Про розпорядчі документи щодо створення та ліквідування струрних підрозділів

Олександр Рудомовський

Доброго дня!
Відповідно Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004, Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (із змінами) Міністерством юстиції України затверджено:
наказ від 18.06.2015 раку № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181 (із змінами) затверджено Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (далі – Правила);
наказ від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р. за № 571/20884 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», затверджено Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (далі Перелік).

Правила встановлюють єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи зі службовими документами, а також порядок їх архівного зберігання в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності (далі - установи) та є нормативно-правовим актом, обов’язковим для виконання всіма установами.
Правилами встановлено, що:
управлінські документи установи за їх назвою, формою та складом реквізитів повинні відповідати уніфікованим формам, які встановлюються національними стандартами, нормативно-правовими актами. Перелік класів управлінських документів визначається Державним класифікатором управлінської документації ДК 010-98, затвердженим наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 31 грудня 1998 року № 1024 (із змінами) (далі – ДКУД).
організаційно-розпорядча документація є одним з класів управлінської документації і поділяється на:
- організаційну, що містить правила, норми, що визначають статус, компетенцію, структуру, штатну чисельність і посадовий склад установи, функціональний зміст діяльності установи та її підрозділів (положення або статут установи, положення про структурні підрозділи установи, посадові інструкції, штатні розписи, договори тощо);
- розпорядчу, що фіксує рішення організаційно-розпорядчого характеру з основних питань діяльності установи, адміністративно-господарських або кадрових (особового складу) питань (постанови, рішення, накази, розпорядження);
- інформаційно-аналітичну, що містить інформацію, на підставі якої приймаються певні управлінські рішення (акти, довідки, доповідні записки, заяви, пояснювальні записки, протоколи, службові листи тощо);
право на видання певного виду розпорядчого документа (постанови, рішення, наказу, розпорядження) закріплюється у положенні (статуті) установи і зумовлюється правовим статусом установи та порядком прийняття управлінських рішень (на підставі єдиноначальності або колегіальності).
Розпорядчий документ може бути відмінено (змінено, доповнено) лише новим розпорядчим документом.

Статутом АТ «Укрзалізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735 (зі змінами) визначено, що:
до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства (пп.3 п.71)
до компетенції правління , зокрема належить організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради, забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства (пп.1 п.105)
голова правління організовує виконання рішень правління, має право підписує від імені товариства РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ (НАКАЗИ) у межах своїх повноважень (пп.1, 11 п. 128).

У статті 29 Законі України «Про інформацію» зазначається, що предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Враховуючи, що ліквідація структурного підрозділу та скорочення посад, здійсненого відповідно до рішення приняйнятого з порушення вимог трудового законодавства та неправомірне рішення про створення структурного підрозділу може призвести до збитків та порушення прав працівників.

На підставі статей Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію, що є предметом суспільного інтересу:

Дату проведення засідання наглядової ради та номер протоколу, на якому було прийнято рішення створення Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки (далі – Апарат) і прийнято рішення про ліквідацію Департаменту економічної та інформаційної безпеки (далі – Департамент) та затверджено структуру Апарату.

Дату проведення засідання правління на якому, відповідно до рішення наглядової ради, було затверджено організаційну структуру та Положення Апарату.

З урахуванням вимог законодавства та нормативних документів, а саме Правил, Переліку та ДКУД, надайте дату та номер розпорядчого документа (наказу) про ліквідацію Департаменту та створення Апарату та вкажіть дату створення Апарату і дату ліквідації Департаменту.

З повагою,
Олександр Рудомовський

Соколовский А.О., Укрзалізниця

1 Attachment