Подяка за надану інформацію

Байлюк Алексей

До: Державна служба статистики України

Доброго дня !

Перш за все щиро дякую за попередньо надану статистичну інформацію за підсумками перепису 2001 року та звернення до територіальних органів ДСС з проханням надання додаткової інформації. Маю надію на позитивні дії з їх боку.

Щодо вашої відповіді про відсутність у ДСС України даних перепису населення УРСР 1989 року в частині інформації про національний і мовний склад населення регіонів нижчого рівня (міськрад, міст, районів областей тощо) мушу повідомити наступне.

У монографії В.О.Романцова «Населення України і його рідна мова за часів радянської влади та незалежності (ХХ – початок ХХІ століття). – К: Видавництво імені Олени Теліги, 2003. – 184 с., у примітках до таблиці 9 «Національний склад і користування рідною мовою населення міст основних окружних за 1926 р., а в наступному обласних центрів України за 1959, 1989 і 2001 рр.» серед джерел інформації згідно з якими її складено, вказані:
Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. Укранская ССР. – М. 1963;
Національний склад населення України та його мовні ознаки. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року. – К., 2003. (електронна версія наявна на сайті http://2001.ukrcensus.gov.ua/publication...
Державний комітет статистики України. Табл. 1, 5 за 2001 р.;
Державний комітет статистики України. Табл. 9 за 1989 р.

Виходячи з викладеного, змушений констатувати, що ваша відмова в наданні запитуваної публічної інформації за певних умов може кваліфікуватись як порушення ст. 22. «Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію» Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року.

Мужу додатково зауважити, що згідно із п.1 ст. 1 «Публічна інформація», зазначеного Закону України, відсутність інформації на електронних носіях не є підставою для відмови у її наданні.

Ґрунтуючись на вказаному, вкотре, на підставі статей 1, 13, 19, 20 пойменованого Закону України, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

національний склад міст обласного підпорядкування, районів,
міст та селищ районного підпорядкування, областей за даними переписів населення 1959, 1970, 1979, 1989 років;

рідна мова національностей міст обласного підпорядкування, районів, міст та селищ районного підпорядкування, за даними переписів населення 1959, 1970, 1979, 1989 років.

Ставлю вас до відома про те, що у разі чергової відмови у наданні публічної інформації буду змушений вчинити певні заходи відповідно до статей 23 і 24 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Врешті, з прикрістю мужу зауважити про те, що такий важливий розділ демографічної статистики як етнолінгвістична статистика, в умовах постійних етнічних ускладнень нашого часу, вкрай нерозвинений. А таке поняття як системний аналіз розвитку етнолінгвістичної ситуації та її аналіз за тривалий період часу взагалі знаходиться поза увагою ДСС.

Як, при цьому, ви надаєте на вимогу зацікавленим відомствам аналітичні довідки розвитку ситуації в цьому напрямі ?

Через такий стан і виникають ситуації Криму та Південного сходу України, адже Керівництво країни не забезпечене не тільки достовірною, а й навіть і простою інформацію за цім напрямом статистики.

Це є складовою тесту на профналежність деяких функціональних підрозділів вашої Державної служби.

Ще раз ПРИКРО !

Вчиться у ВОРОГА (див.сайт http://std.gmcrosstata.ru/webapi/ jsf/tableView/customiseTable.xhtml)

З щирою повагою,

Олексій Байлюк

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:53 PM
To: [FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:50 PM
To: [1][FOI #14241 email]
Subject: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 17.10.2016 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ. Ôàéëè íàäñèëàºìî
÷àñòèíàìè – âåëèêèé îá’ºì ³íôîðìàö³¿.

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #14241 email]

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:54 PM
To: [FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:53 PM
To: [1][FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:50 PM
To: [2][FOI #14241 email]
Subject: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 17.10.2016 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ. Ôàéëè íàäñèëàºìî
÷àñòèíàìè – âåëèêèé îá’ºì ³íôîðìàö³¿.

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #14241 email]
2. mailto:[FOI #14241 email]

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:59 PM
To: [FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:58 PM
To: [1][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:58 PM
To: [2][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:57 PM
To: [3][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:56 PM
To: [4][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:55 PM
To: [5][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:54 PM
To: [6][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:53 PM
To: [7][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:50 PM
To: [8][FOI #14241 email]
Subject: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

Доброго дня !

 

На запит від 17.10.2016 Державна служба статистики надсилає скан-копію
листа-відповіді та файл із інформацією, що додається. Файли надсилаємо
частинами – великий об’єм інформації.

 

Просимо на цю електронну адресу повідомити про отримання інформації.

 

З повагою,

Титаренко Л.М.

Держстат України,

Департамент поширення інформації та комунікацій, тел. (044) 287-12-33

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #14241 email]
2. mailto:[FOI #14241 email]
3. mailto:[FOI #14241 email]
4. mailto:[FOI #14241 email]
5. mailto:[FOI #14241 email]
6. mailto:[FOI #14241 email]
7. mailto:[FOI #14241 email]
8. mailto:[FOI #14241 email]

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:56 PM
To: [FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:55 PM
To: [1][FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:54 PM
To: [2][FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:53 PM
To: [3][FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:50 PM
To: [4][FOI #14241 email]
Subject: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 17.10.2016 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ. Ôàéëè íàäñèëàºìî
÷àñòèíàìè – âåëèêèé îá’ºì ³íôîðìàö³¿.

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #14241 email]
2. mailto:[FOI #14241 email]
3. mailto:[FOI #14241 email]
4. mailto:[FOI #14241 email]

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:58 PM
To: [FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:57 PM
To: [1][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:56 PM
To: [2][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:55 PM
To: [3][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:54 PM
To: [4][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:53 PM
To: [5][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:50 PM
To: [6][FOI #14241 email]
Subject: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

Доброго дня !

