Перелік набору данних

Діденко Лілія

Доброго дня!

В законі "про доступ до публічної інформації" в ст. 10(1) вказано, що "Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України". Прошу надайте данний перелік.

З повагою,

Діденко Лілія

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

IJÄÅÍÊÎ Ë.  

[1][FOI #5049 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøîãî çàïèòó, ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», â
ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
ïóíêòó äðóãîãî § 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî
ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º
êîëåã³àëüíèì îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè.

Ïèòàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ì³í³ñòåðñòâ ó Êàá³íåò³ ̳í³ñòð³â ïðåäñòàâëÿþòü
ì³í³ñòðè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó
â³äïîâ³äíèõ ñôåðàõ.

Ðîçðîáíèêàìè ïðîåêò³â àêò³â Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â º ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³
öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, äåðæàâí³ êîëåã³àëüí³ îðãàíè, îáëàñí³,
Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³äïîâ³äíî äî ñâ êîìïåòåíö³¿.

            ³äïîâ³äíî äî àáçàöó äðóãîãî ïóíêòó 2 ðîçä³ëó ²². Ïðèê³íöåâ³
ïîëîæåííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîí³â Óêðà¿íè ùîäî
äîñòóïó äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ ó ôîðì³ â³äêðèòèõ äàíèõ» Êàá³íåò ̳í³ñòð³â
ó òðèì³ñÿ÷íèé ñòðîê ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì ïîâèíåí
çàáåçïå÷èòè ïðèéíÿòòÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî âèïëèâàþòü ³ç öüîãî
Çàêîíó.

            Çàçíà÷åíèé Çàêîí íàáðàâ ÷èííîñò³ ç 01.05.2015.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #5049 email]

ГО Центр UA залишив коментар ()

За результатами опрацювання Вашого запиту, що надійшов до Секретаріату
Кабінету Міністрів електронною поштою з веб-сайту «Доступ до правди», в
межах компетенції повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобовязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до
пункту другого § 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є
колегіальним органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади.

Питання діяльності міністерств у Кабінеті Міністрів представляють
міністри, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у
відповідних сферах.

Розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є міністерства, інші
центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, обласні,
Київська міська держадміністрації відповідно до своєї компетенції.

Відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу ІІ. Прикінцеві
положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
доступу до публічної інформації у формі відкритих даних» Кабінет Міністрів
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинен
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього
Закону.

Зазначений Закон набрав чинності з 01.05.2015.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України

Sergiy залишив коментар ()

Проблема з - шрифтом(тексту відповіді)

Назарій Омельянович залишив коментар ()

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd...
ПЕРЕЛІК
наборів даних, які підлягають оприлюдненню
у формі відкритих даних

Усі розпорядники інформації

Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та підпорядкованих йому організацій, у тому числі їх телефонів та адрес

Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації

Звіт про використання бюджетних коштів (для розпорядників інформації, що використовують бюджетні кошти), зокрема за окремими бюджетними програмами

Нормативи, що затверджуються розпорядником інформації

Переліки національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

Річні плани закупівель

Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником

Реєстр (перелік) наборів відкритих даних

Переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги

Адміністративні дані, що збираються (обробляються) розпорядником інформації

Правові акти, що підлягають оприлюдненню відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління розпорядника інформації

Верховна Рада України

Нормативно-правова база України (база даних “Законодавство України”)

Інформація про розгляд питань порядку денного Верховної Ради України

База даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради України

Мін’юст

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

Реєстр громадських об’єднань

Єдиний реєстр громадських формувань

Єдиний реєстр нотаріусів

Державний реєстр атестованих судових експертів

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

Повідомлення про торги з реалізації конфіскованого та арештованого майна та їх результати, про майно для безоплатної передачі

Перелік спеціалізованих організацій, що здійснюють реалізацію майна

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

Реєстр методик проведення судових експертиз

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майном, керуючих санацією, ліквідаторів) України

Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів

Електронний реєстр суб’єктів, які надають послуги, пов’язані з електронним цифровим підписом

