Про землю біля Качатника

Таїса Гайда

Шановний Вінницька міська рада,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1.Копію робочого проекту щодо погодження проведення земляних робіт по спрямленню русла річки Вишня
2. Копії рішень місьвої ради щодо надання громадянам земельних ділянок біля ставу Поділля ( колишній качатник) у 2013 2015 роках

З повагою,

Таїса Гайда

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

2 Attachments

Øàíîâíà Òà¿ñî!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 04.07.2016ð. ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

                Ïî ï. 1 - ðîáî÷èé ïðîåêò ùîäî ïîãîäæåííÿ ïðîâåäåííÿ
çåìëÿíèõ ðîá³ò ïî ñïðÿìóâàííþ ðóñëà ð³÷êè Âèøíÿ â âèêîíàâ÷èõ îðãàíàõ
ì³ñüêî¿ ðàäè â³äñóòí³é, à òàêîæ â³äñóòíÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî éîãî ðîçðîáëåííÿ
òà ïîãîäæåííÿ.

                Ïî ï. 2 – íàäàþ åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ âèòÿã³â ç ð³øåíü
³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 11.04.2014ð. ¹ 1693 òà â³ä 26.06.2015ð. ¹
2203.

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê
³íôîðìàö³¿                                                          
          

²ðèíà ªë³çàðîâà