Показники ефективності державного регулювання

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Iryna, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Кількість самогубств на душу населення з 2013 по 2017 рр. 2. Якість життя населення 2015-2017 рр.
3. Обсяг ВВП на душу населення 2014-2017 рр.
4. Відношення річного приросту національного багатства до ВВП 2016-2017 рр.
5. Рівень споживання на душу населення 2016-2017 рр.
6. Рівень інфляції 2015-2017 рр.
7. Частка інвестицій у ВВП;
8. Частка державного бюджету у ВВП
9. Відношення ВВП до числа зайнятих у суспільному виробництві 2014-2017 рр.
10. Рівень безробіття 2014-2017 рр.
11. Відношення величини реальних доходів на душу населення до прожиткового мінімуму 2016-2017 рр
12. Частка ВВП або в державному бюджеті витрат на охорону здоров’я, освіту, культуру, соціальне забезпечення, охорону навколишнього середовища 2016-2017 рр.
13. Частка населення з доходами нижче прожиткового мінімуму 2014-2017 рр
14. Розмір середньомісячної заробітної плати відносно прожиткового мінімуму 2014-2017 рр.
15. Відношення середнього рівня розміру пенсії до прожиткового мінімуму 2014-2017 рр.

З повагою,

Iryna

Державна служба статистики України

5 Attachments

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 07.03.2017 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäຠâ åëåêòðîííîìó
ôîðìàò³ íàÿâíó ñòàòèñòè÷íó ³íôîðìàö³þ ùîäî:

³íäåêñ³â ñïîæèâ÷èõ ö³í â Óêðà¿í³ çà ñ³÷åíü–ãðóäåíü 2015–2016 ðîêó òà
ñ³÷åíü–ëþòèé 2017 ðîêó;

âàëîâîãî âíóòð³øíüîãî ïðîäóêòó (ÂÂÏ) òà îáñÿãó ÂÂÏ íà îäíó îñîáó â
Óêðà¿í³ çà 2014–2015 ðîêè;

ê³ëüêîñò³ ïîìåðëèõ â³ä íàâìèñíèõ ñàìîóøêîäæåíü â Óêðà¿í³ çà 2013–2015
ðîêè;

êàï³òàëüíèõ ³íâåñòèö³é â Óêðà¿í³ çà 2014–2016 ðîêè (çà äàíèìè ôîðìè ¹
2-³íâåñòèö³¿ (êâàðòàëüíà) "Êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³¿");

÷àñòêè íàñåëåííÿ ³ç ñåðåäíüîäóøîâèìè åêâ³âàëåíòíèìè çàãàëüíèìè äîõîäàìè â
ì³ñÿöü íèæ÷å ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó â ö³ëîìó ïî Óêðà¿í³ çà  2014–2015 ðîêè
òà 9 ì³ñÿö³â 2016 ðîêó (çà äàíèìè âèá³ðêîâîãî îáñòåæåííÿ óìîâ æèòòÿ
äîìîãîñïîäàðñòâ);

ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ íàñåëåííÿ â³êîì 15-70 ðîê³â â Óêðà¿í³ çà 2014–2015 ðîêè
òà 9 ì³ñÿö³â 2016 ðîêó òà ñåðåäíüîì³ñÿ÷íî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè øòàòíèõ
ïðàö³âíèê³â â Óêðà¿í³ çà 2014–2016 ðîêè òà ñ³÷åíü 2017 ðîêó (çà äàíèìè
âèá³ðêîâîãî îáñòåæåííÿ íàñåëåííÿ (äîìîãîñïîäàðñòâ) ç ïèòàíü åêîíîì³÷íî¿
àêòèâíîñò³);

ùîäî ê³ëüêîñò³ ïåíñ³îíåð³â, ðîçì³ðó ïðèçíà÷åíèõ ì³ñÿ÷íèõ ïåíñ³é, ðîçì³ðó
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó òà îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ â ðîçð³ç³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè
(çá³ðíèê "Ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ Óêðà¿íè" çà 2015 ð³ê çà äàíèìè
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, ̳í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Óêðà¿íè òà
̳í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè).

