Про результати аудиторської перевірки, щодо виконання вимог Постанови КМУ № 95 від 21.03.2017 року «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових»

Володимир БОГАТИР

Доброго дня!

Користуючись нагодою, висловлюю Вам свою глибоку повагу та звертаюсь до Вас з приводу наступного.

Міністерство енергетики України є центральним органом виконавчої влади та головним у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики в паливно-енергетичному комплексі, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та у сфері нагляду (контролю) у галузях електроенергетики і теплопостачання.

Діяльність Міненерго — є предметом широкої суспільної дискусії та стала темою чисельних публікацій в засобах масової інформації і викликало нагальну необхідність звернутись з цим запитом.

✯ ✯ ✯

Відповідно, до статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої і проголошеної резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року та статті 10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.

Керуючись правом на доступ до офіційних документів визначеним Конвенцією Ради Європи про доступ до офіційних документів (Конвенція Тромсе), ратифікованої Законом України № 631-IX від 20.05.2020 року, яка надає право кожному, без дискримінації за будь-якою ознакою, на доступ, за вимогою, до офіційних документів, що знаходяться в розпорядженні державних органів. Під поняттям «офіційні документи» розуміється будь-яка інформація, записана в будь-якій формі, складена або отримана, та яка перебуває у розпорядженні державних органів.

Згідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Згідно статті 34 Конституції України кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Статтею 68 Конституції України передбачено, що кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

✯ ✯ ✯

На підставі наведеного та керуючись статтями 19, 34, 40, 68 Конституції України, статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію», статтями 1, 3, 4, 5, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, —

ПРОШУ:

(1) Надати архівні скан-копії всіх редакцій положення про Міністрерство енергетики (відповідних центральних органів виконавчої влади, правонаступником є Міненерго), які діяла в період з 01 березня 2017 року по 31 січня 2018 року.

(2) Надати скан-копію результатів аудиторської перевірки, зокрема Звіту №01-21 Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України, щодо виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 95 від 21.03.2017 року «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових».

(3) Надати архівні скан-копії документів на підставі яких Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України було складено Звіт №01-21 за результатами проведеної оцінки виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України №95 від 21.03.2017 року «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових».

(4) Надати скан-копію Посадової інструкції аудитора Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України, який склав звіт №01-21 щодо виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України №95 від 21.03.2017 року «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових».

(5) Надати скан-копію положення про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України, яке діяло на час проведення вищезгаданої аудиторської перевірки.

З повагою,

Володимир БОГАТИР