Про надання інформації щодо виконання рішення Конституційного Суду України

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Володимир Яблонський, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Володимир Яблонський

Конституційний Суд України рішенням №13-рп/2000 у справі №-17/2000 (справа про право вільного вибору захисника) дав таке офіційне тлумачення Положення частини першої статті 59 Конституції України :
« 1. Положення частини першої статті 59 Конституції України про те, що "кожен є вільним у виборі захисника своїх прав", в аспекті конституційного звернення громадянина
Солдатова Г.І. треба розуміти як конституційне право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного при захисті від обвинувачення та особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, з метою отримання правової допомоги вибирати
захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.»
Європейський Суд з прав людини в рішенні від 24 листопада 2011 року (справа «Загородній проти України» ) розглянувши заяву громадянина О.В. Загороднього, який скаржився на те, що національні органи України незаконно відмовили йому у праві вільного вибору захисника, постановив що мало місце порушення пунктів 1 та 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
В якості підстави для задоволення цієї заяви Європейський Суд з прав людини вказав на зволікання держави Україна щодо приведення кримінально-процесуального законодавства у відповідність з рішенням Конституційного суду України від 16 листопада 2000 року і на те, що залишаючи питання обмеження права на вільний вибір захисника невирішеним протягом тривалого часу, державні органи створили ситуацію, що є несумісною з принципом юридичної визначеності, закріпленим Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.
Згідно із статтею 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
У зв’язку з наведеним вище та у відповідності до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати відомості про заходи, які вживалися Кабінетом Міністрів України як суб’єктом законодавчої ініціативи з метою внесення змін до законів України на виконання рішення Конституційного Суду України (рішення №13-рп/2000 від 16.11.2000 року) з врахуванням рішення Європейського Суду з прав людини від 24 листопада 2011 року (справа «Загородній проти України» ), а також перелік проектів законів на виконання вказаного рішення Конституційного Суду України, ініціатором яких був Кабінет Міністрів України, поданих до Верховної Ради України з метою забезпечення конституційних прав підозрюваного, обвинуваченого і підсудного на вільний вибір захисника, а також фахівців в галузі права які не є адвокатами в період часу з 01.12.2011 року по 19 березня 2015 року.

Володимир Яблонський

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ЯБЛОНСЬКОМУ В. С.
[email address]

Шановний Володимире Сергійовичу!

За результатами опрацювання Вашого запиту, що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації.
Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Пунктом 1 § 1 Регламенту Кабінету Міністрів визначено, що законопроекти, що вносяться у порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради, готуються Міністерством юстиції, іншими центральними органами виконавчої влади.
Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 02.07.2014 № 228, Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику.
Разом з тим згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано листом від 26.03.2015 за № 4747/0/2-14 до Міністерства юстиції для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване

Володимир Яблонський

Доброго дня!

Міністерство юстиції не є суб'єктом законодавчої ініціативи і не є розпорядником запитуваної інформації.
Ваші відмова протиправна і спрямована на приховування запитуваної інформації, оскільки керівництво Секретаріату Кабінету Міністрів України невірно розуміє обов'язки служби. Вимагаю негайно надати інформацію. У разі ненадання будуть вжиті заходи щодо притягнення винних осіб до адміністративної та кримінальної відповідальності.
Ви навіть відмову вірно неспроможні написати. Вивчайте закон. Передаю вашу протиправну відповідь журналістам.

Володимир Яблонський

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ßÁËÎÍÑÜÊÈÉ Â.

[FOI #4172 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â
ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâ, ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

гøåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 16.11.2000 ¹ 13-ðï/2000 ó ñïðàâ³
çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ñîëäàòîâà Ãåííàä³ÿ ²âàíîâè÷à ùîäî
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 59 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 44
Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòåé 268, 271 Êîäåêñó
Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ (ñïðàâà ïðî ïðàâî â³ëüíîãî
âèáîðó çàõèñíèêà) âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠÊîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º
íåêîíñòèòóö³éíèìè) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 44
Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çà ÿêèì îáìåæóºòüñÿ ïðàâî íà
â³ëüíèé âèá³ð ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ³ ï³äñóäíèì ÿê çàõèñíèêà ñâî¿õ
ïðàâ, êð³ì àäâîêàòà, ³íøîãî ôàõ³âöÿ ó ãàëóç³ ïðàâà, ÿêèé çà çàêîíîì ìàº
ïðàâî íà íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè îñîáèñòî ÷è çà äîðó÷åííÿì þðèäè÷íî¿
îñîáè òà âòðàòèëî ÷èíí³ñòü ç äíÿ óõâàëåííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè
öüîãî гøåííÿ.

