Перелік скасованих постанов “дерегуляційного дня”,

Ростислав Камерістов

Доброго дня!

У зазначеній інформації на сайті КМУ скасовано більше ніж 360 постанов у рамках “дерегуляційного дня” (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish...)

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Перелік цих самих скасованих 367 застарілих обмежуючих нормативних актів.

З повагою,

Ростислав Камерістов

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Ростислав Камерістов

Доброго дня!

Відповіді досі немає. Прохання надати відповідь.

З повагою,

Ростислав Камерістов

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Ð. ÊÀÌÅвÑÒÎÂÓ
[FOI #15289 email]

 

 

 

 

Øàíîâíèé ïàíå Ðîñòèñëàâå!

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó â³ä 26.11.2016, ùî íàä³éøîâ äî
Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â ìåæàõ
êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó äðóãîãî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º
êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü íà çàñ³äàííÿõ òà â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ âèäຠïîñòàíîâè ³
ðîçïîðÿäæåííÿ îáîâ’ÿçêîâ³ äî âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà ì³í³ñòåðñòâ, ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â
ïðåäñòàâëÿþòü â³äïîâ³äí³ ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà
ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó â³äïîâ³äí³é ñôåð³.

³äïîâ³äíî äî § 33 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, ðîçðîáíèêàìè ïðîåêò³â
àêò³â Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â º, çîêðåìà, ì³í³ñòåðñòâà â³äïîâ³äíî äî ñâ
êîìïåòåíö³¿.

Íà çàñ³äàíí³ Óðÿäó 23.11.2016 ïðèéíÿòî ïîñòàíîâó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â «Ïðî
âèçíàííÿ äåÿêèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ òàêèìè, ùî íå
çàñòîñîâóþòüñÿ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè» òà äîðó÷åíî ̳íåêîíîìðîçâèòêó ðàçîì ç
³íøèìè öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè îôîðìèòè ¿¿ â³äïîâ³äíî äî
ðåãëàìåíòíèõ âèìîã.

Ñòàíîì íà 22.12.2016 îôîðìëåíèé â³äïîâ³äíî äî ðåãëàìåíòíèõ âèìîã àêò
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä ̳íåêîíîìðîçâèòêó äî Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå íàäõîäèâ.

Ðàçîì ç òèì, â³äïîâ³äíî äî ï³äïóíêòó 2 ïóíêòó 1 ïîñòàíîâè Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583 «Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî
äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè,
öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì ³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿
³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè
îòðèìàíà øëÿõîì óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº
ñòâîðåííÿ â ³íøèé ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî
̳íåêîíîìðîçâèòêó äëÿ ðîçãëÿäó òà ³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó
ïîðÿäêó.

             

             

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

1 Attachment

Р. КАМЕРІСТОВУ
[FOI #15289 email]

 

 

 

 

Шановний пане Ростиславе!

 

За результатами опрацювання Вашого запиту від 20.12.2016, що надійшов до
Секретаріату Кабінету Міністрів з веб-сайту «Доступ до правди», в межах
компетенції повідомляємо.

Відповідь на Ваш запит від 26.11.2016 була надана Вам електронною поштою
23.12.2016 (копія відповіді додається).

 

Додаток: на 2 арк. 

             

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України