Положення про порядок проведення навчання Антимонопольного комітету

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Юрій, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

копію Пололоження про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників апарату Антимонопольного комітету України виданого на підставі пункту 3.2 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітетету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року N 15 та зареєстрованого в Мін"юсті 15 лютого 2005 року за N 231/10511 (далі-Типове положення).
Звертаю вашу увагу, що відповідно до пункту 1.3 вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарювання (далі - підприємства) незалежно від форми власності та видів діяльності.
Згідно з пунктом 3.2 Типового положення на підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці.
Отже, у кожного міністерства або ЦОВ обов'язково має бути таке положення!

З повагою,

Юрій

Добкевич Маргарита Олександрівна, Антимонопольний комітет України

9 Attachments

Øàíîâíèé ïàíå Þð³þ!

 

Ïîâòîðíî íàäñèëàºìî â³äïîâ³äü íà Âàø çàïèò íà îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿ ó çâ’ÿçêó ç îòðèìàííÿì â³ä ñåðâ³ñó Outlook ïîâ³äîìëåííÿ ùîäî
â³äêëàäåííÿ äîñòàâêè íàøîãî ïîâ³äîìëåííÿ:

 

«Äîñòàâêà ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì èëè ãðóïïàì îòëîæåíà:

 

'[FOI #36018 email]'
([1][FOI #36018 email])
<[2]mailto:[email address]>

 

Òåìà: Ïðî ðîçãëÿä çàïèòó íà îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

 

Ñîîáùåíèå åùå íå äîñòàâëåíî. Ïîïûòêè äîñòàâêè ñîîáùåíèÿ áóäóò ïðîäîëæåíû.

 

Ñåðâåð ïðîäîëæèò ïîïûòêè äîñòàâèòü ýòî ñîîáùåíèå â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 1
äí., 19 ÷. è 55 ìèí. Âû áóäåòå óâåäîìëåíû åñëè çà ýòî âðåìÿ ñîîáùåíèå
äîñòàâèòü íå óäàñòñÿ.»

 

Ç ïîâàãîþ, íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðîëþ âèêîíàííÿ äîêóìåíò³â òà çàáåçïå÷åííÿ
äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè
Ì.Äîáêåâè÷

 

From: Äîáêåâè÷ Ìàðãàðèòà Îëåêñàíäð³âíà
Sent: Tuesday, July 03, 2018 6:18 PM
To: '[FOI #36018 email]'
Subject: Ïðî ðîçãëÿä çàïèòó íà îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿

 

Øàíîâíèé ïàíå Þð³þ!

 

Íàäñèëàºìî â³äïîâ³äü íà Âàø çàïèò íà îòðèìàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ, íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîíòðîëþ âèêîíàííÿ äîêóìåíò³â òà çàáåçïå÷åííÿ
äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ Äåïàðòàìåíòó îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè
Ì.Äîáêåâè÷

[3]Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå: Îïèñàíèå:
Logo+subslogan_I-am_UKR

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #36018 email]
2. mailto:[email address]

Добкевич Маргарита Олександрівна, Антимонопольний комітет України

9 Attachments

Шановний пане Юрію!

 

Надсилаємо відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації.

 

З повагою, начальник відділу контролю виконання документів та забезпечення
доступу до публічної інформації Департаменту організаційної роботи
М.Добкевич

[1]Описание: Описание: Описание: Описание: Описание:
Logo+subslogan_I-am_UKR

 

References

Visible links