Про отримання інформації від Департаменту охорони здоров"я

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Юлія, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

про результати укладання (переукладання) та виконання договорів про співпрацю закладів охорони здоров"я з благодійними фондами (організаціями) відповідно до наказу Департаменту Вінницької ОДА № 1320 від 13.11.2015р.

Відповідь прошу надати у визначений законом термін.

З повагою,

Юлія

Від: ВідділЗвернень
Вінницька міська рада

Øàíîâíà Þ볺!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 25.11.2016ð. ïîâ³äîìëÿþ, ùî âñ³ çàêëàäè, ï³äïîðÿäêîâàí³
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ñï³âïðàöþþòü ç
áëàãîä³éíèìè ôîíäàìè â³äïîâ³äíî äî óêëàäåíèõ äîãîâîð³â.

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿
âèêîíêîìó                                              

²ðèíà ªë³çàðîâà

Посилання