Результати роботи Держсільгоспінспекції

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Захар Унич, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Захар Унич

Доброго дня!

Враховуючи ігнорування вимог закону, бездіяльність Держсільгоспінспекції у вигляді ненадання відповідей на запити (вх. 16.12.2016) та

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Враховуючи, що у м. Нетішин, Хмельницької обл. в супереч вимогам законодавства місцева влада дала дозвіл на вирубку 100-літнього лісу на території 3 га (кадастровий номер 6810500000:02:007:0858) для будівництва житлових будинків, а перед цим незаконно ( згідно громадських слухань люди проголосували за збереження лісу і будівництва будинків навколо лісу) розробила проект землеустрою 3 га на місці цього лісу та продала дану ділянку 3 га на аукціоні, прошу надати інформацію чи здійснювала Державна сільгоспінспекція перевірку м. Нетішин у 2015 та 2016 роках у сфері контролю за використанням земель і даної ділянки, на якій ще знаходяться пам'ятки історії (кургани), що внесені до реєстру пам'яток і розташування земельної ділянки не відповідає генеральному плану та детальному плану частини території, погодженого громадськими слуханнями та рішенням міської ради.

Якщо дані перевірки не здійснювались, прошу повідомити чи є вище перераховані порушення вашою сферою діяльності та які заходи заплановано вжити, в тому числі і зупинення подальших порушень, в тому числі і щодо проведення позачергової перевірки м. Нетішин, зокрема даної території 6810500000:02:007:0858.

З повагою,

Захар Унич

Доброго дня!

Я прошу Вас надати відповідь на мій запит, що був надісланий Вам 05 січня 2017 наступного змісту:

Враховуючи ігнорування вимог закону, бездіяльність Держсільгоспінспекції у вигляді ненадання відповідей на запити (вх. 16.12.2016) та

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Враховуючи, що у м. Нетішин, Хмельницької обл. в супереч вимогам законодавства місцева влада дала дозвіл на вирубку 100-літнього лісу на території 3 га (кадастровий номер 6810500000:02:007:0858) для будівництва житлових будинків, а перед цим незаконно ( згідно громадських слухань люди проголосували за збереження лісу і будівництва будинків навколо лісу) розробила проект землеустрою 3 га на місці цього лісу та продала дану ділянку 3 га на аукціоні, прошу надати інформацію чи здійснювала Державна сільгоспінспекція перевірку м. Нетішин у 2015 та 2016 роках у сфері контролю за використанням земель і даної ділянки, на якій ще знаходяться пам'ятки історії (кургани), що внесені до реєстру пам'яток і розташування земельної ділянки не відповідає генеральному плану та детальному плану частини території, погодженого громадськими слуханнями та рішенням міської ради.

Якщо дані перевірки не здійснювались, прошу повідомити чи є вище перераховані порушення вашою сферою діяльності та які заходи заплановано вжити, в тому числі і зупинення подальших порушень, в тому числі і щодо проведення позачергової перевірки м. Нетішин, зокрема даної території 6810500000:02:007:0858.

З повагою,

Захар Унич

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

      Ç. ÓÍÈ×Ó         

    [FOI #16258 email]

Øàíîâíèé ïàíå Çàõàðå!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 20.02.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ç âèìîãîþ ÷àñòèíè äðóãî¿ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â
ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè
Óêðà¿íè.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
18.07.2007 ¹ 950, âèçíà÷åíî, ùî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì,
ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³
öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.
Êàá³íåò ̳í³ñòð³â â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ âèäຠïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ,
îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ.

Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 10.09.2014 ¹ 442 «Ïðî îïòèì³çàö³þ
ñèñòåìè öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Äåðæàâíó ³íñïåêö³þ
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ë³êâ³äîâàíî, ïîêëàâøè ôóíêö³¿ ³ç çä³éñíåííÿ
äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) â ÷àñòèí³ äîòðèìàííÿ çåìåëüíîãî
çàêîíîäàâñòâà, âèêîðèñòàííÿ òà îõîðîíè çåìåëü óñ³õ êàòåãîð³é òà ôîðì
âëàñíîñò³, ðîäþ÷îñò³ ´ðóíò³â íà Äåðæàâíó ñëóæáó ç ïèòàíü ãåîäå糿,
êàðòîãðàô³¿ òà êàäàñòðó.

Ïîëîæåííÿì ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ãåîäå糿, êàðòîãðàô³¿ òà
êàäàñòðó, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 14.01.2015 ¹ 15,
âèçíà÷åíî, ùî Äåðæãåîêàäàñòð º öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé
ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, çåìëåóñòðîþ, ó
ñôåð³ Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó, äåðæàâíîãî íàãëÿäó (êîíòðîëþ) â
àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³ â ÷àñòèí³ äîòðèìàííÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàâñòâà,
âèêîðèñòàííÿ òà îõîðîíè çåìåëü óñ³õ êàòåãîð³é ³ ôîðì âëàñíîñò³.

Çã³äíî ³ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
25.05.2011
¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà
ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º
ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ
îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî
Äåðæãåîêàäàñòðó äëÿ íàäàííÿ Âàì ³íôîðìàö³¿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè