Про сумісництво посадових осіб

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Калмиков Віталій Володимирович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Калмиков Віталій Володимирович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1.Чи має чинність на теперешній час лист Міністерства праці та соціальної політики України від 16.09.2010 №294/13/116-10.
2.Чи має право директор комунального підприємства на работу за суміцниством (бути фізичною особою підприємцем).

З повагою,

Калмиков Віталій Володимирович

Калмиков Віталій Володимирович

Доброго дня!
Я не отримав відповідь на свій попередній запит щодо суміцниства посодових осіб. Наголошую, що за ненадання публічної інформації особові особи несуть відповідальність згідно Статті 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення права на інформацію та права на звернення).
Надсилаю повторний запит.
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1.Чи має чинність на теперешній час лист Міністерства праці та соціальної політики України від 16.09.2010 №294/13/116-10.
2.Чи має право директор комунального підприємства на работу за суміцниством (бути фізичною особою підприємцем).

З повагою,

Калмиков Віталій Володимирович

Від: Publishinfo
Кабінет Міністрів України

Â. Â. ÊÀËÌÈÊÎÂÓ

[FOI #19800 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 18.05.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî Ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì
ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó
áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè,
çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 17.06.2015 ¹ 423,
̳íñîöïîë³òèêè º öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çàáåçïå÷óº
ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³ ïðàö³.

Çã³äíî ³ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò îïðàöüîâàíî â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â ³ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî ̳í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

           

 

Посилання

Від: Людмила

Сообщение готово к отправке со следующим файлом или вложенной связкой:
документ ?175_0_3-17 id1054558

Примечание: Для предотвращения заражения компьютерными вирусами почтовые
программы могут запрещать отправление или получение вложенных файлов.
Проверьте параметры безопасности почтовой программы для обработки вложений.

Посилання