Òàêîæ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 70 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
ìîæå âèçíà÷èòè ó ñâîºìó ð³øåíí³, âèñíîâêó ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ¿õ âèêîíàííÿ, à
òàêîæ ïîêëàñòè íà â³äïîâ³äí³ äåðæàâí³ îðãàíè îáîâ’ÿçêè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàííÿ ð³øåííÿ, äîäåðæàííÿ âèñíîâêó.

Ó Ð³øåíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 16.11.2000 ¹ 13-ðï/2000
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå ïîêëàäàâ íà äåðæàâí³ îðãàíè îáîâ’ÿçêè ùîäî
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ öüîãî гøåííÿ.

Îäíî÷àñíî çàçíà÷àºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ðîçä³ëó Õ «Ïðèê³íöåâ³
ïîëîæåííÿ» Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä
13.04.2012           ¹ 4621-V² ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Êîäåêñîì
âòðà÷àþòü ÷èíí³ñòü Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ³ç íàñòóïíèìè
çì³íàìè, Çàêîí Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑл.

Ñòàòòåþ 45 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 13.04.2012 ¹
4621-V² âèçíà÷åíî, ùî çàõèñíèêîì º àäâîêàò, ÿêèé çä³éñíþº çàõèñò
ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, âèïðàâäàíîãî, îñîáè, ñòîñîâíî
ÿêî¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî ÷è âèõîâíîãî
õàðàêòåðó àáî âèð³øóâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî ¿õ çàñòîñóâàííÿ, à òàêîæ îñîáè,
ñòîñîâíî ÿêî¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî âèäà÷ó ³íîçåìí³é äåðæàâ³
(åêñòðàäèö³þ).

Çàõèñíèêîì íå ìîæå áóòè àäâîêàò, â³äîìîñò³ ïðî ÿêîãî íå âíåñåíî äî ªäèíîãî
ðåºñòðó àäâîêàò³â Óêðà¿íè àáî ñòîñîâíî ÿêîãî ó ªäèíîìó ðåºñòð³ àäâîêàò³â
Óêðà¿íè ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî çóïèíåííÿ àáî ïðèïèíåííÿ ïðàâà íà çàéíÿòòÿ
àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

Òàêîæ ïóíêòîì 17 Õ «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 13.04.2012 ¹ 4621-V² âèçíà÷åíî, ùî îñîáè, ÿê³ íà äåíü
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Êîäåêñîì áåðóòü ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â
ÿêîñò³ çàõèñíèê³â ³ íå ìàþòü ñòàòóñó àäâîêàòà, ïðîäîâæóþòü çä³éñíþâàòè
ïîâíîâàæåííÿ çàõèñíèêà â òàêîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ
äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñóäàõ ïåðøî¿,
àïåëÿö³éíî¿, êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³é òà Âåðõîâíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè.

Îäíî÷àñíî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ïóíêòîì 1 § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
âèçíà÷åíî, ùî çàêîíîïðîåêòè, ùî âíîñÿòüñÿ ó ïîðÿäêó çàêîíîäàâ÷î¿
³í³ö³àòèâè Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,
ãîòóþòüñÿ ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿, ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 02.07.2014 ¹ 228, ̳í’þñò º ãîëîâíèì
îðãàíîì ó ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº
ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïðàâîâó ïîë³òèêó.

