Предательство национальных интересов Украины

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Влад, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Смотрим источник
http://www.szona.org/resursi-dlia-terror...

Одним из главных неозвученных вопросов остается тот, каким образом, в условиях военной блокады оккупированных территорий оккупационным властям ДНР и ЛНР удается получать необходимые ресурсы для существования? Можно сколько угодно кивать головой на так называемый гуманитарный конвой, который уже много раз приезжал со стороны РФ, но вполне понятно, что в полупустых фурах не привезешь всего необходимого для функционирования террористических образований.
Хочется поинтересоваться, откуда ДНР получает горюче-смазочные материалы и таким образом пополняет бюджет террористической организации и одновременно заправляет военную технику, которая убивает жителей Украины и представителей Вооруженных сил Украины. Кто наживается на данном бизнесе? Вопрос вне сомнения должен быть адресован к Генеральной Прокуратуре Украины и Военной Прокуратуре, поскольку на оккупированные территории свободно проезжают цистерны с топливом, непонятным образом минуя блокпосты на освобожденной территории. И не только по дорожным магистралям, но и по железной дороге.
Интересно, что поставщики нефте- и газопродуктов с украинской стороны в ДНР, очевидно, не испытывают особых угрызений совести. Чистый бизнес, который пахнет нефтепродуктами и кровью, и ничего личного. Народ Украины требует прекратить приоритет интересов олигархии над национальными интересами державы. Никто в СССР во время Великой Отечественной войны не поставлял топливо и другие ресурсы фашистской Германии, а Украина позоляет себе плевать на свои национальные интересы. Как и когда это будет пресекаться правительством Украины? Пресмыкательство перед интересами крупного бизнеса полностью противоречит провозглашенному курсу развития страны, создает новый зародыш социальных взрывов недоверия народа к правительству.

З повагою,

Влад

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+request-2652-a9a1bd25.

--
Відділ забезпечення доступу
до публічної інформації mailto:[email address]

Âëàäó

[1][FOI #2652 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä Àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ñòîñîâíî ïîñòà÷àííÿ
ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â â çîíó ÀÒÎ, ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ 
ïîâ³äîìëÿºìî.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè” Êàá³íåò
̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé âèäຠïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³í³ñòåðñòâ ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â ïðåäñòàâëÿþòü
ì³í³ñòðè.

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 4 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî áîðîòüáó ç òåðîðèçìîì”
ñóá’ºêòàìè, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî çä³éñíþþòü áîðîòüáó ç òåðîðèçìîì ó ìåæàõ
ñâ êîìïåòåíö³¿, çîêðåìà º Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâî
âíóòð³øí³õ ñïðàâ òà ̳í³ñòåðñòâî îáîðîíè.

Äî ó÷àñò³ ó çä³éñíåíí³ çàõîä³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ïîïåðåäæåííÿì, âèÿâëåííÿì ³
ïðèïèíåííÿì òåðîðèñòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, çàëó÷àþòüñÿ òàêîæ öåíòðàëüí³ îðãàíè
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóþòü äåðæàâíó
ïîë³òèêó ó ñôåðàõ òðàíñïîðòó.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî ³íôðàñòðóêòóðè, çàòâåðäæåíîãî
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 12.05.2011 ¹ 581, îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàâäàíü
̳í³íôðàñòðóêòóðè º ôîðìóâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿
ïîë³òèêè ó ñôåðàõ òðàíñïîðòó.

Íà ï³äñòàâ³ Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà
òà æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä 30.04.2014 ¹ 197, îäíèì ³ç îñíîâíèõ çàâäàíü ̳íðåã³îíó º
çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³ÿ äåðæàâíî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè,
çîêðåìà ùîäî òåðèòîð³àëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ âëàäè,
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíîãî óñòðîþ, ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Òàêîæ ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
ïðîêóðàòóðó” ïðîêóðîðñüêèé íàãëÿä çà äîäåðæàííÿì ³ ïðàâèëüíèì
çàñòîñóâàííÿì çàêîí³â, çîêðåìà, ì³í³ñòåðñòâàìè, ³íøèìè  öåíòðàëüíèìè 
îðãàíàìè  âèêîíàâ÷î¿  âëàäè, îðãàíàìè äåðæàâíîãî ³ ãîñïîäàðñüêîãî
óïðàâë³ííÿ òà êîíòðîëþ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè ³ îðãàí³çàö³ÿìè,
íåçàëåæíî â³ä ôîðì âëàñíîñò³, ï³äïîðÿäêîâàíîñò³ òà ïðèíàëåæíîñò³,
ïîñàäîâèìè îñîáàìè çä³éñíþºòüñÿ Ãåíåðàëüíèì ïðîêóðîðîì Óêðà¿íè ³
ï³äïîðÿäêîâàíèìè éîìó ïðîêóðîðàìè.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
“Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè” Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” ëèñòîì â³ä 28.11.2014
çà     ¹ 16293/0/2-14 íàä³ñëàíî äî Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè, ÑÁÓ, ÌÂÑ,
̳íîáîðîíè, ̳íðåã³îíó òà ̳í³íôðàñòðóêòóðè äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ
Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #2652 email]

ВЛАДЕ! Щиро дякую Вам за Ваш змістовний запит. Тепер вісім офіцерів які
ночували вдома в останній раз  7-8 днів назад всі гуртом готовлять данні у
відповідь  на " цілком перевірену" інформацю по забезпеченню ЛНР і ДНР
пально-мастильними матеріалами. Коли підлеглі підрозділи, які знаходяться
на передовій, телефонують та звертаються за допомогою, їм відповідають, що
всі зайняті - готовлять данні до запиту ВЛАДА! Якщо б нам таких запитів
7-8 в день то лінія зіткнення в АТО проходила б десь у Вінницькій області.
В кінці грудня група військовослужбовців їде "відпочивати" в Донецьку
область  " на бархатний сезон" з повним спорядженням, одне місце вільне!
Ще раз дякую за співпрацю.

Забезпечення доступу до публ?чно? ?нформац??,

1 Attachment

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
http://www.avast.com

Відділ по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації,

1 Attachment