Перелік закладів охорони здоров’я, що перебувають на балансі

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Любов Лук'янцева, Центр Юа, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Любов Лук'янцева, Центр Юа

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати публічну інформацію, яка перебуває в розпорядженні Маловисківської РДА та стосується володіння, користування, розпорядження комунальним майном, а саме: надати перелік закладів охорони здоров’я, що перебувають на балансі райдержадміністрації, зокрема зазначивши щодо кожного закладу таку інформацію:
1. назва закладу охорони здоров’я
2. ЄДРПОУ власника закладу
3. КОАТУУ місця реєстрації закладу
4. КОАТУУ місця реєстрації власника
5. контактні поштова та електронна адреси, номер телефону
6. наявність зареєстрованого проекту рішення про переведення закладу в статус некомерційного комунального підприємства
7. наявність прийнятого рішення про переведення закладу в статус некомерційного комунального підприємства
8. кількість незаповнених вакансій медичного персоналу з уточненням, які саме вакансії відкриті
9. бюджет закладу охорони здоров’я за 2017 та 2018 роки
10. інформацію про розмір фонду заробітної плати у 2017 та 2018 роках (з деталізацією до місяців.
Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до частини 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном.
Відповідь прошу надати у формі електронної таблиці у визначений чинним законом термін.

З повагою,

Любов Лук'янцева, Центр Юа

inbox1@mv.kr-admin.gov.ua, Маловисківська райдержадміністрація

1 Attachment

 
 
 
 
 
-------Èñõîäíîå ñîîáùåíèå-------
 
Îò: [1]Ëþáîâ Ëóê'ÿíöåâà, Öåíòð Þà
Äàòà: 08.06.2018 0:30:16
Êîìó: [2]FOI requests at kirovograd12
Òåìà: ²íôîðìàö³éíèé çàïèò - Ïåðåë³ê çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî
ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³
 
Äîáðîãî äíÿ!
 
Íà ï³äñòàâ³ ñòàòåé 1, 13, 19, 20 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿
³íôîðìàö³¿» â³ä 13 ñ³÷íÿ 2011 ðîêó, ÿê³ íàäàþòü ïðàâî çâåðòàòèñü ³ç
çàïèòàìè äî ðîçïîðÿäíèê³â ³íôîðìàö³¿ ùîäî íàäàííÿ ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿,
ïðîøó íàäàòè ïóáë³÷íó ³íôîðìàö³þ, ÿêà ïåðåáóâຠâ ðîçïîðÿäæåíí³
Ìàëîâèñê³âñüêî¿ ÐÄÀ òà ñòîñóºòüñÿ âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ
êîìóíàëüíèì ìàéíîì, à ñàìå: íàäàòè ïåðåë³ê çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ùî
ïåðåáóâàþòü íà áàëàíñ³ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, çîêðåìà çàçíà÷èâøè ùîäî
êîæíîãî çàêëàäó òàêó ³íôîðìàö³þ:
1. íàçâà çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
2. ªÄÐÏÎÓ âëàñíèêà çàêëàäó
3. ÊÎÀÒÓÓ ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ çàêëàäó
4. ÊÎÀÒÓÓ ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ âëàñíèêà
5. êîíòàêòí³ ïîøòîâà òà åëåêòðîííà àäðåñè, íîìåð òåëåôîíó
6. íàÿâí³ñòü çàðåºñòðîâàíîãî ïðîåêòó ð³øåííÿ ïðî ïåðåâåäåííÿ çàêëàäó â
ñòàòóñ íåêîìåðö³éíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
7. íàÿâí³ñòü ïðèéíÿòîãî ð³øåííÿ ïðî ïåðåâåäåííÿ çàêëàäó â ñòàòóñ
íåêîìåðö³éíîãî êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
8. ê³ëüê³ñòü íåçàïîâíåíèõ âàêàíñ³é ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó ç óòî÷íåííÿì, ÿê³
ñàìå âàêàíñ³¿ â³äêðèò³
9. áþäæåò çàêëàäó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çà 2017 òà 2018 ðîêè
10. ³íôîðìàö³þ ïðî ðîçì³ð ôîíäó çàðîá³òíî¿ ïëàòè ó 2017 òà 2018 ðîêàõ (ç
äåòàë³çàö³ºþ äî ì³ñÿö³â.
Çâåðòàºìî Âàøó óâàãó, ùî â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè 5 ñòàòò³ 6 Çàêîíó Óêðà¿íè
«Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íå ìîæå áóòè îáìåæåíî äîñòóï äî
³íôîðìàö³¿ ïðî ðîçïîðÿäæåííÿ áþäæåòíèìè êîøòàìè, âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ
÷è ðîçïîðÿäæåííÿ äåðæàâíèì, êîìóíàëüíèì ìàéíîì.
³äïîâ³äü ïðîøó íàäàòè ó ôîðì³ åëåêòðîííî¿ òàáëèö³ ó âèçíà÷åíèé ÷èííèì
çàêîíîì òåðì³í.
 
Ç ïîâàãîþ,
 
Ëþáîâ Ëóê'ÿíöåâà, Öåíòð Þà
 
  Ïðîøó íàäàòè â³äïîâ³äü ó âèçíà÷åíèé çàêîíîì òåðì³í åëåêòðîííîþ ïîøòîþ.
-------------------------------------------------------------------
Öå ïîâ³äîìëåííÿ áóëî íàä³ñëàíå ÷åðåç ñàéò "Äîñòóï äî Ïðàâäè", ïðèçíà÷åííÿ
ÿêîãî - íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ ãðîìàäÿíàì íàäñèëàòè çàïèòè ïðî ïóáë³÷íó
³íôîðìàö³þ ç ïîäàëüøîþ ïóáë³êàö³ºþ öèõ çàïèò³â òà â³äïîâ³äåé íà íèõ
-------------------------------------------------------------------
 
 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #35441 email]
2. mailto:[kirovograd12 request email]