 Òàêîæ ̳í’þñò â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü çàáåçïå÷óº
ï³äãîòîâêó äîêóìåíò³â òà ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â äåðæàâè â ªâðîïåéñüêîìó
ñóä³ ç ïðàâ ëþäèíè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâ ïðî ïîðóøåííÿ Óêðà¿íîþ Êîíâåíö³¿
ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä òà çâ³òóº ïåðåä Êîì³òåòîì
ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³øåíü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ
ëþäèíè ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè, çàáåçïå÷óº êîîðäèíàö³þ âèêîíàííÿ ð³øåíü
ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè.

Ðàçîì ç òèì çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

            Òàêîæ ³íôîðìóºìî, ùî Âàø çàïèò â³ä 26.03.2015 â³äïîâ³äíî äî
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿» áóëî íàä³ñëàíî ëèñòîì â³ä 26.03.2015 çà ¹ 4747/0/2-14 äî
̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ äëÿ ðîçãëÿäó òà á³ëüø ïîâíîãî ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ïðî ùî Âàñ áóëî ïî³íôîðìîâàíî.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Володимир Яблонський

кодування тексту некоректне

Володимир Яблонський

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ßÁËÎÍÑÜÊÈÉ Â.

[FOI #4172 email]

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â
ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâ, ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

гøåííÿì Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 16.11.2000 ¹ 13-ðï/2000 ó ñïðàâ³
çà êîíñòèòóö³éíèì çâåðíåííÿì ãðîìàäÿíèíà Ñîëäàòîâà Ãåííàä³ÿ ²âàíîâè÷à ùîäî
îô³ö³éíîãî òëóìà÷åííÿ ïîëîæåíü ñòàòò³ 59 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, ñòàòò³ 44
Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, ñòàòåé 268, 271 Êîäåêñó
Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ (ñïðàâà ïðî ïðàâî â³ëüíîãî
âèáîðó çàõèñíèêà) âèçíàíî òàêèì, ùî íå â³äïîâ³äຠÊîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè (º
íåêîíñòèòóö³éíèìè) ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 44
Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, çà ÿêèì îáìåæóºòüñÿ ïðàâî íà
â³ëüíèé âèá³ð ï³äîçðþâàíèì, îáâèíóâà÷åíèì ³ ï³äñóäíèì ÿê çàõèñíèêà ñâî¿õ
ïðàâ, êð³ì àäâîêàòà, ³íøîãî ôàõ³âöÿ ó ãàëóç³ ïðàâà, ÿêèé çà çàêîíîì ìàº
ïðàâî íà íàäàííÿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè îñîáèñòî ÷è çà äîðó÷åííÿì þðèäè÷íî¿
îñîáè òà âòðàòèëî ÷èíí³ñòü ç äíÿ óõâàëåííÿ Êîíñòèòóö³éíèì Ñóäîì Óêðà¿íè
öüîãî гøåííÿ.

Òàêîæ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 70 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè
ìîæå âèçíà÷èòè ó ñâîºìó ð³øåíí³, âèñíîâêó ïîðÿäîê ³ ñòðîêè ¿õ âèêîíàííÿ, à
òàêîæ ïîêëàñòè íà â³äïîâ³äí³ äåðæàâí³ îðãàíè îáîâ’ÿçêè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ
âèêîíàííÿ ð³øåííÿ, äîäåðæàííÿ âèñíîâêó.

Ó Ð³øåíí³ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè â³ä 16.11.2000 ¹ 13-ðï/2000
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè íå ïîêëàäàâ íà äåðæàâí³ îðãàíè îáîâ’ÿçêè ùîäî
çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ öüîãî гøåííÿ.

Îäíî÷àñíî çàçíà÷àºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 2 ðîçä³ëó Õ «Ïðèê³íöåâ³
ïîëîæåííÿ» Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä
13.04.2012           ¹ 4621-V² ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Êîäåêñîì
âòðà÷àþòü ÷èíí³ñòü Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé êîäåêñ Óêðà¿íè ³ç íàñòóïíèìè
çì³íàìè, Çàêîí Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ «Ïðî çàòâåðäæåííÿ
Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑл.

