План заходів щодо заборони пропаганди комуністичної символіки

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

план заходів щодо виконання Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" у місті Вінниця. Також просимо Вас надати контакти (телефон та email) відповідальної особи.

З повагою,
Марина Д.

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

 

     Íà Âàø çàïèò â³ä 27.07.2015ð. ïîâ³äîìëÿþ íàñòóïíå.

 Çã³äíî ñò.1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» ïóáë³÷íà
³íôîðìàö³ÿ – öå â³äîáðàæåíà òà çàäîêóìåíòîâàíà áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè òà íà
áóäü-ÿêèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³ÿ, ùî áóëà îòðèìàíà àáî ñòâîðåíà â ïðîöåñ³
âèêîíàííÿ ñóá'ºêòàìè âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü ñâî¿õ îáîâ'ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì, àáî ÿêà çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ñóá'ºêò³â âëàäíèõ
ïîâíîâàæåíü, ³íøèõ ðîçïîðÿäíèê³â ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíèõ öèì
Çàêîíîì.

         ³ííèöüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà ¿¿ âèêîíàâ÷èìè îðãàíàìè ïëàí çàõîä³â
íà âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñóäæåííÿ êîìóí³ñòè÷íîãî òà
íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íîãî (íàöèñòñüêîãî) òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â â Óêðà¿í³ òà
çàáîðîíó ïðîïàãàíäè ¿õíüî¿  ñèìâîë³êè» íå çàòâåðäæóâàâñÿ.

            Ðàçîì ç òèì, íà âèêîíàííÿ çàçíà÷åíîãî âèùå Çàêîíó
ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä 20.05.2015ð. ¹ 156-ð ñòâîðåíî ðîáî÷ó
ãðóïó ç ïèòàíü çàáîðîíè âèêîðèñòàííÿ  êîìóí³ñòè÷íî¿ òà
íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íî¿ (íàöèñòñüêî¿) ñèìâîë³êè íà òåðèòî𳿠ì.³ííèö³. Äî
ðîáî÷î¿ ãðóïè óâ³éøëè íàóêîâö³, ³ñòîðèêè, àðõ³òåêòîðè, ïðåäñòàâíèêè
ãðîìàäñüêîñò³. Ãîëîâîþ ðîáî÷î¿ ãðóïè º çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ðåâà
À.Î., çàñòóïíèêîì ãîëîâè ðîáî÷î¿ ãðóïè îáðàíî ³ñòîðèêà, êåð³âíèêà ÃÎ
"Ñï³ëüíîòà "²ñòîð³ÿ ³ííèö³" Ôåäîðèøåíà Î.Þ.

         Ðîáî÷à ãðóïà ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ êåðóºòüñÿ Ïîëîæåííÿì ïðî ðîáî÷ó
ãðóïó ç ïèòàíü çàáîðîíè âèêîðèñòàííÿ êîìóí³ñòè÷íî¿ òà
íàö³îíàë-ñîö³àë³ñòè÷íî¿ (íàöèñòñüêî¿) ñèìâîë³êè íà òåðèòî𳿠ì.³ííèö³,
ÿêå çàòâåðäæåíî ð³øåííÿì âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä
25.06.2015ð. ¹ 1407.

         Çîêðåìà äî çàâäàíü ðîáî÷î¿ ãðóïè íàëåæèòü ïðîâåäåííÿ ìîí³òîðèíãó
ïî çíàêàõ òà ñèìâîëàõ, ùî ì³ñòÿòü êîìóí³ñòè÷íó òà ðàäÿíñüêó ñèìâîë³êó,
ðîçðîáêà ðåêîìåíäàö³é òà ïðîïîçèö³é ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ ñêâåð³â,
áóëüâàð³â, âóëèöü, ïðîâóëê³â, ïðî¿çä³â, ïðîñïåêò³â, òîùî, íàçâè ÿêèõ
ì³ñòÿòü ó ñîá³ ñèìâîë³êó êîìóí³ñòè÷íîãî òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó, ïîäàííÿ
ì³ñüêîìó ãîëîâ³ ðîçðîáëåí³ çà ðåçóëüòàòàìè ñâ ðîáîòè ðåêîìåíäàö³¿ òà
ïðîïîçèö³¿.