Електронний реєстр чинних, блокованих та скасованих посилених сертифікатів відкритих ключів засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів, акредитованих центрів сертифікації ключів

Реєстр адміністративно-територіального устрою

МВС

Інформація про осіб, які переховуються від органів влади

Інформація про викрадені (вилучені) культурні цінності

Інформація про транспортні засоби, що перебувають у розшуку у зв’язку з їх незаконним заволодінням

Інформація про викрадену, втрачену зброю

Інформація про стан аварійності на автомобільних дорогах

Інформація про зареєстровані порушення Правил дорожнього руху

Інформація про дислокацію стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції МВС та їх телефонні номери

Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів

Мінфін

Перелік суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей

Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про відкритість використання публічних коштів”

Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій

Інформація про державні гарантії

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

Форми фінансової звітності

ДРС

Реєстр документів дозвільного характеру

ДФС

Реєстр платників податку на додану вартість

Інформація про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій

Реєстр великих платників податків

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією

Єдиний державний реєстр виробників спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Реєстр електронних форм податкових документів

Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави

Єдиний державний реєстр обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок

Довідники пільг, наданих законодавством із сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Перелік типів об’єктів оподаткування

Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету

Інформація про надходження податків і зборів

Інформація про нарахування податків і зборів

Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Показники контрольної роботи

Показники роботи слідчих підрозділів органу, що здійснює контроль за додержанням вимог податкового законодавства

Перелік територіальних органів ДФС, митних постів із зазначенням адрес їх місць розташування

Перелік місць доставки

Відомчі класифікатори інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)

Ставки ввізного та вивізного мита

Переліки товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на провадження митної брокерської діяльності

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу

Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання

Реєстр магазинів безмитної торгівлі

Реєстр гарантів

Перелік об’єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру

Єдиний державний реєстр місць зберігання

Перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами

Реєстр виданих, призупинених, анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Мінекономрозвитку

Реєстр адміністративних послуг України

Інформація про закупівлі, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про здійснення державних закупівель”

Інформація про застосування спеціальних санкцій, передбачених Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

Основні показники економічного і соціального розвитку України

Прогнозні енергетичні баланси

Дані про фактичну ціну реалізації нафти, конденсату

Дані про фактичну ціну реалізації газу природного

Стан інвестиційної діяльності в Україні

Інформація про стан використання експортно-імпортних квот

Перелік товарів, реекспорт яких з митної території України або з митної території третіх країн потребує дозволу Міністерства

Реєстри ліцензіатів, яким Міністерством видано ліцензії

Реєстр суб’єктів господарювання, які здійснюють імпорт, експорт спирту коньячного

Реєстр суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, що подали до Міністерства документи для реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору) на експорт брухту чорних металів

Державний реєстр засобів вимірювальної техніки

Реєстр державних, первинних і вторинних еталонів одиниць вимірювань

Реєстр призначених органів з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів

Реєстр органів із сертифікації, призначених для виконання робіт із сертифікації систем управління в державній системі сертифікації

Реєстр органів із сертифікації, призначених для виконання робіт із сертифікації продукції в державній системі сертифікації

Реєстр технічних регламентів

Реєстр державної системи сертифікації

ДСІВ

Державний реєстр патентів на винаходи

Державний реєстр патентів на корисні моделі

Державний реєстр патентів на промислові зразки

Державний реєстр топографій інтегральних мікросхем

Державний реєстр свідоцтв на знаки для товарів і послуг

Державний реєстр назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Реєстр організацій колективного управління

Реєстр уповноважених організацій колективного управління

Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Державний реєстр свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

Державний реєстр договорів, які стосуються права на твір

МОЗ

Державний реєстр лікарських засобів

Державний реєстр небезпечних факторів

Державний реєстр дезінфекційних засобів

Реєстр потужностей (об’єктів) та їх операторів, що провадять діяльність з виробництва та/або обігу харчових продуктів

Державний реєстр харчових продуктів спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок

