Приватизація нежитлових приміщень

Масі-Мустафа Найєм

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію :

1. Чи може бути приватизовано нежитлові приміщення, що належали до комунальної власності?

2. Процедура приватизації нежитлових приміщень, що перебувають у житловому будинку.

3. Органи, що займаються приватизацією нежитлових приміщень, що перебувають у житловому будинку.

З повагою,

Масі-Мустафа Найєм

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

 

Ì. ÍÀɪÌÓ

[FOI #2469 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè” òà â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó äðóãîãî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ð. ¹ 950 (ó ðåäàêö³¿
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 09.11.2011 ð. ¹ 1156), Êàá³íåò ̳í³ñòð³â
º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà
÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà, ì³í³ñòåðñòâ ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 30.04.2014 ð. ¹ 197 âèçíà÷åíî, ùî ̳íðåã³îí º
ãîëîâíèì îðãàíîì ó ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî
çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº, çîêðåìà, äåðæàâíó æèòëîâó ïîë³òèêó.

Òàêîæ ̳íðåã³îí â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü ³íôîðìóº òà
íàäຠðîç’ÿñíåííÿ ùîäî ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî Ôîíä äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè” Ôîíä
äåðæàâíîãî ìàéíà º öåíòðàëüíèì îðãàíîì âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ³ç ñïåö³àëüíèì
ñòàòóñîì, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó, çîêðåìà, ó ñôåð³ ïðèâàòèçàö³¿,
îðåíäè, âèêîðèñòàííÿ òà â³ä÷óæåííÿ äåðæàâíîãî ìàéíà.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ïóíêòîì 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä  
25.05.2011 ð. ¹ 583 “Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè” Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” ëèñòîì â³ä 06.11.2014
ð. çà ¹ 15137/0/2-14 íàä³ñëàíî äî ̳í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó,
áóä³âíèöòâà òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà
äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Олійник Наталія Федорівна,

1 Attachment

Таслак Мохаммад залишив коментар ()

Доброго дня! Дуже актуальна тема, з відповідей випливає,що нежитлові приміщення є співвласністю власників квартир, а ті , в свою чергу, не мають правовстановлюючих документів, а отже і розпоряджатись цим майном не можуть. Отже, приватизувати (купити) їх не можна, бо власники не мають документів? Будь-ласка, пишіть, коли дізнаєтесь правовий спосіб набуття права власності на нежитлові приміщення. Цікавлюсь цим багато років. Дякую.