 

На запит від 17.10.2016 Державна служба статистики надсилає скан-копію
листа-відповіді та файл із інформацією, що додається. Файли надсилаємо
частинами – великий об’єм інформації.

 

Просимо на цю електронну адресу повідомити про отримання інформації.

 

З повагою,

Титаренко Л.М.

Держстат України,

Департамент поширення інформації та комунікацій, тел. (044) 287-12-33

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #14241 email]
2. mailto:[FOI #14241 email]
3. mailto:[FOI #14241 email]
4. mailto:[FOI #14241 email]
5. mailto:[FOI #14241 email]
6. mailto:[FOI #14241 email]

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:58 PM
To: [FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:58 PM
To: [1][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:57 PM
To: [2][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:56 PM
To: [3][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:55 PM
To: [4][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:54 PM
To: [5][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:53 PM
To: [6][FOI #14241 email]
Subject: FW: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

 

 

From: Титаренко Л.М.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:50 PM
To: [7][FOI #14241 email]
Subject: Байлюк О. відповідь Держстату України на запит від 17.10.2016

 

Доброго дня !

 

На запит від 17.10.2016 Державна служба статистики надсилає скан-копію
листа-відповіді та файл із інформацією, що додається. Файли надсилаємо
частинами – великий об’єм інформації.

 

Просимо на цю електронну адресу повідомити про отримання інформації.

 

З повагою,

Титаренко Л.М.

Держстат України,

Департамент поширення інформації та комунікацій, тел. (044) 287-12-33

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #14241 email]
2. mailto:[FOI #14241 email]
3. mailto:[FOI #14241 email]
4. mailto:[FOI #14241 email]
5. mailto:[FOI #14241 email]
6. mailto:[FOI #14241 email]
7. mailto:[FOI #14241 email]

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:57 PM
To: [FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:56 PM
To: [1][FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:55 PM
To: [2][FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:54 PM
To: [3][FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:53 PM
To: [4][FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:50 PM
To: [5][FOI #14241 email]
Subject: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 17.10.2016 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ. Ôàéëè íàäñèëàºìî
÷àñòèíàìè – âåëèêèé îá’ºì ³íôîðìàö³¿.

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #14241 email]
2. mailto:[FOI #14241 email]
3. mailto:[FOI #14241 email]
4. mailto:[FOI #14241 email]
5. mailto:[FOI #14241 email]

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:50 PM
To: [FOI #14241 email]
Subject: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 17.10.2016 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ. Ôàéëè íàäñèëàºìî
÷àñòèíàìè – âåëèêèé îá’ºì ³íôîðìàö³¿.

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

 

 

Державна служба статистики України

1 Attachment

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:55 PM
To: [FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:54 PM
To: [1][FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:53 PM
To: [2][FOI #14241 email]
Subject: FW: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

 

 

From: Òèòàðåíêî Ë.Ì.
Sent: Monday, October 24, 2016 2:50 PM
To: [3][FOI #14241 email]
Subject: Áàéëþê Î. â³äïîâ³äü Äåðæñòàòó Óêðà¿íè íà çàïèò â³ä 17.10.2016

 

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 17.10.2016 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ. Ôàéëè íàäñèëàºìî
÷àñòèíàìè – âåëèêèé îá’ºì ³íôîðìàö³¿.

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #14241 email]
2. mailto:[FOI #14241 email]
3. mailto:[FOI #14241 email]

Державна служба статистики України

3 Attachments

Äîáðîãî äíÿ !

 

Íà çàïèò â³ä 17.10.2016 Äåðæàâíà ñëóæáà ñòàòèñòèêè íàäñèëຠñêàí-êîï³þ
ëèñòà-â³äïîâ³ä³ òà ôàéë ³ç ³íôîðìàö³ºþ, ùî äîäàºòüñÿ. Ôàéëè íàäñèëàºìî
÷àñòèíàìè – âåëèêèé îá’ºì ³íôîðìàö³¿.

 

Ïðîñèìî íà öþ åëåêòðîííó àäðåñó ïîâ³äîìèòè ïðî îòðèìàííÿ ³íôîðìàö³¿.

 

Ç ïîâàãîþ,

Òèòàðåíêî Ë.Ì.

Äåðæñòàò Óêðà¿íè,

Äåïàðòàìåíò ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é, òåë. (044) 287-12-33

 

 

 

1 Attachment

Здравствуйте, .

--
С уважением,
Kherson mailto:[адресу приховано]

Державна служба статистики України

1 Attachment

рТПИБООС РПЧіДПНЙФЙ РТП ПФТЙНБООС ЧіДРПЧіДі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дСЛХєНП,

Ъ РПЧБЗПА 

зху Х мХЗБОУШЛіК ПВМБУФі

ФЕМ. 099-132-99-45

ФЕМ. 067-586-84-16

ФЕМ. 073-461-89-59

 

Здравствуйте, .

Файл "Доброго дня" надісланий Вам помилково.

--
С уважением,
Kherson mailto:[адресу приховано]

Державна служба статистики України

1 Attachment

Доброго дня! Прохання повідомити про отримання листа.
 
_____________________________________________
From: Луганське ГУС
Sent: Tuesday, November 22, 2016 1:39 PM
To: '[FOI #14241 email]'
Subject: Відповідь на запит
 
Дякуємо,
з повагою 
ГУС у Луганській області
тел. 099-132-99-45
тел. 067-586-84-16
тел. 073-461-89-59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Attachment

[ Email has no body, please see attachments ]