            Äî 24 ñåðïíÿ 2015ð. ðîáî÷à ãðóïà ïëàíóº ñôîðìóâàòè ñïèñîê
ïðîïîçèö³é ïî íàçâàõ, îäíàê îñòàòî÷íå ñëîâî áóäå çà ìåøêàíöÿìè ì³ñòà, àäæå
ñàìå ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü æèòåë³ ìàþòü ï³äòðèìàòè òó ÷è
³íøó ïðîïîçèö³þ.  ïîäàëüøîìó ðåêîìåíäîâàíèé ïåðåë³ê âóëèöü ç íàçâàìè áóäå
íàäàíî â.î. ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³þ Ìîðãóíîâó, ÿêèé â ñâîþ ÷åðãó ïîäàñòü ¿õ
íà ðîçãëÿä äåïóòàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè.      

          Â³äïîâ³äíî  äî   íîðì  ÷èííîãî  çàêîíîäàâñòâà   ïðîöåäóðà  
ïîçáàâëåííÿ ñèìâîë³â    êîìóí³ñòè÷íîãî    òîòàë³òàðíîãî    ðåæèìó    
ìຠ       çàâåðøèòèñü                 äî 21 ëèñòîïàäà 2015ð.

 

 

Ç ïîâàãîþ,

íà÷àëüíèê â³ää³ëó çâåðíåíü

àïàðàòó ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ âèêîíêîìó, 

ðîçïîðÿäíèê ³íôîðìàö³¿                                           

²ðèíà ªë³çàðîâà

 

 

 

Доброго дня!

На жаль, Вашу відповідь прочитати неможливо. Прошу надіслати листа ще раз.
Дякую.

З повагою,

Марина Д

ВідділЗвернень, Вінницька міська рада

На Ваш запит від 27.07.2015р. повідомляю наступне.

Згідно ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна
інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на
будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі
виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим
Законом.

Вінницькою міською радою та її виконавчими органами план заходів на
виконання Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного( нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої  символіки» не затверджувався.

Разом з тим, на виконання зазначеного вище Закону розпорядженням міського
голови № 156-р від 20.05.2015 року створено робочу групу з питань заборони
використання  комуністичної та націонал-соціалістичної (нацистської)
символіки на території м.Вінниці. До робочої групи увійшли науковці,
історики, архітектори, представники громадськості. Головою робочої групи є
заступник міського голови Рева А.О., заступником обрано Федоришена О.Ю.

Робоча група у своїй діяльності керується Положенням про робочу групу з
питань заборони використання комуністичної та націонал-соціалістичної
(нацистської) символіки на території м.Вінниці, яке затверджено рішенням
виконавчого комітету міської ради № 1407 від 25.06.2015 року.

Зокрема до завдань робочої групи належить проведення моніторингу по знаках
та символах, що містять комуністичну та радянську символіку, розробка
рекомендацій та пропозицій щодо перейменування скверів, бульварів, вулиць,
провулків, проїздів, проспектів, тощо, назви яких містять у собі символіку
комуністичного тоталітарного режиму, подання міському голові розроблені за
результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

До 24 серпня робоча група планує сформувати список пропозицій по назвах,
однак остаточне слово буде за мешканцями, адже саме під час проведення
громадських слухань жителі мають підтримати ту чи іншу пропозицію. В
подальшому рекомендований перелік вулиць з назвами буде надано в.о.
міського голови Сергію Моргунову, який в свою чергу подасть їх на розгляд
депутатів міської ради.

Відповідно до норм чинного законодавства, процедура позбавлення символів
комуністичного тоталітарного режиму має завершитись до 21 листопада 2015
року.

 

З повагою,

начальник відділу звернень

апарату міської ради та її виконкому, 

розпорядник
інформації                                                                                                                        

Ірина Єлізарова