Ñòàòòåþ 45 Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 13.04.2012 ¹
4621-V² âèçíà÷åíî, ùî çàõèñíèêîì º àäâîêàò, ÿêèé çä³éñíþº çàõèñò
ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, âèïðàâäàíîãî, îñîáè, ñòîñîâíî
ÿêî¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ çàñòîñóâàííÿ ïðèìóñîâèõ çàõîä³â ìåäè÷íîãî ÷è âèõîâíîãî
õàðàêòåðó àáî âèð³øóâàëîñÿ ïèòàííÿ ïðî ¿õ çàñòîñóâàííÿ, à òàêîæ îñîáè,
ñòîñîâíî ÿêî¿ ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçãëÿä ïèòàííÿ ïðî âèäà÷ó ³íîçåìí³é äåðæàâ³
(åêñòðàäèö³þ).

Çàõèñíèêîì íå ìîæå áóòè àäâîêàò, â³äîìîñò³ ïðî ÿêîãî íå âíåñåíî äî ªäèíîãî
ðåºñòðó àäâîêàò³â Óêðà¿íè àáî ñòîñîâíî ÿêîãî ó ªäèíîìó ðåºñòð³ àäâîêàò³â
Óêðà¿íè ì³ñòÿòüñÿ â³äîìîñò³ ïðî çóïèíåííÿ àáî ïðèïèíåííÿ ïðàâà íà çàéíÿòòÿ
àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ.

Òàêîæ ïóíêòîì 17 Õ «Ïðèê³íöåâ³ ïîëîæåííÿ» Êðèì³íàëüíîãî ïðîöåñóàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè â³ä 13.04.2012 ¹ 4621-V² âèçíà÷åíî, ùî îñîáè, ÿê³ íà äåíü
íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Êîäåêñîì áåðóòü ó÷àñòü ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ â
ÿêîñò³ çàõèñíèê³â ³ íå ìàþòü ñòàòóñó àäâîêàòà, ïðîäîâæóþòü çä³éñíþâàòè
ïîâíîâàæåííÿ çàõèñíèêà â òàêîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ï³ä ÷àñ
äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à òàêîæ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ ó ñóäàõ ïåðøî¿,
àïåëÿö³éíî¿, êàñàö³éíî¿ ³íñòàíö³é òà Âåðõîâíîìó Ñóä³ Óêðà¿íè.

Îäíî÷àñíî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ïóíêòîì 1 § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
âèçíà÷åíî, ùî çàêîíîïðîåêòè, ùî âíîñÿòüñÿ ó ïîðÿäêó çàêîíîäàâ÷î¿
³í³ö³àòèâè Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè,
ãîòóþòüñÿ ̳í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿, ³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 02.07.2014 ¹ 228, ̳í’þñò º ãîëîâíèì
îðãàíîì ó ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº
ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïðàâîâó ïîë³òèêó.

 Òàêîæ ̳í’þñò â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü çàáåçïå÷óº
ï³äãîòîâêó äîêóìåíò³â òà ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â äåðæàâè â ªâðîïåéñüêîìó
ñóä³ ç ïðàâ ëþäèíè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ñïðàâ ïðî ïîðóøåííÿ Óêðà¿íîþ Êîíâåíö³¿
ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ ñâîáîä òà çâ³òóº ïåðåä Êîì³òåòîì
ì³í³ñòð³â Ðàäè ªâðîïè ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ð³øåíü ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ
ëþäèíè ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè, çàáåçïå÷óº êîîðäèíàö³þ âèêîíàííÿ ð³øåíü
ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâàõ ïðîòè Óêðà¿íè.

Ðàçîì ç òèì çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

        Òàêîæ ³íôîðìóºìî, ùî Âàø çàïèò â³ä 26.03.2015 â³äïîâ³äíî äî
÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿» áóëî íàä³ñëàíî ëèñòîì â³ä 26.03.2015 çà ¹ 4747/0/2-14 äî
̳í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ äëÿ ðîçãëÿäó òà á³ëüø ïîâíîãî ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ïðî ùî Âàñ áóëî ïî³íôîðìîâàíî.

