Позови Тимошенко до євросудів

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Віталій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Перелік судових справ, які на сьогодні зареєстрвоані у європейських судах від народного депутата України (фракція ВО "Батьківщина") Юлія Тимошенко. На якій стадії розгляду вони знаходяться?

З повагою,

Віталій Тараненко.

infzapyt, Верховна Рада України

Òàðàíåíêó Â.

                                          
                                                                            [1][FOI #23759 email]

 

 

Øàíîâíèé ïàíå ³òàë³þ!

 

Âàøå  çâåðíåííÿ  (Ïåðåë³ê ñóäîâèõ ñïðàâ, ÿê³ íà ñüîãîäí³ çàðåºñòðîâàí³ ó
ºâðîïåéñüêèõ ñóäàõ â³ä íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè (ôðàêö³ÿ ÂÎ
"Áàòüê³âùèíà") Þë³ÿ Òèìîøåíêî. Íà ÿê³é ñòà䳿 ðîçãëÿäó âîíè çíàõîäÿòüñÿ?)
îòðèìàíå Àïàðàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 25.07.2017 ðîêó ÷åðåç åëåêòðîííó
ïîøòó [Верховна Рада України request email], ðîçãëÿíóòî.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 1 ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿", "Ïóáë³÷íà  ³íôîðìàö³ÿ  -  öå â³äîáðàæåíà òà çàäîêóìåíòîâàíà
áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè òà íà áóäü-ÿêèõ  íîñ³ÿõ  ³íôîðìàö³ÿ,  ùî  áóëà
îòðèìàíà  àáî  ñòâîðåíà  â  ïðîöåñ³  âèêîíàííÿ  ñóá'ºêòàìè âëàäíèõ 
ïîâíîâàæåíü ñâî¿õ îáîâ'ÿçê³â,  ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, àáî 
ÿêà  çíàõîäèòüñÿ  ó  âîëîä³íí³ ñóá'ºêò³â âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ³íøèõ
ðîçïîðÿäíèê³â ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíèõ öèì Çàêîíîì".

Çã³äíî ç Ðîçïîðÿäæåííÿì Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 11 òðàâíÿ 2011
ðîêó ¹ 393 "Ïðî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿" â Àïàðàò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè", Àïàðàò Âåðõîâíî¿
Ðàäè Óêðà¿íè íå º ðîçïîðÿäíèêîì  ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè íà ³íôîðìàö³þ
àäðåñîâàíèìè äî íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, ïîñàäîâèõ îñ³á Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè.

²íôîðìóºìî Âàñ, ùî íàäàííÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ, ðîç’ÿñíåííÿ, òëóìà÷åííÿ
àáî þðèäè÷íà êîíñóëüòàö³ÿ íå ìîæóòü ââàæàòèñÿ  çàïèòîì íà îòðèìàííÿ
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ðàäèìî çâåðíóòèñÿ ç Âàøèì çàïèòàííÿì áåçïîñåðåäíüî äî íàðîäíîãî äåïóòàòà
Óêðà¿íè  Þ볿 Òèìîøåíêî.

Êîíòàêòí³ äàí³:

01008, ì.Êè¿â-8, âóë. Ì.Ãðóøåâñüêîãî, 5
Åë. ïîøòà: [2][email address]

Òåë: (044) 255-21-52 (ïðèéìàëüíÿ)
Ôàêñ: (044) 255-21-33

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 23 Çàêîíó «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿»,
ð³øåííÿ, 䳿 ÷è áåçä³ÿëüí³ñòü ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü áóòè
îñêàðæåí³ äî êåð³âíèêà ðîçïîðÿäíèêà, âèùîãî îðãàíó àáî ñóäó.

Îñêàðæåííÿ ð³øåíü, ä³é ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿ äî ñóäó
çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî Êîäåêñó àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè.

 

 

Ç ïîâàãîþ

 

Çàñòóïíèê êåð³âíèêà â³ää³ëó

ðîáîòè ç ïóáë³÷íîþ ³íôîðìàö³ºþ

Î. Êàðïóñü

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #23759 email]
2. mailto:[email address]

Доброго дня!

Відповідь на запит нечитабельна. Будь ласка, продублюйте її на мою електронну скриньку: [email address]

З повагою,

Віталій Тараненко.