Про посадових осіб ПАТ "Укрзалізниця" та їхні гарантії при звільненні

Наталія Зінченко

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацією, що становить суспільний інтерес:

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» і роз’ясненням Національного агентства з запобігання корупції працівники ПАТ «Укрзалізниця», що наділені організаційно-розпорядчими повноваженнями чи адміністративно-господарськими функціями є ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ юридичних осіб публічного права, і зобов’язані подавати декларації до єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Чи буде до осіб які подали декларацію відповідно до наказу ПАТ "Укрзалізниця" від 17.01.2017 № 025 "Про деякі питання, пов'язані з поданням електронних декларацій застосовуватися норма Кодексу законів про працю України (ст.44) щодо отримання не менше шестимісячного середнього заробітку у разі припинення їх трудового договору (припинення повноважень посадової особи.

З повагою,

Наталія Зінченко

Укрзалізниця

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» на Ваше звернення
повідомляє наступне.
Відповідно до листа Міністерства юстиції України  від 22.02.2013          
    № 1332-0-26-13/11, головним критерієм віднесення особи до посадової є
наявність в такої особи організаційно-розпорядчих або
адміністративно-господарських функцій.
Аналогічні висновки зробила й Державна інспекція України з питань праці у
роз’ясненні «Категорія «посадові особи» у трудовому законодавстві» від
24.07.2014. На думку цього органу, терміни «посадова особа» та «службова
особа» є синонімічними. Посадовими (службовими) особами вважаються особи,
які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції
представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають
постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого
самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи
організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за
спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом
державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом
державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи
повноважною особою підприємства, установи, організації.
Посадова особа наділена певним обсягом повноважень і в їх межах має право
вчиняти дії, що породжують, змінюють або припиняють конкретні
правовідносини (наприклад, право прийняття та звільнення працівників,
застосування дисциплінарних чи адміністративних стягнень тощо).
Відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України від 26.04.2002 № 5
організаційно-розпорядчими обов'язками (наявність яких є характерним для
поняття «посадова особа») є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю
промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю
окремих працівників на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних,
колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх
заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі
відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують
ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).        
          Перелік посадових осіб, з якими може бути припинений трудовий
договір на підставі пункту 5 статті 41 КЗпП України та обмеження щодо
застосування звільнення працівника на підставі пункту 5 статті 41 КЗпП
України в залежності від виду трудового договору (строковий чи
безстроковий), законодавством не передбачено.

Посилання

Наталія Зінченко залишив(-ла) коментар ()

1) Відповідь не завантажується.
2) Таки не ясно, якими нормативно-правовими актами чи/або внутрішніми документами керуються в ПАТ «Укрзалізниця» при виплаті вихідної допомоги у шість окладів? Чи ПАТ «Укрзалізниця» жодного разу не застосовували такої вихідної допомоги?

Звертаю увагу, що на ПАТ «Укрзалізниця» поширюється дія Господарського кодексу України.
Пунктом 3 ст. 65 Господарського кодексу України визначено, що «Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи».
Аналогічний підхід міститься у Законі України «Про акціонерні товариства», який є спеціальним та має перевагу у застосуванні до ПАТ «Укрзалізниця» перед загальними законами.
Так, підпунктом 15 пункту 1 Статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що «посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства».
Таким чином, конкретний перелік посадових осіб ПАТ «Укрзалізниця», як акціонерного товариства, підприємства та юридичної особи публічного права визначений на рівні законодавчих актів.

