Регуляторний акт

Доброго дня!

Згідно Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою КМ України від 25.11.2015 року №1119, Мінагрополітики є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінагрополітики у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Накази Мінагрополітики, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).
На виконання вказаних повноважень Міністерством аграрної політики та продовольства України було видано Наказ № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».
Відповідно до ст. 7 Закону регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.
Згідно ст. 8 Закону стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.
Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту
регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.
Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу
регуляторного впливу повинен, зокрема:
- обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана
за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість
внесення змін до них;
- визначити очікувані результати прийняття запропонованого
регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних
витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави
внаслідок дії регуляторного акта.
Відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою КМ України від 11.03.2004 року №308, ця Методика встановлює вимоги до проведення аналізу впливу регуляторного акта (далі - аналіз), проект якого розроблений регуляторним органом. Аналіз проводиться до оприлюднення проекту акта.
Згідно п. 13 Медодики результати аналізу викладаються письмово згідно з додатком 1 (до Методики проведення аналізу впливу) регуляторного акта і підписуються розробником проекту, а в разі, коли розробником проекту є регуляторний орган, інший орган, установа чи організація, - керівником органу, установи чи організації.
Відповідно до ст. 9 Закону кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб,їх об'єднань.
Згідно ст. 18 Закону центральні органи виконавчої влади та їх територіальні
органи, за винятком центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну регуляторну політику (далі - уповноважений
орган), та місцеві органи виконавчої влади з метою реалізації
покладених на них цим Законом повноважень у здійсненні державної
регуляторної політики створюють у своєму складі в межах граничної
чисельності структурні підрозділи з питань реалізації державної
регуляторної політики або покладають реалізацію цих повноважень на
один з існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб
відповідних органів.
Згідно ст. 21 Закону проекти регуляторних актів, які розробляються центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підлягають погодженню із уповноваженим органом.
Відповідно до ст. 25 Закону регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом виконавчої влади або його посадовою особою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
- відсутній аналіз регуляторного впливу;
- проект регуляторного акта не був оприлюднений;
- проект регуляторного акта не був поданий на погодження із
уповноваженим органом;
- щодо проекту регуляторного акта уповноваженим органом було прийнято рішення про відмову в його погодженні.
Згідно з п. 1 Положення про Державну регуляторну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 року № 724, Державна регуляторна служба України (ДРС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Згідно статті 19 цього Закону запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
На підставі викладеного та керуючись Законами України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про запобігання корупції», Конституцією України, прошу Вас надати на мою електронну адресу наступну інформацію:

1. Копію проведеного аналізу регуляторного впливу (з додатками) проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів». Зазначити дату та місце його оприлюднення.
2. Копії протоколів проведених нарад, круглих столів або будь-яких форм відкритого обговорення проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».
3. Копію затвердженого плану діяльності проектів регуляторних актів на наступний календарний рік в якому міститься проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів». Зазначити дату та місце його оприлюднення.
4. Копію звіту відстеження результативності проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів». Зазначити дату та місце його оприлюднення.
5. Копії отриманих пропозицій від громадськості та суб’єктів господарювання по проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».
6. Копію Тесту малого підприємництва (М-Тест) проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів», проведеного згідно з додатком 4 Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою КМ України від 11.03.2004 року №308.
7. Чи було погоджено (надані висновки та зауваження) Державною регуляторною службою України проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів». Якщо було погоджено, прошу надати копію погодження вказаного проекту наказу Державною регуляторною службою України.
8. В яких друкованих засобах масової інформації або на яких офіційних сторінках у мережі Інтернет опубліковано проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».
9. Чи надсилався проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» до Асоціації міст України.
10. Надати копію Наказу яким було скасовано Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 27.01.2006 року №18/15/21/11 «Про порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів».

З повагою,

Євген Книш

Юлія Сергіївна Кручиніна, Міністерство аграрної політики та продовольства України

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

Юлія Сергіївна Кручиніна, Міністерство аграрної політики та продовольства України

1 Attachment

--------------------------------------------------------------------------

From: Євген Книш
[mailto:[FOI #19456 email]]
To: FOI requests at Міністерство аграрної політики та продовольства
України [mailto:[Міністерство аграрної політики та продовольства України request email]]
Sent: Wed, 22 Mar 2017 14:50:47 +0200
Subject: Інформаційний запит - Регуляторний акт

Доброго дня!

