Про репутаційну складову

Наталія Зінченко

Доброго дня!

На офіційному веб-порталі ПАТ «Укрзалізниця» в розділі «Робота на залізниці» «Вакансії», зазначено, що одним із ключових критеріїв відбору менеджера у залізничній галузі є РЕПУТАЦІЙНА СКЛАДОВА.

Відповідно до ч.1 ст.6 Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон 2297) мета обробки персональних даних має бути сформована в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих чи інших документах, які регулюють діяльність володільця персональних даних, та відповідають законодавству про захист персональних даних.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, частини другої статті 29 Закрну України "Про інформацію" прошу надати наступну суспільно необхідну інформацію:

1. Надайте визначення «репутаційна складова», у якому нормативно-правовому акті це визначення наведено.
2. Якими нормативно-правовими актами України та нормативними документами ПАТ "Укрзалізниця" встановлена вимога перевірки репутаційної складової працівників ПАТ «Укрзалізниця».
3. Яка інформація про особу обробляється при проведення перевірки (склад персональних даних).
4. Чи повідомляється суб’єкт персональних даних, згідно з ч.2 ст.12 Закону 2297 про склад та зміст зібраних персональних даних для визначення репутаційної складової, свої права, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.
5. Чи надається згода суб’єкта персональних даних на проведення перевірки.
6. Яка кількість перевірок на репутаційну складову була в 2016 р., і скільки проведено перевірок у 2017 р.
7. Відповідно до якої категорії працівників проводяться перевірки.

З повагою,

Наталія Зінченко

Від: Супруненко М.А.
Укрзалізниця

Äîáðèé äåíü!

 

ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» íàïðàâëÿº ó âêëàäåíí³ â³äïîâ³äü íà Âàø çàïèò.

 

 

Ìàðèíà Ñóïðóíåíêî

 

Ïóáë³÷íå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî

«Óêðà¿íñüêà çàë³çíèöÿ»

 

âóë. Òâåðñüêà 5                       Teë.: +38(044) 465 04 76

ì. Êè¿â – 150                            E-mail: [адресу приховано]

ÌÑÏ 03680

[1]www.uz.gov.ua

 

References

Visible links
1. http://www.uz.gov.ua/

Посилання

Наталія Зінченко залишив(-ла) коментар ()

Відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації (ч.2 ст.22 Закон України «Про доступ до публічної інформації»)

Link to this