Зобов’язання, що надані листом від 24.01.2017 № Ц-25/162-17 «Зобов’язання про ознайомлення з Попередженням про обмеження» та вимоги наказу від 17.01.2017 №025 «Про деякі питання пов’язані з поданням електронних декларацій» щодо подання списків всіх осіб, які ПОВ’ЯЗАНІ з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, викривило вимоги Закону України «Про запобігання корупції».
Законом зобов’язується надання декларацій посадовими особами, які НАДІЛЕНІ ПОВНОВАЖЕННЯМИ здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, а не пов’язані з виконанням таких обов’язків.
Тільки посадові особи, які наділені ПОВНОВАЖЕННЯМИ, мають право на вихідну допомогу при припинення ПОВНОВАЖЕНЬ.
Вищезазначені неузгодженості визначення, що є посадовою особою юридичних осіб публічного право в ПАТ «Укрзалізниця», призвело до подання декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), працівниками ПАТ «Укрзалізниця», які не НАДІЛЕНІ ПОВНОВАЖЕННЯМИ здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.
В наслідок чого конфіденційні персональні дані, деяких працівників ПАТ «Укрзалізниця», зберігаються, використання і поширюються з Реєстру незаконно.
Надання декларацій працівниками ПАТ «Укрзалізниця», які не наділені повноваженнями посадових осіб, суперечать Конституції України, а саме статті 32 «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини». Згідно офіційного тлумачення Конституційного суду України: інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини НЕМАЙНОВОГО ТА МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. ТАКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ Є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ (частина 1 резолютивної частини рішення Конституційного суду України у справі №1-27/2010 від 06 жовтня 2010 року).
Необхідно враховувати, що за порушення недоторканності приватного життя передбачена кримінальна відповідальність.

Link to this

Наталія Зінченко

Доброго дня!
Відповідь не завантажується.

Звертаю увагу, що на ПАТ «Укрзалізниця» поширюється дія Господарського кодексу України.
Пунктом 3 ст. 65 Господарського кодексу України визначено, що «Керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. Статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи».
Аналогічний підхід міститься у Законі України «Про акціонерні товариства», який є спеціальним та має перевагу у застосуванні до ПАТ «Укрзалізниця» перед загальними законами.
Так, підпунктом 15 пункту 1 Статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства» визначено, що «посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства».
Таким чином, конкретний перелік посадових осіб ПАТ «Укрзалізниця», як акціонерного товариства, підприємства та юридичної особи публічного права визначений на рівні законодавчих актів.

Зобов’язання, що надані листом від 24.01.2017 № Ц-25/162-17 «Зобов’язання про ознайомлення з Попередженням про обмеження» та вимоги наказу від 17.01.2017 №025 «Про деякі питання пов’язані з поданням електронних декларацій» щодо подання списків всіх осіб, які ПОВ’ЯЗАНІ з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, викривило вимоги Закону України «Про запобігання корупції».
Законом зобов’язується надання декларацій посадовими особами, які НАДІЛЕНІ ПОВНОВАЖЕННЯМИ здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, а не пов’язані з виконанням таких обов’язків.
Тільки посадові особи, які наділені ПОВНОВАЖЕННЯМИ, мають право на вихідну допомогу при припинення ПОВНОВАЖЕНЬ.
Вищезазначені неузгодженості визначення, що є посадовою особою юридичних осіб публічного право в ПАТ «Укрзалізниця», призвело до подання декларацій до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), працівниками ПАТ «Укрзалізниця», які не НАДІЛЕНІ ПОВНОВАЖЕННЯМИ здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.
В наслідок чого конфіденційні персональні дані, деяких працівників ПАТ «Укрзалізниця», зберігаються, використання і поширюються з Реєстру незаконно.
Надання декларацій працівниками ПАТ «Укрзалізниця», які не наділені повноваженнями посадових осіб, суперечать Конституції України, а саме статті 32 «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини». Згідно офіційного тлумачення Конституційного суду України: інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та/або дані про відносини НЕМАЙНОВОГО ТА МАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. ТАКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ Є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ (частина 1 резолютивної частини рішення Конституційного суду України у справі №1-27/2010 від 06 жовтня 2010 року).
Необхідно враховувати, що за порушення недоторканності приватного життя передбачена кримінальна відповідальність.

З повагою,

Наталія Зінченко