про копії рішень з'їзду суддів України для призначення на посади суддів Конституційного суду

Дацко Олеся

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
Прошу надати копії рішень З'їзду суддів України, на підставі яких судді Конституційного суду України були рекомендовані до призначення на Посаду судді Констиуційного суду України ( Рішення зїзду суддів України про рекомендацію для призначення суддів Конституційного суду, які були призначені на посади у період з 01.01.2015 року до сьогодні).

З повагою,

Дацко Олеся

Відділ документального забезпечення, Конституційний Суд України

1 Attachment

Конституційний Суд України

2 Attachments

 

 

З повагою

заступник начальника відділу організаційного

забезпечення суддівського самоврядування

Державної судової адміністрації України

Людмила Кривонос

(044)277-76-31

(067)661-81-15

 

 

Дацко Олеся

Доброго дня!

Я просила надати копії рішень про призначення суддів Конституційного суду.
Тому прошу надати такі копії.

З повагою,

Дацко Олеся

Відділ документального забезпечення, Конституційний Суд України

1 Attachment

-----Исходное сообщение-----
From: Дацко Олеся
Sent: Tuesday, December 26, 2017 3:41 AM
To: FOI requests at ksud
Subject: Re: відповідь на запит

Доброго дня!

Я просила надати копії рішень про призначення суддів Конституційного суду.
Тому прошу надати такі копії.

З повагою,

Дацко Олеся

показати цитоване

Конституційний Суд України

1 Attachment

Äîáðîãî äíÿ!

Íà Âàø çàïèò ïðî íàäàííÿ çàâ³ðåíèõ ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó êîï³é óñ³õ
ïðîòîêîë³â çàñ³äàíü Ðàäè ñóää³â Óêðà¿íè çà 2014 - 2017 ðîêè òà ïðîòîêîë³â
ç’¿çäó ñóää³â Óêðà¿íè çà 2014 - 2017 ðîêè íàäàþ â³äïîâ³äü Ðàäè ñóää³â
Óêðà¿íè â³ä 29 ãðóäíÿ 2017 ðîêó çà âèõ. ¹ 9ðñ-328/17

 

Íà÷àëüíèê ³ää³ëó îðãàí³çàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ

ñóää³âñüêîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

Äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Óêðà¿íè

ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ Â. Ã.

(044) 277-76-29

(067) 793-69-07

 

Дацко Олеся

Доброго дня!

То прошу надати незавірені копії. Надішліть просто копії - їх оприлюднять як офіційну відповідь на цьому сайті.
Відповідь міститиме виконавця цього запиту.
Буде зрозуміло, хто несе відповідальність за достовірність поданої інформації

З повагою,

Дацко Олеся

Управління документального забезпечення, Конституційний Суд України

1 Attachment

[Subject only] RE: відповідь на запит щодо протоколів РСУ та з'їзду

показати цитоване

Дацко Олеся

Доброго дня!
Шановний пане Василькевич! І Конституційний суд!

Як ви могли зрозміти з мого запиту, я просила надати мені винятково рішення з'їзду суддів України для призначення на посади суддів Конституційного суду.
Відповідь про надані мені копії рішень Президента і Верховної ради не стосується запиту!
Чи Ви плутаєте органи держави?

Я прошу надати мені копії рішень з'їзду суддів України для призначення на посади суддів Конституційного суду!
Без цих рішень Конституційний суд не мав права прийняти суддів за цією квотою на роботу!
І такі рішення мають зберігатися в їх особових справах!А тому КСУ є розпорядником цієї публічної інформації! Яку отримав у процесі своєї діяльності!

Прошу не перескеровувати запит, а потрудитися надати копії з особових справ суддів КСУ.
Або надати відповідь, що таких рішень в особових справах немає. Ну тоді постане питання кримінального злочину! Бо яким чином цих суддів взяли на роботу до Конституційного суду України без рішень про їх призначення?!

Тому повтоно прошу надати мені запитувану інформацію!

З повагою,

Дацко Олеся

Управління документального забезпечення, Конституційний Суд України

1 Attachment

[Subject only] RE: відповідь на запит щодо протоколів РСУ та з'їзду

показати цитоване