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

Володимир Яблонський

Знову прочитати неможливо. Не вмієте працювати з кодуванням? використовуйте unicod utf-8

Володимир Яблонський

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ЯБЛОНСЬКИЙ В.
[FOI #4172 email]

За результатами опрацювання Вашого запиту, що надійшов до Секретаріату
Кабінету Міністрів електронною поштою з веб-сайту «Доступ до правди», в
межах компетенції повідомляємо.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до §
1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом,
який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації.
Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють
відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної
політики у відповідній сфері.
Рішенням Конституційного Суду України від 16.11.2000 № 13-рп/2000 у справі
за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо
офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44
Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України
про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору
захисника) визнано таким, що не відповідає Конституції України (є
неконституційними) положення частини першої статті 44
Кримінально-процесуального кодексу України, за яким обмежується право на
вільний вибір підозрюваним, обвинуваченим і підсудним як захисника своїх
прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має
право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи
та втратило чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього
Рішення.
Також повідомляємо, що відповідно до статті 70 Закону України «Про
Конституційний Суд України» у разі необхідності Конституційний Суд України
може визначити у своєму рішенні, висновку порядок і строки їх виконання, а
також покласти на відповідні державні органи обов’язки щодо забезпечення
виконання рішення, додержання висновку.
У Рішенні Конституційного Суду України від 16.11.2000 № 13-рп/2000
Конституційний Суд України не покладав на державні органи обов’язки щодо
забезпечення виконання цього Рішення.
Одночасно зазначаємо, що відповідно до пункту 2 розділу Х «Прикінцеві
положення» Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012
№ 4621-VІ з дня набрання чинності цим Кодексом втрачають чинність
Кримінально-процесуальний кодекс України із наступними змінами, Закон
Української РСР «Про затвердження Кримінально-процесуального кодексу
Української РСР».
Статтею 45 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 №
4621-VІ визначено, що захисником є адвокат, який здійснює захист
підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, особи, стосовно
якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного
характеру або вирішувалося питання про їх застосування, а також особи,
стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі
(екстрадицію).
Захисником не може бути адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного
реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів
України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття
адвокатською діяльністю.
Також пунктом 17 Х «Прикінцеві положення» Кримінального процесуального
кодексу України від 13.04.2012 № 4621-VІ визначено, що особи, які на день
набрання чинності цим Кодексом беруть участь у кримінальному провадженні в
якості захисників і не мають статусу адвоката, продовжують здійснювати
повноваження захисника в такому кримінальному провадженні під час досудового
розслідування, а також судового провадження у судах першої, апеляційної,
касаційної інстанцій та Верховному Суді України.
Одночасно повідомляємо, що пунктом 1 § 1 Регламенту Кабінету Міністрів
визначено, що законопроекти, що вносяться у порядку законодавчої ініціативи
Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради України, готуються
Міністерством юстиції, іншими центральними органами виконавчої влади.
Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів від 02.07.2014 № 228, Мін’юст є головним
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну правову політику.
Також Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань забезпечує
підготовку документів та представництво інтересів держави в Європейському
суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод та звітує перед Комітетом
міністрів Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав
людини у справах проти України, забезпечує координацію виконання рішень
Європейського суду з прав людини у справах проти України.
Разом з тим згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від
25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної
інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та
місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є
розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних
органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом
узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший
спосіб.
Також інформуємо, що Ваш запит від 26.03.2015 відповідно до частини
третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» було
надіслано листом від 26.03.2015 за № 4747/0/2-14 до Міністерства юстиції для
розгляду та більш повного інформування Вас в установленому порядку, про що
Вас було поінформовано.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

Володимир Яблонський

Будь ласка назвіть рішення Конституційного Суд України на підставі якого втратило чинність рішення Конституційного Суду України від 16.11.2000 № 13-рп/2000.

Ваші дії є протиправними та безграмотними.

Володимир Яблонський

Володимир Яблонський залишив коментар ()

Кабінет Міністрів України грубо порушує Закон України "Про доступ до публічної інформації" та не надає інформацію щодо питань, які є його виключною компетенцію. Ненадання відповіді на цей запит свідчить про корупцію в Кабінеті Міністрів України, правову безграмотність та невірне розуміння обов'язків служби Міністром Кабінету Міністрів Ганною Онищенко та директором Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України Ларисою Шустенко.