Реєстр санітарно-епідеміологічних висновків

Державні санітарні норми та правила

Гігієнічні нормативи

Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів

Державний формуляр лікарських засобів

Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення

Реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби

Реєстр оптово-відпускних цін на вироби медичного призначення

Реєстр медико-технологічних документів

Перелік закладів охорони здоров’я, яким надано право утворювати медичні комісії з питань проведення огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Реєстр косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням

Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта

Реєстр галузевих нововведень

Дані щодо статистики захворювань

Міненерговугілля

Дані про граничні величини споживання електричної енергії

Екологічна та радіаційна обстановка в зоні розташування атомних електростанцій

Інформація про обсяги споживання газу в Україні

Звіти, що готуються в рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей

МОН

Єдина державна електронна база з питань освіти (відомості Реєстру вищих навчальних закладів)

Мінінфраструктури

Бази даних Регістру судноплавства України

Перелік поштових індексів та відділень поштового зв’язку України

Державний реєстр цивільних повітряних суден

Інформація про стан аварійності на транспорті в Україні

Інформація про видані та анульовані ліцензії та сертифікати на транспорті

Звіти щодо перевезення небезпечних вантажів авіаційним, залізничним, морським транспортом

Інформація про відшкодування коштів з державного бюджету підприємствам галузі за надані пільгові перевезення

Інформація про стан розгляду справ щодо стягнення штрафних санкцій з компаній-авіаперевізників, які порушили повітряний простір

Інформація про споживання енергоресурсів приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту

Інформація про планове споживання та економію газу приватними акціонерними товариствами в галузі залізничного транспорту

Інформація про обсяги перевезення енергетичного вугілля до електростанцій

Інформація про кількість внутрішньообласних автобусних маршрутів, перевезених пасажирів та вантажів

Інформація про обсяги здійснення пільгових перевезень на автомобільному та електричному транспорті

Інформація про контактні дані підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

База даних договорів оренди державного рухомого майна

Реєстр суден малого флоту

Реєстр судозаходів

Портова статистика з перевалки вантажів у розрізі терміналів та причалів

План ремонтних та капітальних днопоглиблювальних робіт та статус їх виконання

Інформація про зібрані портові збори у розрізі їх видів та портів

База даних про вантажні перевезення: вантажообіг, обсяг, дохід вантажних залізничних перевезень в розрізі контрагентів (вантажовідправник, вантажовласник, експедитор) із зазначенням типу вантажу, вагону, напрямку, тарифної схеми, інформації про сплату за перевезення

Інформація про обсяги відправлених, прийнятих вантажів у розрізі станцій

Реєстр наявних вагонів за типами, кількість запитів на вагони у розрізі станцій

Інформація про обсяги ремонту вагонів (одиниць, гривень)

Інформація про пробіг вантажних вагонів у порожньому стані (порожній пробіг)

Дані щодо вагонного господарства (робочий, неробочий парк, структура в розрізі власності, типів вагонів, місцезнаходження)

Дані щодо колійного господарства (протяжність, відремонтовано, потребують ремонту)

Дані щодо локомотивного господарства (кількість, робочий, неробочий парк)

Пасажиропотік на внутрішніх, міжнародних маршрутах

Пасажиропотік на постійних приміських маршрутах

Інформація про міжнародні перекази

Перелік поштових відділень

Інформація про місця концентрації дорожньо-транспортних подій на автомобільних дорогах загального користування

Інформація про хід ліквідації ямковості на основних дорогах міжнародного, національного та регіонального значення

Довідка про фінансування дорожньої галузі на поточну дату

Інформація про пасажиропотік у розрізі аеропортів та авіакомпаній

Статистичні дані щодо регулярності польотів та аварійних випадків

Реєстр сертифікованих суб’єктів, що надають послуги з наземного обслуговування повітряних суден

Реєстр авіаційних компаній, призначених для експлуатації міжнародних повітряних ліній

