Про видатки на лікування чорнобильців

Таїса Гайда

Шановна Вінницька міська рада,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи): яку суму з міського бюджету було виділено та використано у 2015, 2016 роках на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

З повагою,

Таїса Гайда

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Øàíîâíà Òà¿ñ³º!

 

Íà Âàø ³íôîðìàö³éíèé çàïèò â³ä 04.10.2016 ð. ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

Âðàõîâóþ÷è ñêîðî÷åííÿ âèäàòê³â ç äåðæàâíîãî áþäæåòó, ç ìåòîþ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó ìåøêàíö³â ì³ñòà ³ííèö³, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê àâà𳿠íà ×ÀÅÑ,
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ñòàòóñ ³ ñîö³àëüíèé çàõèñò ãðîìàäÿí, ÿê³
ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè» ç³ çì³íàìè, òà ð³øåííÿ
³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 26.12.2014 ðîêó ¹1944 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè «Îñíîâí³ íàïðÿìêè ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ó ì³ñò³ ³ííèö³
íà 2015 – 2020 ðîêè» ç³ çì³íàìè, âèä³ëåíî äîäàòêîâî ïî             500
òèñ.ãðí. ç ì³ñüêîãî áþäæåòó íà 2015-2016 ðîêè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
áåçêîøòîâíèìè ë³êàìè ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿
êàòàñòðîôè.

Ç íèõ âèêîðèñòàíî:

- â 2015 ðîö³ - 500 òèñ.ãðí.;

-ñòàíîì íà 01.10.2016 ðîêó – 333 297,57 ãðí.

 

 

 

Ç ïîâàãîþ

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó      

²ðèíà ªë³çàðîâà