Володимир Яблонський

Я не потребую роз'яснень законодавства.

Володимир Яблонський

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ßÁËÎÍÑÜÊÈÉ Â.

[FOI #4172 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì
ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó
áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò
̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà ïóíêòîì 4 § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè
âèçíà÷åíî, ùî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â âèäຠïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ.

Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè» âèçíà÷åíî, ùî
Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè – ºäèíèé îðãàí êîíñòèòóö³éíî¿ þðèñäèêö³¿ â
Óêðà¿í³.

ijÿëüí³ñòü Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ãðóíòóºòüñÿ íà ïðèíöèïàõ
âåðõîâåíñòâà ïðàâà, íåçàëåæíîñò³, êîëåã³àëüíîñò³, ð³âíîïðàâíîñò³ ñóää³â,
ãëàñíîñò³, ïîâíîòè ³ âñåá³÷íîñò³ ðîçãëÿäó ñïðàâ òà îáãðóíòîâàíîñò³
ïðèéíÿòèõ íèì ð³øåíü.

Òàêîæ çàçíà÷åíèì Çàêîíîì âèçíà÷åíî, ùî Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, ó ìåæàõ
âèçíà÷åíèõ ïîâíîâàæåíü, ïðèéìຠð³øåííÿ òà äຠâèñíîâêè.

Ðàçîì ç òèì ³íôîðìóºìî, ùî çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

            Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿
ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» ëèñòîì â³ä
09.04.2015 çà ¹ 5707/0/2-15 íàä³ñëàíî äî Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè äëÿ
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

           

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Володимир Яблонський

кодування поміняйте

Володимир Яблонський

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ЯБЛОНСЬКИЙ В.
[FOI #4172 email]

За результатами опрацювання Вашого запиту, що надійшов до Секретаріату
Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та
відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є
вищим органом у системі органів виконавчої влади, який здійснює виконавчу
владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади, місцеві державні адміністрації.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини першої статті 51 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» та пунктом 4 § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України
визначено, що Кабінет Міністрів видає постанови і розпорядження.
Законом України «Про Конституційний Суд України» визначено, що
Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в
Україні.
Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах
верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів,
гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обгрунтованості прийнятих
ним рішень.
Також зазначеним Законом визначено, що Конституційний Суд України, у
межах визначених повноважень, приймає рішення та дає висновки.
Разом з тим інформуємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів від
25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної
інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та
місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є
розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних
органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом
узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший
спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті
22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» листом від 09.04.2015
за № 5707/0/2-15 надіслано до Конституційного Суду України для інформування
Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ЯБЛОНСЬКИЙ В.

[FOI #4172 email]

      За результатами опрацювання Вашого запиту, що надійшов до
Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції
повідомляємо.

      Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та
відповідно до     § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є
вищим органом у системі органів виконавчої влади, який здійснює виконавчу
владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, місцеві державні адміністрації.

      Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

      Відповідно до частини першої статті 51 Закону України «Про Кабінет
Міністрів України» та пунктом 4 § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України
визначено, що Кабінет Міністрів видає постанови і розпорядження.

      Законом України «Про Конституційний Суд України» визначено, що
Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в
Україні.

      Діяльність Конституційного Суду України грунтується на принципах
верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів,
гласності, повноти і всебічності розгляду справ та обгрунтованості
прийнятих ним рішень.

      Також зазначеним Законом визначено, що Конституційний Суд України, у
межах визначених повноважень, приймає рішення та дає висновки.

      Разом з тим інформуємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів
від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до
публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету
Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації
інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути
отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує
створення в інший спосіб.

        Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої
статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» листом від
09.04.2015 за № 5707/0/2-15 надіслано до Конституційного Суду України для
інформування Вас в установленому порядку.

       

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

 

__________ ╡МТНПЛЮЖЁЪ БЁД ESET Endpoint Antivirus, БЕПЯЁЪ БЁПСЯМН© АЮГХ
11470 (20150414)

показати цитоване

Загальний відділ КСУ,

1 Attachment