Згідно Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства
України, затвердженого постановою КМ України від 25.11.2015 року №1119,
Мінагрополітики є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Мінагрополітики у межах повноважень, передбачених законом, на основі і
на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та
постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та
законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
Накази Мінагрополітики, які відповідно до закону є регуляторними актами,
розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з
урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).
На виконання вказаних повноважень Міністерством аграрної політики та
продовольства України було видано Наказ № 489 від 25.11.2016 «Про
затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів».
Відповідно до ст. 7 Закону регуляторні органи затверджують плани
діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний
календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не
встановлено законом.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити
визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки
проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за
розроблення проектів регуляторних актів.
Згідно ст. 8 Закону стосовно кожного проекту регуляторного акта його
розробником готується аналіз регуляторного впливу.
Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту
регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.
Розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу
регуляторного впливу повинен, зокрема:
- обґрунтувати, чому визначена проблема не може бути розв'язана
за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість
внесення змін до них;
- визначити очікувані результати прийняття запропонованого
регуляторного акта, у тому числі здійснити розрахунок очікуваних
витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави
внаслідок дії регуляторного акта.
Відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту,
затвердженої постановою КМ України від 11.03.2004 року №308, ця Методика
встановлює вимоги до проведення аналізу впливу регуляторного акта (далі
- аналіз), проект якого розроблений регуляторним органом. Аналіз
проводиться до оприлюднення проекту акта.
Згідно п. 13 Медодики результати аналізу викладаються письмово згідно з
додатком 1 (до Методики проведення аналізу впливу) регуляторного акта і
підписуються розробником проекту, а в разі, коли розробником проекту є
регуляторний орган, інший орган, установа чи організація, - керівником
органу, установи чи організації.
Відповідно до ст. 9 Закону кожен проект регуляторного акта
оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та
юридичних осіб,їх об'єднань.
Згідно ст. 18 Закону центральні органи виконавчої влади та їх
територіальні
органи, за винятком центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну регуляторну політику (далі - уповноважений
орган), та місцеві органи виконавчої влади з метою реалізації
покладених на них цим Законом повноважень у здійсненні державної
регуляторної політики створюють у своєму складі в межах граничної
чисельності структурні підрозділи з питань реалізації державної
регуляторної політики або покладають реалізацію цих повноважень на
один з існуючих структурних підрозділів чи окремих посадових осіб
відповідних органів.
Згідно ст. 21 Закону проекти регуляторних актів, які розробляються
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, територіальними
органами центральних органів виконавчої влади, підлягають погодженню із
уповноваженим органом.
Відповідно до ст. 25 Закону регуляторний акт не може бути прийнятий або
схвалений уповноваженим на це органом виконавчої влади або його
посадовою особою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
- відсутній аналіз регуляторного впливу;
- проект регуляторного акта не був оприлюднений;
- проект регуляторного акта не був поданий на погодження із
уповноваженим органом;
- щодо проекту регуляторного акта уповноваженим органом було прийнято
рішення про відмову в його погодженні.
Згідно з п. 1 Положення про Державну регуляторну службу України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014
року № 724, Державна регуляторна служба України (ДРС) є центральним
органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну
політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської
діяльності та дерегуляції господарської діяльності.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом.
Згідно статті 19 цього Закону запит на інформацію - це прохання особи до
розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у
його володінні.
Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити
можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом,
телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
На підставі викладеного та керуючись Законами України «Про доступ до
публічної інформації», Закону України «Про запобігання корупції»,
Конституцією України, прошу Вас надати на мою електронну адресу наступну
інформацію:

1. Копію проведеного аналізу регуляторного впливу (з додатками) проекту
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України № 489 від
25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів». Зазначити дату та місце його оприлюднення.
2. Копії протоколів проведених нарад, круглих столів або будь-яких форм
відкритого обговорення проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».
3. Копію затвердженого плану діяльності проектів регуляторних актів на
наступний календарний рік в якому міститься проект наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про
затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів». Зазначити дату та місце його оприлюднення.
4. Копію звіту відстеження результативності проекту наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про
затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів». Зазначити дату та місце його оприлюднення.
5. Копії отриманих пропозицій від громадськості та суб’єктів
господарювання по проекту наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».
6. Копію Тесту малого підприємництва (М-Тест) проекту наказу
Міністерства аграрної політики та продовольства України № 489 від
25.11.2016 «Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель
населених пунктів», проведеного згідно з додатком 4 Методики проведення
аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою КМ України
від 11.03.2004 року №308.
7. Чи було погоджено (надані висновки та зауваження) Державною
регуляторною службою України проект наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження
Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів». Якщо було
погоджено, прошу надати копію погодження вказаного проекту наказу
Державною регуляторною службою України.
8. В яких друкованих засобах масової інформації або на яких офіційних
сторінках у мережі Інтернет опубліковано проект наказу Міністерства
аграрної політики та продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про
затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів».
9. Чи надсилався проект наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України № 489 від 25.11.2016 «Про затвердження Порядку
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» до Асоціації міст
України.
10. Надати копію Наказу яким було скасовано Наказ Державного комітету
України по земельних ресурсах від 27.01.2006 року №18/15/21/11 «Про
порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів».

З повагою,

Євген Книш

Прошу надати відповідь у визначений законом термін електронною поштою.
-------------------------------------------------------------------
Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди",
призначення якого - надання можливості громадянам надсилати запити про
публічну інформацію з подальшою публікацією цих запитів та відповідей на
них
-------------------------------------------------------------------