Про порядок обліку дорожньо-транспортних пригод

Віктор Козоріз

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

30 березня 2016 р. Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №
252 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України», в т.ч. - пунктів 1, 2, 4-7 постанови
Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 538 “Про
затвердження Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод”
(Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1569) та Постанови
Кабінету Міністрів України від 21 вересня 2011 р. № 989 “Про
внесення змін до Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод”
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 73, ст. 2745).
У зв’язку з цим:
1. Яким чином після скасування згаданих постанов в Україні
вестиметься облік дорожньо-транспортних пригод та на який державний
орган буде покладено це завдання?
2. На який державний орган буде покладено завдання щодо ведення
єдиної централізованої бази даних із зазначенням обставин
дорожньо-транспортних пригод, даних про транспортні засоби,
загиблих і потерпілих тощо?
3. Чи залишається чинним спільний наказ МВС та МОЗ України №205/353
від 25.06.2007 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку
дорожньо-транспортних пригод і осіб, які в них постраждали, та
обміну інформацією між закладами охорони здоров'я і органами
внутрішніх справ».

З повагою,

Віктор Козоріз

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Â. ÊÎÇÎвÇ

[FOI #11146 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â
ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó äðóãîãî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º
êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâ, ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

Êàá³íåò ̳í³ñòð³â âèäຠïîñòàíîâè òà ðîçïîðÿäæåííÿ, ÿê³ º îáîâ’ÿçêîâèìè äî
âèêîíàííÿ.

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 16 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè» ì³í³ñòåðñòâî ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü, íà îñíîâ³ ³ íà âèêîíàííÿ
Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà ïîñòàíîâ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ïðèéíÿòèõ â³äïîâ³äíî äî Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â
Óêðà¿íè, àêò³â Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè íàêàçè, ÿê³ ï³äïèñóº ì³í³ñòð.

³äïîâ³äíî äî Çàãàëüíîãî ïîëîæåííÿ ïðî þðèäè÷íó ñëóæáó ì³í³ñòåðñòâà,
³íøîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè òà
îðãàí³çàö³¿, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 26.11.2008 ¹
1040, þðèäè÷íà ñëóæáà îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà
íå¿ çàâäàíü, çîêðåìà, âåäå îáë³ê àêò³â çàêîíîäàâñòâà ³ ì³æíàðîäíèõ
äîãîâîð³â Óêðà¿íè, çàáåçïå÷óº ï³äòðèìàííÿ ¿õ ó êîíòðîëüíîìó ñòàí³ òà
çáåð³ãàííÿ, çáèðຠ³íôîðìàö³þ ïðî îô³ö³éíå îïðèëþäíåííÿ àêò³â
çàêîíîäàâñòâà â äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

            Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî
ëèñòîì â³ä 29.04.2016 ¹ 7191/0/2-16 äî ÌÂÑ, ÌÎÇ äëÿ ðîçãëÿäó òà
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

           

 

Віктор Козоріз

Доброго дня!
Відповідь, надіслана на мій запит, розміщена у форматі, який не читається. Будь ласка, продублюйте ще раз.

З повагою,

Віктор Козоріз

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

В. КОЗОРІЗ
[FOI #11146 email]

За результатами опрацювання Вашого запиту, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою з веб-сайту «Доступ до правди», в межах компетенції повідомляємо.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до пункту другого § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації.
Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Кабінет Міністрів видає постанови та розпорядження, які є обов’язковими до виконання.
Відповідно до статті 16 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України накази, які підписує міністр.
Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26.11.2008 № 1040, юридична служба органу виконавчої влади відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання, збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.
Разом з тим, згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано листом від 29.04.2016 № 7191/0/2-16 до МВС, МОЗ для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

В. КОЗОРІЗ

[FOI #11146 email]

 

За результатами опрацювання Вашого запиту, що надійшов до Секретаріату
Кабінету Міністрів електронною поштою з веб-сайту «Доступ до правди», в
межах компетенції повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до
пункту другого § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є
колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні
адміністрації.

Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів
представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та
реалізацію державної політики у відповідній сфері.

Кабінет Міністрів видає постанови та розпорядження, які є обов’язковими до
виконання.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про центральні органи виконавчої
влади» міністерство у межах своїх повноважень, на основі і на виконання
Конституції та законів України, актів Президента України та постанов
Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів
України, актів Кабінету Міністрів України накази, які підписує міністр.

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства,
іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та
організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 26.11.2008 №
1040, юридична служба органу виконавчої влади відповідно до покладених на
неї завдань, зокрема, веде облік актів законодавства і міжнародних
договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та
зберігання, збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів
законодавства в друкованих виданнях.

Разом з тим, згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до
публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету
Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації
інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути
отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує
створення в інший спосіб.

            Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої
статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано
листом від 29.04.2016 № 7191/0/2-16 до МВС, МОЗ для розгляду та
інформування Вас в установленому порядку.

 

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації НПУ,

1 Attachment

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації НПУ,

1 Attachment