Порядок створення громадських рад!

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Бершов Ігор Олегович, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Бершов Ігор Олегович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
прошу надати інформацію яким нормативно-правовим актом регламентується створення громадських рад при територіальних підрозділах ( у регіонах України) Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Відповідь на даний запит прошу надіслати на електрону адресу [email address] У встановлений законом строк.

З повагою,

Бершов Ігор Олегович

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

ÁÅÐØÎÂÓ ². Î.

[FOI #8775 email]

[email address]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿
ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó äðóãîãî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º
êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿.

×àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 51 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè»
òà § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî Êàá³íåò
̳í³ñòð³â âèäຠïîñòàíîâè ³ ðîçïîðÿäæåííÿ.

Ðîçðîáíèêàìè ïðîåêò³â àêò³â Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â º, çîêðåìà, ì³í³ñòåðñòâà
â³äïîâ³äíî äî êîìïåòåíö³¿.

Ïèòàííÿ ñòâîðåííÿ ãðîìàäñüêèõ ðàä ïðè ì³í³ñòåðñòâàõ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ
îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îáëàñíèõ, Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é, ðàéîííèõ, ðàéîííèõ
ó ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíèõ àäì³í³ñòðàö³ÿõ, âðåãóëüîâàí³ ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä 03.11.2010 ¹ 996. Ðîçðîáíèêîì ïðîåêòó çàçíà÷åíî¿ ïîñòàíîâè º
̳í³ñòåðñòâî þñòèö³¿.

³äïîâ³äíî äî Ïîëîæåííÿ ïðî Äåðæàâíó ñëóæáó Óêðà¿íè ç ïèòàíü ãåîäå糿,
êàðòîãðàô³¿ òà êàäàñòðó, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä
14.01.2015 ¹ 15, Ãîëîâà Äåðæãåîêàäàñòðó â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ
çàêîíîì, îðãàí³çîâóº òà êîíòðîëþº âèêîíàííÿ â àïàðàò³ Äåðæãåîêàäàñòðó òà
éîãî òåðèòîð³àëüíèõ îðãàíàõ Êîíñòèòóö³¿ òà çàêîí³â Óêðà¿íè, àêò³â
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, àêò³â Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè òà íàêàç³â ̳íðåã³îíó
³ ̳íàãðîïîë³òèêè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ Äåðæãåîêàäàñòðó.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ï³äïóíêòîì 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â
â³ä 25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî ëèñòîì â³ä
04.02.2016 ¹ 1814/0/2-16 äî ̳í’þñòó, Äåðæãåîêàäàñòðó äëÿ ðîçãëÿäó òà
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

           

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

ГО Центр UA залишив коментар ()

За результатами опрацювання Вашого запиту, що надійшов до Секретаріату
Кабінету Міністрів з веб-сайту «Доступ до правди», в межах компетенції
повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до
пункту другого § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є
колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні
адміністрації.

Частиною першою статті 51 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»
та § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України визначено, що Кабінет
Міністрів видає постанови і розпорядження.

Розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є, зокрема, міністерства
відповідно до компетенції.

Питання створення громадських рад при міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, обласних, Київській міській, районних, районних
у місті Києві державних адміністраціях, врегульовані постановою Кабінету
Міністрів від 03.11.2010 № 996. Розробником проекту зазначеної постанови є
Міністерство юстиції.

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії,
картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від
14.01.2015 № 15, Голова Держгеокадастру в межах повноважень, передбачених
законом, організовує та контролює виконання в апараті Держгеокадастру та
його територіальних органах Конституції та законів України, актів
Президента України, актів Кабінету Міністрів України та наказів Мінрегіону
і Мінагрополітики з питань, що належать до компетенції Держгеокадастру.

Разом з тим, згідно з підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до
публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органах виконавчої влади» Секретаріат Кабінету
Міністрів не є розпорядником інформації за запитами стосовно інформації
інших державних органів України, а також щодо інформації, яка може бути
отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує
створення в інший спосіб.

Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22
Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано листом від
04.02.2016 № 1814/0/2-16 до Мін’юсту, Держгеокадастру для розгляду та
інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України

Михаил Грибков,

1 Attachment

Шановний Ігорю Олеговичу!
Надсилаю Вам електронний варіант відповіді на Ваш запит на отримання
публічної інформації, направлений з веб-сайту "Доступ до правди". Якщо Вам
потрібна сканокопія цього документу - дайте мені знати електронним листом.
З повагою Михайло Грибков