Про медичні комунальні заклади

Таїса Гайда

Шановний Вінницька міська рада,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1.яка кількість комунальних медзакладів, які підпорядковуються Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради ?
2. Вкажіть будь-ласка обсяг загальних фінансувань на комунальні заклади , які підпорядковуються Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради у 2015 та 2016 роках?

З повагою,

Таїса Гайда

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

Øàíîâíà Òà¿ñî!

 

Íà Âàø çàïèò â³ä 04.07.2016ð. ùîäî ê³ëüêîñò³ ìåäè÷íèõ êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â
ÿê³ ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè òà îáñÿãó ¿õ çàãàëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ, ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

Ïî ï. 1 -  ñòàíîì íà 01 ëèïíÿ 2016 ðîêó äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ 14 êîìóíàëüíèõ
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäè òà êîìóíàëüíèé çàêëàä
«²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé öåíòð ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòèêè».

Çàêëàäè ïåðâèííîãî ð³âíÿ ïî ì. ³ííèöÿ:

Íàçâà çàêëàä³â Ãîëîâíèé Ïîøòîâà àäðåñà Òåëåôîí E - mail
ë³êàð
Ô³ùåíêî 21011, 
Êîìóíàëüíèé çàêëàä
"Öåíòð ïåðâèííî¿ Ëþäìèëà ì. ³ííèöÿ 66-80-16 [email address]
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ¹1" Âîëîäèìèð³âíà âóë. Ìèêîëè
Çåðîâà, 13
  21050,
Êîìóíàëüíèé çàêëàä
"Öåíòð ïåðâèííî¿ Êðèâîâ’ÿç ì. ³ííèöÿ,
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 67-06-81 [email address]
äîïîìîãè ¹2"  Òàìàðà    âóë.
Ìèêîëà¿âíà Ìàã³ñòðàòñüêà,
44
Ìàëèê 21029 ,
Êîìóíàëüíèé çàêëàä
"Öåíòð ïåðâèííî¿ Òåòÿíà ì. ³ííèöÿ , 46-74-19 [email address]
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ âóë.
äîïîìîãè ¹3" Àíàòî볿âíà Õìåëüíèöüêå
øîñå , 96

 

Ñåìåðóê 21009,
Êîìóíàëüíèé çàêëàä "Öåíòð
ïåðâèííî¿  Íàòàë³ÿ ì.³ííèöÿ, 27-17-45 [email address]
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ¹4" Îëåêñ³¿âíà âóë.
Çàìîñòÿíñüêà,18
Ðîìàí 21001,
Êîìóíàëüíèé çàêëàä "Öåíòð
ïåðâèííî¿  Íàòàë³ÿ ì. ³ííèöÿ,
ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 27-58-76 [email address]
äîïîìîãè ¹5"  ²âàí³âíà âóë.
Çàìîñòÿíñüêà,
49
Êîìóíàëüíèé çàêëàä Êîðîá÷èíñüêà 21009,
«²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé
öåíòð ìåäè÷íî¿ Íàòàë³ÿ ì.³ííèöÿ, 67-17-25 [email address]
ñòàòèñòèêè» âóë.Áåâçà,36
Âàëåð³¿âíà

 

Çàêëàäè âòîðèííîãî ð³âíÿ ïî ì. ³ííèöÿ:

Íàçâà çàêëàä³â Ãîëîâíèé Ïîøòîâà àäðåñà Òåëåôîí E - mail
ë³êàð
Òóðñüêèé 21021, ì.
̳ñüêà êë³í³÷íà  ë³êàðíÿ ³ííèöÿ,  âóë. 51-12-31 [1][email address]
¹ 1 Îëåêñàíäð Õìåëüíèöüêå
Ôåîäîñ³éîâè÷ øîññå, 96
Øóòêåâè÷ 21001, ì.
̳ñüêà êë³í³÷íà  ë³êàðíÿ Íàòàë³ÿ ³ííèöÿ, âóë. 63-22-27 [2][email address]
¹2 Êîöþáèíñüêîãî
Ãðèãîð³âíà 6
Ôîñòàêîâñüêèé 21019 ì.
̳ñüêà êë³í³÷íà  ë³êàðíÿ Äìèòðî ³ííèöÿ, âóë. 60-58-12 [email address]
¹3 Ñòåôàíîâè÷ Ìàÿêîâñüêîãî,
138
̳ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ Ôîì³í 21032, ì.
øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ Îëåêñàíäð ³ííèöÿ, âóë. 26-88-10 [3][email address]
äîïîìîãè Îëåêñàíäðîâè÷ Êè¿âñüêà, 68
Êîìóíàëüíèé çàêëàä Ãëàäêèõ
«Â³ííèöüêèé ðåã³îíàëüíèé 21029, ì.
êë³í³÷íèé Âîëîäèìèð ³ííèöÿ, âóë. 46-55-47 [email address]
ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé Þð³éîâè÷ Õìåëüíèöüêå
öåíòð ñåðöåâî-ñóäèííî¿ øîñå, 96
ïàòîëî㳿»
Êîâàëåíêî 21029, ì.
̳ñüêèé ïîëîãîâèé ³ííèöÿ, âóë. 51-11-19 [4][email address]
áóäèíîê ¹1 ³êòîð Õìåëüíèöüêå
Ñòåïàíîâè÷ øîñå,98
Ôåñóí 21001, ì
̳ñüêèé ïîëîãîâèé ³ííèöÿ ïð.-ò 27-25-24 [5][email address]
áóäèíîê ¹2 Àíàòîë³é Êîöþáèíñüêîãî,
Ãðèãîðîâè÷ 50
Ïðèñÿæíþê 21019 ì.
̳ñüêà ë³êàðíÿ “Öåíòð ³ííèöÿ, âóë. 68-70-10 [6][email address]
ìàòåð³ òà äèòèíè” Âîëîäèìèð Ìàÿêîâñüêîãî,
Ïåòðîâè÷  138
Êîìóíàëüíèé çàêëàä Ãåðàñèì÷óê 21050, ì.
"̳ñüêà êë³í³÷íà Âàëåíòèíà ³ííèöÿ,  
ñòîìàòîëîã³÷íà Âàñèë³âíà âóë. 56-20-46 [7][email address]
ïîë³êë³í³êà" Àðõ³òåêòîðà
Àðòèíîâà, 24

 

Ïî ï. 2 - îáñÿã çàãàëüíîãî ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ìåäè÷íèõ êîìóíàëüíèõ
çàêëàä³â, ï³äïîðÿäêîâàíèõ äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè çà ðàõóíîê êîøò³â ìåäè÷íî¿ ñóáâåíö³¿ òà êîøò³â ì³ñöåâîãî áþäæåòó,
ñêëàâ:

·         çà 2015 ð³ê – 260 834,432 òèñ.ãðí.;

·         çà ² ï³âð³÷÷ÿ 2016 ðîêó – 126 234,457 òèñ.ãðí.

 

 

Ç ïîâàãîþ

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó,

ðîçïîðÿäíèê ³íôîðìàö³¿
                                                                       

²ðèíà ªë³çàðîâà

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. mailto:[email address]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[email address]
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]