Про дітей з інвалідністю

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Таїса Гайда, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Шановний Вінницька міська рада,

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
1.скільки у місті Вінниці зареєстровано дітей з інвалідністю?
2. Скільки з них навчаються з використанням індивідуальної форми навчання на дому?
3. Скільки коштів виділено на лікування та реабілітацію дітей з інвалідністю у 2016 , 2015 роках?

З повагою,

Таїса Гайда

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

     Øàíîâíà Òà¿ñ³º!

 

     Íà Âàø çàïèò â³ä 29.09.2016ðîêó ¹ Ã-01-85801 â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

     1.  ì³ñò³ ³ííèö³ çàðåºñòðîâàíî 1587 ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ.

     2. Çà ³íäèâ³äóàëüíîþ ôîðìîþ íàâ÷àþòüñÿ 162 äèòèíè ç ³íâàë³äí³ñòþ.

     3. Íà ë³êóâàííÿ ä³òåé-³íâàë³ä³â â 2015 ðîö³ áóëî âèêîðèñòàíî
1414800ãðí., çà 9 ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó – 639621 ãðí.

 

 

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó                                      

²ðèíà ªë³çàðîâà