Порушення прав журналистів і дітей з інвалідністю в Україні / Violation of the rights of journalists and children with disabilities in Ukraine

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Олександр, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!
На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
На протязі більш місяця слідчий СУ ГУНП в Одеській області Бзенко Анна Олексіївна відмовляється повертати тимчасово вилучене майно, що належить родині журналіста Кириченко Олександра Володимировича (в тому числі малолітнім дітям з інвалідністю, законним представником котрих він є), Під час вилучення майна з боку слідчих відбувалось знущання та моральний тиск на дітей з інвалідністю, батьком яких є Кириченко О.В.
Зазначене майно було вилучено на підставі ухвали слідчої судді Федулеєвої Ю. від 26.03.2020, що була винесена в порушення вимог п.5 ч.2 ст.235 КПК України. Речі були вилучені в порушення ст.148, 161, 168 КПК України, отже використовувались для правохахисної діяльності, а також для користування спеціальним правом у вигляді журналістської діяльності, та містили охоронювану законом таємницю.
07.04.2020 суддя Федулеєва Київського районного суду м.Одеси зобов'язала повернути все вилучене майно родині журналіста, так як воно не містило жодних відомостей кримінального порушення (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...).
Натомість в порушення вимог КПК України, а саме - в порушення абз.7 ч.7 ст.173 КПК України (відповідно до ст. 392 КПК України) прокурор Данилко А.С. звернувся з апеляційною скаргою, та апеляційний суд (О.О. Толкаченко О.В. Копіца О.Б. Джулай) помилково частково наклав арешт на майно (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...).
Отже, 06.05.2020 Одеський апеляційний суд(О.Г. Журавльов О.Б. Джулай О.В. Копіца) особисто визнав, що тільки у відповідності до ст. 392 КПК України можна оскаржувати ухвали слідчого судді (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...).
18.05.2020 суддею Федулеєвою Ю.О. було скасовано арешт на майно у вигляді дисків(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...).
Зазначене підтверджує неправомірність обшуку, а також неправомірність вилучення речей під час обшуку за місцем мешкання родини журналіста Кириченко О.В., а також співрозмірність. Особливу увагу слід приділити, що вилучені речі використовувались дітьми для дистанційного навчання, та з-за незаконного вилучення речей, діти не змогли займатися на протязі місяця. Знущався над дітьми відбувалось першочергово слідчим Гой Іван Леонідовичем. Під час своїх знущань він в порушення вимог ч.10 ст. 236 КПК України вимагав вимкнути безперервну відеофіксацію.
Неодноразово суд визнавав протиправними дії слідчих в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12020160000000149 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...). та зобов'язував виконувати вимоги ч.3 ст.169 КПК України щодо повернення майна, але вимоги не виконуються.
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...).
На теперішній час майно родині не повернуто, на родину журналіста здійснюється неправомірний тиск та вплив, а фактично викрадені речі, які небули повернуті використовуються слідчими для власних цілей.

З приводу невиконання слідчим Бзенко А.О. рішень суду були відкриті кримінальні провадження
12020161500001095
12020161500000840
12020161500000922
12020161500000996
12020161500001136,
які належним чином не розслідуються, та тимчасово вилучене майно не повертається.

Прошу надати інформацію, на підставі яких нормативно-правових актів попираються права сім'ї журналіста, в тому числі малолітніх дітей з інвалідністю (документи про їх лікування, представників, обміну інфорацією з адвокатами не повертаються, та інша інформація заборонена законом)?

Прошу врахувати, що в зв'язку з доглядом за дітьми з інвалідністю Кириченко О.В. не має можливості відлучатись до м.Миколаїва.

З повагою,
Олександр

Good day!
Pursuant to Articles 1, 13, 19, and 20 of the Law of Ukraine “On Access to Public Information” of January 13, 2011, which provide the right to address requests to information managers regarding the provision of public information, please provide the following information (following documents):
For more than a month, the investigator of the SU GUNP in Odessa region Bzenko Anna Alekseevna refuses to return the temporarily seized property belonging to the family of journalist Kirichenko Alexander Vladimirovich (including minor children with disabilities, whose legal representative he is), During the seizure of property from the traces bullying and moral pressure on children with disabilities, whose father is Kirichenko OV
The mentioned property was confiscated on the basis of the decision of the investigating judge Feduleeva Yu. From March 26, 2020, which was made in violation of the requirements of paragraph 5 part 2 of Article 235 of the CPC of Ukraine. The items were confiscated in violation of Articles 148, 161, and 168 of the CPC of Ukraine, and were therefore used for law enforcement activities, as well as for the exercise of a special right in the form of journalistic activities, and contained a secret protected by law.
On April 7, 2020, Judge Feduleyeva of the Kyiv District Court of Odessa ordered to return all confiscated property to the journalist's family, as it did not contain any information about a criminal violation (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...).
Instead, in violation of the requirements of the CPC of Ukraine, namely - in violation of paragraph 7 of Part 7 of Article 173 of the CPC of Ukraine (in accordance with Article 392 of the CPC of Ukraine) Prosecutor Danylko AS appealed, and the Court of Appeal (OO Tolkachenko OV Kopitsa OB Julai) erroneously partially seized the property (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...) .
Thus, on 06.05.2020 the Odessa Court of Appeal (OG Zhuravlyov OB Dzhulai OV Kopitsa) personally recognized that only in accordance with Art. 392 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the decisions of the investigating judge can be appealed (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...).
18.05.2020 Judge Feduleeva Yu.O. the seizure of property in the form of disks was lifted (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...).
This confirms the illegality of the search, as well as the illegality of the seizure of items during a search of the residence of the family of journalist Kirichenko OV, as well as proportionality. Particular attention should be paid to the fact that the seized items were used by children for distance learning, and due to the illegal seizure of items, the children were unable to engage for a month. The bullying of children took place primarily by investigator Goi Ivan Leonidovich. During his bullying, he violated the requirements of Part 10 of Art. 236 of the CPC of Ukraine demanded to turn off continuous video recording.
The court has repeatedly found illegal the actions of investigators in criminal proceedings filed in the ERDR 2012020160000000149 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...). and obliged to comply with the requirements of Part 3 of Article 169 of the CPC of Ukraine on the return of property, but the requirements are not met.
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/8...).
At present, the family's property has not been returned, the journalist's family has been subjected to undue pressure and influence, and in fact stolen items that have not been returned are used by investigators for their own purposes.

Regarding non-compliance by investigator Bzenko AO criminal proceedings were opened by court decisions
12020161500001095
12020161500000840
12020161500000922
12020161500000996
12020161500001136,
which are not properly investigated and the temporarily seized property is not returned.

Please provide information on the basis of which legal acts violate the rights of the journalist's family, including minor children with disabilities (documents on their treatment, representatives, exchange of information with lawyers are not returned, and other information is prohibited by law)?

Please note that in connection with the care of children with disabilities Kirichenko OV doesn't have an opportunity to leave to Nikolaev.
With respect, Olexander.
Ukraine, Odessa, Gimnazychna srt., h.30

підпис

Генеральна Прокуратура України