Ïðèíàã³äíî ³íôîðìóºìî, ùî ñòàòèñòè÷íó ³íôîðìàö³þ ç³ ñòàòèñòèêè ïðàö³
îïðèëþäíåíî íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Äåðæñòàòó ([1]www.ukrstat.gov.ua) ó
ðîçä³ëàõ: "Ïóáë³êàö³¿"/"Ðèíîê ïðàö³"; "Ñòàòèñòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ"/"Ðèíîê
ïðàö³"; ùîäî ñòàòèñòèêè äîìîãîñïîäàðñòâ – "Ïóáë³êàö³¿"/"Äåìîãðàô³÷íà òà
ñîö³àëüíà ñòàòèñòèêà"/"[2]Äîõîäè òà óìîâè æèòòÿ"/ñòàòèñòè÷íèé çá³ðíèê
"Âèòðàòè ³ ðåñóðñè äîìîãîñïîäàðñòâ Óêðà¿íè"; ùîäî êàï³òàëüíèõ ³íâåñòèö³é –
"Ïóáë³êàö³¿"/ "Åêîíîì³÷íà ñòàòèñòèêà"/"Êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³¿";
"Ñòàòèñòè÷íà ³íôîðìàö³ÿ"/ "Åêîíîì³÷íà ñòàòèñòèêà"/"Êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³¿".

Ñòàòèñòè÷íèé çá³ðíèê "Ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ Óêðà¿íè" çà 2016 ð³ê
ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ñòèòè â ðîçä³ë³ "Ïóáë³êàö³¿"/"Äåìîãðàô³÷íà òà ñîö³àëüíà
ñòàòèñòèêà"/"Ñîö³àëüíèé çàõèñò" – 05 ëèïíÿ; äàí³ ùîäî ê³ëüêîñò³ ïîìåðëèõ
â³ä íàâìèñíèõ ñàìîóøêîäæåíü â Óêðà¿í³ çà 2016 ð³ê â ðîçä³ë³
"Ïóáë³êàö³¿"/"Íàñåëåííÿ òà ì³ãðàö³ÿ"/ñòàòèñòè÷íèé áþëåòåíü "Ïðèðîäíèé ðóõ
íàñåëåííÿ" – 12 ÷åðâíÿ öüîãî ðîêó. Çàïëàíîâàíèé òåðì³í ôîðìóâàííÿ äàíèõ çà
2016 ð³ê ùîäî ÂÂÏ òà îáñÿãó ÂÂÏ íà îäíó îñîáó – 21 áåðåçíÿ, à ðåàëüíîãî
íàÿâíîãî äîõîäó íàñåëåííÿ – 31 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó; ùîäî ðîçïîä³ëó
íàñåëåííÿ çà ð³âíåì ñåðåäíüîäóøîâèõ åêâ³âàëåíòíèõ çàãàëüíèõ äîõîä³â – 31
ëèïíÿ 2017 ðîêó, çà 2017 ð³ê – ëèïåíü 2018 ðîêó. ²íôîðìàö³ÿ ìîæå áóòè
íàäàíà ï³ñëÿ îïðàöþâàííÿ çà äîäàòêîâèì çàïèòîì.

³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 3 ñòàòò³ 22 Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿," çàïèò çà ïóíêòàìè 8, 12 íàïðàâëåíî äëÿ ðîçãëÿäó çà íàëåæí³ñòþ
òà íàäàííÿ â³äïîâ³ä³ çàïèòóâà÷ó â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü äî ̳í³ñòåðñòâà
ô³íàíñ³â Óêðà¿íè.

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.ukrstat.gov.ua/
2. http://csrv2.ukrstat.gov.ua/druk/publica...

Лаврентева Ж.А.,

1 Attachment

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 15390 (20170510) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
http://www.eset.com