Про надання договору на доступ до інформаційного фонду ЄДРНПА України

Сергій Антоненко

Доброго дня!

Пунктом 18 постанови Кабінету Міністрів України №376 від 23.04.2001 р. "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним" встановлений безоплатний порядок одержання інформації з інформаційного фонду цього Реєстру шляхом безпосереднього санкціонованого доступу на основі договорів з Адміністратором для Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України, Генеральної прокуратури України, центральних органів виконавчої влади.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати:

Договір між Кабінетом Міністрів України та Адміністратором реєстру (ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України / Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА") про одержання інформації з інформаційного фонду Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів шляхом безпосереднього санкціонованого доступу.

Інформація запитується в межах реалізації проекту з побудови єдиної загальнодержавної системи нормативно-правової інформації в Україні

З повагою,

Сергій Антоненко
експерт з питань правової інформатики, кореспондент SPILNO.TV,
член громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування України

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Ñ. ÀÍÒÎÍÅÍÊÓ

[1][FOI #4877 email]  

 

Øàíîâíèé ïàíå Ñåðã³þ!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 28.04.2015, ùî íàä³éøîâ äî
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ òà ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâ, ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä 02.07.2014 ¹ 228, âèçíà÷åíî, ùî ̳í’þñò â³äïîâ³äíî äî
ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü çàáåçïå÷óº âåäåííÿ ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â (äàë³ – Ðåºñòð), íàäàííÿ ³íôîðìàö³¿ ç íüîãî.

Êð³ì òîãî, ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 14.07.1999 ¹ 1272 ï³äòðèìàíî
ïðîïîçèö³þ ̳í’þñòó ïðî âèçíà÷åííÿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà «²íôîðìàö³éíèé
öåíòð» àäì³í³ñòðàòîðîì ðåºñòð³â, ñòâîðåííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ
ÿêèõ íàëåæèòü äî êîìïåòåíö³¿ öüîãî ì³í³ñòåðñòâà.

Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» ëèñòîì â³ä 06.05.2015
çà ¹ 7332/0/2-15 íàä³ñëàíî äî ̳í’þñòó äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

Îäíî÷àñíî ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ïóíêòîì 18 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
23.04.2001 ¹ 376 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âåäåííÿ ªäèíîãî äåðæàâíîãî
ðåºñòðó íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â òà êîðèñòóâàííÿ íèì» óêëàäåííÿ äîãîâîð³â
ì³æ Êàá³íåòîì ̳í³ñòð³â, ÿê êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, òà àäì³í³ñòðàòîðîì
Ðåºñòðó íå ïåðåäáà÷åíî.

 

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4877 email]

Сергій Антоненко

Доброго дня!

Дуже дякую за відповідь!
Проте вона у такому кодуванні, яке не читається.
Дуже прошу повторити її у графічному форматі,
чи текстом зі шрифтом, який буде читабельним.

З повагою,

Сергій Антоненко

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

С. АНТОНЕНКУ
[FOI #4877 email]

Шановний пане Сергію!

За результатами опрацювання Вашого запиту від 28.04.2015, що надійшов до Кабінету Міністрів електронною поштою, в межах компетенції повідомляємо.
Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.
Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Положенням про Міністерство юстиції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 02.07.2014 № 228, визначено, що Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (далі – Реєстр), надання інформації з нього.
Крім того, постановою Кабінету Міністрів від 14.07.1999 № 1272 підтримано пропозицію Мін’юсту про визначення державного підприємства «Інформаційний центр» адміністратором реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції цього міністерства.
Разом з тим, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» листом від 06.05.2015 за
№ 7332/0/2-15 надіслано до Мін’юсту для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.
Одночасно повідомляємо, що пунктом 18 постанови Кабінету Міністрів від 23.04.2001 № 376 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним» укладення договорів між Кабінетом Міністрів, як колегіальним органом, та адміністратором Реєстру не передбачено.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

показати цитоване