(4) Надати інформацію чи надавалась оцінка діям начальника Управління (раніше Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Горбатюка Сергія Вікторовича, які призвели до збитків завданих Державному бюджету України (Рішенням Європейського суду з прав людини по справі «Яременко проти України») та порушенню права особи на захист.

(5) Надати інформацію проводилась атестація співробітників Управління (раніше Департаменту) спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та надати скан-копії її результатів по співробітникам вказаного Управління (раніше Департаменту) з моменту його створення і по теперішній час.

З повагою,

Володимир БОГАТИР

Генеральна Прокуратура України

1 Attachment