Російська мова на залізничних квитках

Тарас Шмиг

Доброго дня!

8 жовтня 2016 року міністр інфраструктури України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook зазначив, що " До грудня 2016 р. всі квитки, назви станцій, оголошення, інформація на табло буде вестися виключно українською та англійською мовою!" Однак станом на травень 2017 року на проїзних документах у внутрішньому залізничному сполученні і далі продовжує використовуватись поряд із українською російська мова.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію:

1. Назву чинного нормативно-правового акту який передбачає необхідність дублювання реквізитів проїзного залізничного документа російською мовою? ( оскільки, згідно відомостей що містяться в офіційній базі даних нормативно-правових актів України дію «Соглашение между железнодорожными администрациями государств-участников СНГ, Грузии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской республики об особенностях применения отдельных норм Соглашения о международном пассажирском сообщении (СМПС) » призупинено - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_...)

2. Чи планується найближчим часом зміна вимог щодо оформлення реквізитів проїзних залізничних документів, зокрема в частині вилучення дублюючих написів російською мовою?

Додатково зазначаю, що аналогічне звернення мною було подано до відповідного розпорядника - Міністерства інфраструктури України 29 травня 2017 року, однак станом на 29 червня 2017 року всупереч вимог ЗУ " Про доступ до публічної інформації" мені не було надано жодної відповіді на відповідний запит.

З повагою,

Тарас Шмиг

Савіцький Юрій Васильович, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Ò. ØÌÈÃÓ

[FOI #23269 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 10.07.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè. Êàá³íåò
̳í³ñòð³â çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü íà çàñ³äàííÿõ
òà âèäຠâ ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ, îáîâ’ÿçêîâ³ äî
âèêîíàííÿ.

Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 30.06.2015 ¹ 460, âèçíà÷åíî, ùî
̳í³íôðàñòðóêòóðè º ãîëîâíèì îðãàíîì ó ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó
ñôåð³ çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî
̳í³íôðàñòðóêòóðè äëÿ ðîçãëÿäó òà íàäàííÿ Âàì ³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Медведев Сергій Олександрович,

1 Attachment

Минулий раз відповідь була надана на електронну адресу
[1][email address] 08.06.2017.

 

 

З повагою,

Головний спеціаліст Департаменту державної політики

в галузі залізничного транспорту

Медведєв Сергій Олександрович

тел. (+38044) 351-4963, факс. (+38044) 351-4857

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]