Послуги ЖКГ

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Віталій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

У цього запиту дуже багато відповідей, тому вони розміщені на кількох сторінках:

За даними Держкомстату, заборгованість населення України з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в грудні 2016 року збільшилася на 17% порівняно з показником на кінець листопада і досягла 9,4 мільярда гривень. Заборгованість за електроенергію станом на кінець грудня склала 3,3 мільярда гривень.

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Надайте порівняльний рівень розрахунків населення за житлово-комунальні послуги у 2014, 2015, 2016 роках. Конкретизуйте, що впливає на нестабільну проплату і нарощення заборгованості.

2. Яка кількість справ заведена проти злісних боржників, зокрема, тих, у кого арештували та вилучили майно у 2015-2016 роках за несплату комунальних послуг? Наведіть резонансні або гучні приклади.

3. Надайте загальну інформацію про відмови у призначенні субсидій - кількість людей, скільком відповлено протягом 2015-2016 роках і перерахуйте причини відмов.

З повагою,

Віталій Тараненко.

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Â. ÒÀÐÀÍÅÍÊÓ

[FOI #17969 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 26.02.2017, ùî íàä³éøîâ äî
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º âèùèì îðãàíîì
ó ñèñòåì³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó
áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè.

³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè» äî
ïîâíîâàæåíü îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³é ó ñôåð³
æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã íàëåæèòü, çîêðåìà çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ
ö³í/òàðèô³â íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè òà ìîí³òîðèíãó ñòàíó ðîçðàõóíê³â
çà íèõ.

Òàêîæ çàçíà÷åíèì Çàêîíîì âèçíà÷åíî, ùî äî ïîâíîâàæåíü öåíòðàëüíîãî îðãàíó
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, íàëåæèòü ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó ñòàíó
ðîçðàõóíê³â çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.

Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, áóä³âíèöòâà òà
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 30.04.2014 ¹ 197, âèçíà÷åíî, ùî ̳íðåã³îí º
ãîëîâíèì îðãàíîì ó ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî
çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ó ñôåð³
æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà.

Çã³äíî ç Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿ Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 02.07.2014 ¹ 228, ̳í’þñò º ãîëîâíèì
îðãàíîì ó ñèñòåì³ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ùî çàáåçïå÷óº
ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çóº äåðæàâíó ïîë³òèêó ç îðãàí³çàö³¿ ïðèìóñîâîãî
âèêîíàííÿ ð³øåíü ñóä³â òà ³íøèõ îðãàí³â (ïîñàäîâèõ îñ³á).

Òàêîæ ̳í’þñò â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü âèêîíóº
àíàë³òè÷í³, ³íôîðìàö³éí³, ìåòîäè÷í³, îðãàí³çàö³éí³ òà ³íø³ âèäè ðîá³ò,
ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàáåçïå÷åííÿì ðåàë³çàö³¿ àðåøòîâàíîãî ìàéíà.

Ïîëîæåííÿì ïðî ̳í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíèì
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 06.04.2014 ¹ 389, âèçíà÷åíî, ùî
̳íñîöïîë³òèêè â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü, çîêðåìà,
îðãàí³çîâóº ðîáîòó ùîäî íàäàííÿ ñóáñèä³é äëÿ â³äøêîäóâàííÿ âèòðàò íà
îïëàòó æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, ñêðàïëåíîãî ãàçó, òâåðäîãî òà ð³äêîãî
ï³÷íîãî ïîáóòîâîãî ïàëèâà.

Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî
̳íðåã³îíó, ̳í’þñòó, ̳íñîöïîë³òèêè, îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³é äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Ірина Соронович,

1 Attachment

Закарпатська ОДА,

1 Attachment

Добридень Foi+request-17969-0d62fd76,

--
З повагою,
Закарпатська ОДА mailto:[адресу приховано]

Лист відправлено відділом інформаційно-
комп'ютерного забезпечення.
тел. (0312) 696073,696074,696012

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+reguest-17969-od62fd76.

--
С уважением,
public mailto:[адресу приховано]

Управління ЖКГ,

1 Attachment

1 Attachment

Доброго дня!

--
З повагою,
infozapyt mailto:[адресу приховано]

Департамент соц?ально? та молод?жно? пол?,

1 Attachment

ВЗДПІ СОДА,

2 Attachments

Повідомте, будь ласка, про отримання

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

ВЗДПІ СОДА,

3 Attachments

Повідомте, будь ласка, про отримання

---
Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Департамент ЖКГ Вінницька ОДА,

1 Attachment

Корицька Вікторія Григорівна,

1 Attachment

1 Attachment

----- Original Message -----
From: "Івано-Франківська ОДА, відправка" <[адресу приховано]>
To: "Сектор доступу до публічної інформації" <[адресу приховано]>
Sent: Friday, March 10, 2017 9:46 AM
Subject: Відповідь на запит

показати цитоване

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

Доброго дня

Направляємо лист щодо розгляду Вашого запиту
Просимо повідомити про отримання

Дякуємо завчасно

З повагою, mailto:[адресу приховано]

КМДА. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації,

1 Attachment

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Надсилаємо Вам лист у прикріпленому файлі.
Звертаємо Вашу увагу - лист підписаний ЕЦП.

--
З повагою

Відділ забезпечення доступу до публічної інформації
управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(044) 202-76-00
(044) 202-46-42

References

Visible links
1. file:///C:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml

Департамент житлово-комунального господарства Чернігівської облдержадміністрації - Івасенко Т. В.,

1 Attachment

Департамент ЖКГ Чернігівської ОДА

Лілія Ботезат,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

2 Attachments

[ Email has no body, please see attachments ]

Луганська обласна державна адміністрація,

1 Attachment

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

2 Attachments

Hello foi+request-17969-0d62fd76,

--
Best regards,
infozapyt mailto:[адресу приховано]

---
Цей електронний лист перевірено на відсутність вірусів антивірусною програмою Avast.
https://www.avast.com/antivirus

1 Attachment

--
Best regards,
Departament mailto:[адресу приховано]

Департамент соціального захисту Черкаської ОДА,

1 Attachment

Здравствуйте, Foi+request-17969-0d62fd76.

--
С уважением,
Департамент mailto:[адресу приховано]

публичной информации сектор,

1 Attachment

1 Attachment

--
Best regards,
Departament mailto:[адресу приховано]

Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Григоренко Н.В.,

1 Attachment

Доброго дня!
Департамент соціальної політики
з повагою, Григоренко Н.В.
Сообщение готово к отправке со следующим вложенным файлом или ссылкой:

051-858(з)-002-2