Розмір коштів від від збору на соціально-економічну компенсацію ризиків населення зон спостережень АЕС

Захар Унич

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Розміри коштів (без урахування ПДВ), передбачених в Державному Бюджеті Україні від збору на соціально-економічну компенсацію ризиків населення, яке проживає на території зон спостереження АЕС за 2011, 2012, 2013, 2014 та 2015 роки (окремо).

З повагою,

Захар Унич

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

З. УНИЧУ
[FOI #5117 email]

Шановний пане Захаре!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 23.05.2015, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів, в межах компетенції повідомляємо.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.
Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Положенням про Міністерство фінансів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 20.08.2014 № 375, визначено, що Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів.
Разом з тим, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» листом від 28.05.2015 за
№ 8758/0/2-15 надіслано до Мінфіну для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

show quoted sections

Захар Унич

Доброго дня!

Звертаю Вашу увагу, що у визначений законом термін я не отримав відповідь від Міністерства фінансів, яке мало надіслати її у відповідь на ваш лист від 28.05.2015 за № 8758/0/2-15 для розгляду та інформування мене в установленому порядку.

Прошу вжити передбачені Законом заходи щодо унеможливлення порушення Конституційного права громадян на інформацію та надати копію відповіді на Ваш лист від 28.05.2015 за № 8758/0/2-15.

З повагою,

Захар Унич

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

   

 

Ç. ÓÍÈ×Ó

[FOI #5117 email]

 

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøî¿ ñêàðãè â³ä 09.06.2015 ð., ÿêà íàä³éøëà
äî Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â, ùîäî ïîðóøåííÿ, íà Âàøó äóìêó, âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè
“Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” ïîñàäîâèìè îñîáàìè ̳íô³íó,
ïîâ³äîìëÿºìî.

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè òà
îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå
íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ
òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Còàòòåþ 23 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” âèçíà÷åíî,
ùî ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü áóòè
îñêàðæåí³ äî êåð³âíèêà ðîçïîðÿäíèêà, âèùîãî îðãàíó àáî äî ñóäó.

Îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿ äî ñóäó
çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàøó ñêàðãó ëèñòîì â³ä 12.06.2015 ð. çà ¹
9838/0/2-15 íàä³ñëàíî ̳íô³íó äëÿ â³äïîâ³äíîãî ðåàãóâàííÿ ç áîêó
êåð³âíèöòâà ì³í³ñòåðñòâà.

Êð³ì òîãî ³íôîðìóºìî, ùî Äåðæêîìòåëåðàä³î º ãîëîâíèì ó ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â
³íôîðìàö³éí³é ñôåð³. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, êîï³þ Âàøî¿ ñêàðãè òàêîæ íàä³ñëàíî
äî Äåðæàâíîãî êîì³òåòó òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ, ÿêèé çä³éñíþº
ìîí³òîðèíã âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿”.

 

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè