Посадові обовязки

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):секретяря ради

З повагою,

Віктор

Алексей, Русько-Лозівська сільська рада

Доброго дня! Стаття 42. ЗУ " про місцеве самоврядування в Україні"
Повноваження сільського, селищного, міського голови

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту
оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на
пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження сільського,
селищного, міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії
відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на наступних чергових
місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду
іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків
дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та
другої статті 79 цього Закону.

{Частина перша статті 42 в редакції Законів № 2055-IV від 06.10.2004, №
806-VI від 25.12.2008}

2. У разі звільнення з посади сільського, селищного, міського голови у
зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також
у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження
сільського, селищного, міського голови здійснює секретар відповідної
сільської, селищної, міської ради. Секретар сільської, селищної, міської
ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового
припинення повноважень сільського, селищного, міського голови і до моменту
початку повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на
позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії
відповідної сільської, селищної, міської ради, обраної на чергових місцевих
виборах.

{Частина друга статті 42 в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008}

3. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені
достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має
наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після
звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа,
яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського,
селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з
клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного,
міського голови.

Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у
дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень
відповідного сільського, селищного, міського голови.

{Частину третю статті 42 доповнено абзацом другим згідно із Законом №
1184-VII від 08.04.2014}

{Частина третя статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2055-IV
від 06.10.2004; в редакції Закону № 806-VI від 25.12.2008}

4. Сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів
виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів
України, виконання актів Президента України та відповідних органів
виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її
виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря
ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад
виконавчого комітету відповідної ради;

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 5 додатково див. Закони № 489-V
від 19.12.2006, № 749-V від 15.03.2007}

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів
ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених
відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

{Пункт 6 частини статті 42 в редакції Закону № 107-VI від 28.12.2007 - зміну
визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-рп/2008
від 22.05.2008}

{Щодо зупинення та відновлення дії пункту 6 додатково див. Закони № 489-V
від 19.12.2006, № 749-V від 15.03.2007}

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій
ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм
соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших
питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень
ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою
програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь
та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що
належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім
керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

{Пункт десятий частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом №
1841-III від 22.06.2000}

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої
установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

{Частину четверту доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом № 5477-VI від
06.11.2012}

11-2) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду
керівника установи з надання безоплатної первинної правової допомоги;

{Частину четверту доповнено пунктом 11-2 згідно із Законом № 5477-VI від
06.11.2012}

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її
виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням,
визначеним радою;

{Пункт 13 частини статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом №
2813-IV від 06.09.2005}

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у
відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування,
об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно
від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно
до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів
місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної
громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого
комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до
виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо
розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

18-1) бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України
"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності";

{Частину четверту статті 42 доповнено пунктом 18-1 згідно із Законом №
2388-VI від 01.07.2010}

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та
іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не
віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень;

{Пункт 21 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Закону № 1577-IV від 04.03.2004 на підставі Закону № 309-VI від 03.06.2008}

{Пункт 22 частини статті 42 втратив чинність у зв'язку з втратою чинності
Закону № 1577-IV від 04.03.2004 на підставі Закону № 309-VI від 03.06.2008}

{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}

5. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за
здійснення наданих йому законом повноважень.

{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}

6. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є
підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою,
відповідальним - перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими
органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним
відповідним органам виконавчої влади. Сільський, селищний, міський голова
щорічно звітує відповідно сільській, селищній, міській раді про здійснення
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими
органами відповідної ради.

{Частина шоста статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2388-VI
від 01.07.2010}

{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}

7. Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує
про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з
громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради
сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою
про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

{Офіційне тлумачення положень частини статті 42 див. в Рішенні
Конституційного Суду № 7-рп/99 від 06.07.99}
Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради

1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній
основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк
повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського
голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд
ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у
разі, якщо:

{Абзац перший частини першої статті 50 із змінами, внесеними згідно із
Законом № 806-VI від 25.12.2008}

1) на день проведення першої сесії сільської, селищної, міської ради,
обраної на чергових виборах, не завершені вибори відповідно сільського,
селищного, міського голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану
відповідним сільським, селищним, міським головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії сільської, селищної,
міської ради відповідний сільський, селищний, міський голова не вніс
кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у
зв'язку з достроковим припиненням його повноважень відповідний сільський,
селищний, міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду
секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади
відповідного сільського, селищного, міського голови у зв'язку з достроковим
припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як
половиною депутатів від загального складу відповідної ради згідно з пунктом
2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить
відповідний сільський, селищний, міський голова.

{Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2554-IV
від 21.04.2005; в редакції Закону № 520-VI від 18.09.2008}

2. Секретар сільської, селищної, міської ради не може суміщати свою службову
діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися
іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності,
медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або
підприємницькою діяльністю.

{Частина друга статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4711-VI
від 17.05.2012}

3. Секретар сільської, селищної, міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 цього Закону, здійснює
повноваження сільського, селищного, міського голови;

{Частину третю статті 50 доповнено пунктом 1 згідно із Законом № 2055-IV від
06.10.2004}

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46
цього Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію
про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на
розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених
частиною шостою статті 46 цього Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради,
забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України
"Про доступ до публічної інформації" та інших законів;

{Пункт 4 частини третьої статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом №
1170-VII від 27.03.2014}

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення,
організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради
відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації",
забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є
регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення
радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою
регуляторної діяльності;

{Пункт 5 частини третьої статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2388-VI від 01.07.2010, № 1170-VII від 27.03.2014}

6) за дорученням сільського, селищного, міського голови координує діяльність
постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації
виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення
заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до
органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування
офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної
територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано
у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням сільського, селищного, міського голови або
відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

4. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати
повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

5. Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути
достроково припинені за рішенням відповідної ради.

показати цитоване

Віктор залишив коментар ()

я запитував посадові обовязки, що визначені в посадовій інструкції працівника, а не зміст ст. 42 ЗУ "ПРо місцеве самоврядування"