правовий статус поранених та загиблих військовослужбовців у зоні АТО

Масі-Мустафа Найєм

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Чи прирівнюється зона АТО до району воєнних дій або який правовий статус антитерористичної операції в районах її проведення?
Хто повноважний визначати межі районів, у яких проводиться АТО?
На які адміністративні одиниці поширюється зона АТО і у який період часу були зміни зони АТО?
Який правовий статус поранених та загиблих військовослужбовців у зоні АТО?

З повагою,

Масі-Мустафа Найєм

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

 

Ìàñ³-Ìóñòàô³ Íàºìó

[FOI #1784 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî ëèñòà â³ä 01.08.2014 ð., ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ñòîñîâíî ïîðÿäêó
íàäàííÿ ïóò³âîê, ðîçì³ðó òà ïîðÿäêó âèïëàòè êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³
ñàìîñò³éíîãî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ë³êóâàííÿ, â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

Çàáåçïå÷åííÿ ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ ðàéîííèõ, ðàéîííèõ ó ìì. Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äåðæàäì³í³ñòðàö³é,
âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè ì³ñüêèõ ðàä îñ³á, íà ÿêèõ ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó”
ñàíàòîðíî-êóðîðòíèìè ïóò³âêàìè äî ñàíàòîðíî-êóðîðòíèõ çàêëàä³â âèçíà÷åíî
Ïîðÿäêîì çàáåçïå÷åííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíèìè ïóò³âêàìè äåÿêèõ êàòåãîð³é
ãðîìàäÿí ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ
ðàéîííèõ, ðàéîííèõ ó ìì. Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äåðæàäì³í³ñòðàö³é,
âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè ì³ñüêèõ ðàä, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22.02.2006 ð. ¹ 187 (äîäàºòüñÿ).

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè” òà â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó ïåðøîãî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ð. ¹ 950 (ó ðåäàêö³¿
ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 09.11.2011 ð. ¹ 1156), Êàá³íåò ̳í³ñòð³â
º âèùèì îðãàíîì ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çä³éñíþº
âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³
îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâ³ äåðæàâí³ àäì³í³ñòðàö³¿.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâ, ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

³äïîâ³äíî äî àáçàöó äðóãîãî ïóíêòó 1 Ïîëîæåííÿ ïðî ̳í³ñòåðñòâî
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä
06.04.2011 ð. ¹ 389 ̳íñîöïîë³òèêè Óêðà¿íè º ãîëîâíèì îðãàíîì ó ñèñòåì³
öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ôîðìóâàííÿ òà çàáåçïå÷åííÿ
ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè, çîêðåìà, ó ñôåðàõ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó,
ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò îïðàöüîâàíî â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â ³ â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî
äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” ëèñòîì â³ä 06.08.2014 ð. çà ¹ 10397/0/2-14
íàä³ñëàíî äî ̳íñîöïîë³òèêè Óêðà¿íè äëÿ ðîçãëÿäó òà íàäàííÿ á³ëüø
äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿.

 

Äîäàòîê: ïîñòàíîâà Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 22.02.2006 ð. ¹ 187 «Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó çàáåçïå÷åííÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíèìè ïóò³âêàìè äåÿêèõ
êàòåãîð³é ãðîìàäÿí ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó
íàñåëåííÿ ðàéîííèõ, ðàéîííèõ ó ìì. Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äåðæàäì³í³ñòðàö³é,
âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè ì³ñüêèõ ðàä».

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Масі-Мустафі Наєму
[FOI #1784 email]

За результатами опрацювання Вашого листа від 01.08.2014 р. що надійшов до Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою стосовно статусу антитерористичної операції, повноважень щодо визначення меж її проведення, адміністративно-територіальних одиниць у яких вона проводиться та правового статусу поранених та загиблих військовослужбовців у зоні її дії, в межах компетенції повідомляємо.
Згідно із Законом України “Про Кабінет Міністрів України” та відповідно до пункту першого § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 р. № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 09.11.2011 р. № 1156), Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконавчої влади, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та місцеві державні адміністрації.
Питання діяльності, зокрема міністерств, у Кабінеті Міністрів представляють відповідні міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері.
Згідно з статтею 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» суб'єктами, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є:
Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю;
Міністерство внутрішніх справ України;
Міністерство оборони України;
центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань;
Управління державної охорони України.
Відповідно до статті 11 зазначеного Закону рішення щодо проведення антитерористичної операції приймається залежно від ступеня суспільної небезпеки терористичного акту керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України за письмовим дозволом Голови Служби безпеки України або керівником координаційної групи відповідного регіонального органу Служби безпеки України за письмовим дозволом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, погодженим з Головою Служби безпеки України. Про рішення щодо проведення антитерористичної операції негайно інформується Президент України.
Правовий і соціальний захист осіб, які беруть участь у боротьбі з тероризмом, визначено статтею 21 зазначеного Закону.
Правовий статус учасників бойових дій визначається Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Одночасно зазначаємо, що відповідно до підпункту 43 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 383 МВС взаємодіє з органами державної влади з питань соціального захисту осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України та членів їх сімей.
Згідно з підпунктом 37 пункту 4 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 406 Міноборони здійснює відповідно до законодавства правовий та соціальний захист військовослужбовців, резервістів Збройних Сил, військовозобов’язаних, призваних на збори, членів їх сімей та працівників Збройних сил.
Підпунктом 32 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби, затвердженим Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 399 Держприкордонслужба забезпечує відповідно до законодавства правовий та соціальний захист військовослужбовців, працівників Держприкордонслужби та членів їх сімей.
Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Ураховуючи викладене, Ваш запит опрацьовано в Секретаріаті Кабінету Міністрів і відповідно до частини третьої статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” надіслано листом від 06.08.2014 № 10401/0/2-14 до Служби безпеки та листом від 06.08.2014 р. № 10402/0/2-14 до Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Адміністрації Держприкордонслужби для розгляду та інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України

3 Attachments


 

Відділ по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації,

1 Attachment