Фінансові плани підприємств

Пояснювальні записки до фінансових планів підприємств

Інформація про видані картки цифрових тахографів

Дані про доходи підприємств у розрізі контрагентів, груп товарів/послуг та натуральних показників

Дані про дебіторську заборгованість підприємств у розрізі контрагентів, сум, дат виникнення та рахунків

Дані про кредиторську заборгованість підприємств у розрізі контрагентів, сум, дат виникнення та рахунків

База даних договорів оренди державного рухомого майна підприємств, установ та організацій

База даних договорів фрахтування державного рухомого майна та поточного стану розрахунків за ними підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

База даних про закупівлі підприємств, установ та організацій в розрізі контрактів з відображенням фактично витрачених сум

Перелік фактичних тарифів на перевантаження державних стивідорів

Інформація про кількість перевезених пасажирів за видами перевезень в структурі

Інформація про пасажирообіг за видами перевезень в структурі

Реєстр укладених міжнародних угод про повітряне сполучення

Мінсоцполітики

Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Інформація про державні соціальні стандарти та гарантії

Інформація про основні показники рівня життя населення

Результати моніторингу показників заробітної плати

Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із заробітної плати

Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги

Перелік організацій та установ, що залучають до своєї діяльності іноземців та осіб без громадянства для провадження волонтерської діяльності на території України

Довідник телефонів “гарячих ліній” для осіб, які постраждали від торгівлі людьми

Інформація про відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми

Мінкультури

Державний реєстр нерухомих пам’яток України

Державний реєстр виробників та розповсюджувачів фільмів

Інформація про видані посвідчення національного фільму

Інформація про фільми, вироблені за державні кошти

Мінмолодьспорт

Інформація про напрями діяльності та контакти молодіжних центрів праці в Україні

Реєстр визнаних видів спорту в Україні

Реєстр спортивних рекордів з визнаних в Україні видів спорту

Єдина спортивна класифікація України

Списки спортсменів України з олімпійських видів спорту, які посіли 1–6 місце на офіційних міжнародних змаганнях

Інформація про національні збірні команди України

Рейтинги з неолімпійських та олімпійських видів спорту

Єдиний електронний реєстр спортивних споруд

Мінприроди та Держгеонадра
відповідно до компетенції

База даних спеціальних дозволів на користування надрами

Реєстр екологічних аудиторів

Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні

Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин України

Державний кадастр родовищ підземних вод

Реєстр нафтових та газових свердловин

Дані державного балансу запасів корисних копалин

Інформація про стан мінерально-сировинної бази України

Оглядові геологічні карти

Переліки ліцензіатів

Перелік об’єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища

Інформація про заповідання території України

Мінагрополітики

Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Інформація про сертифіковані ліси підприємств, які належать до сфери управління Держлісагентства

Інформація про лісові пожежі

Дані моніторингу лісів

Держрибагентство

Інформація про обсяги вилову риби

Держветфітослужба

Ветеринарні сертифікати

Інформація про заборони на імпорт в Україну об’єктів ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

Список зареєстрованих ветеринарних препаратів, кормових добавок, готових кормів та преміксів

Реєстр генетично модифікованих організмів, джерел кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів

Інформація про підконтрольні переробні підприємства

Реєстр експортерів харчових продуктів

Реєстр експортерів неїстівних продуктів

Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні

Перелік суб’єктів господарювання, яким видано ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері ветеринарної медицини

Огляд поширення карантинних організмів в Україні

Перелік об’єктів регулювання у сфері карантину рослин

Реєстр осіб, які провадять господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання

Реєстр осіб, які провадять господарську діяльність з виробництва та маркування дерев’яного пакувального матеріалу

Мінрегіон

Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад

Перелік експертних організацій, що можуть проводити експертизу проектів будівництва

Державні та галузеві будівельні норми

Перелік базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного їх застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Перелік технічних свідоцтв придатності будівельних виробів для застосування

МЗС

Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом яких є Україна

Список іноземних дипломатичних місій в Україні

Адміністрація Держспецзв’язку

Перелік засобів технічного захисту інформації, дозволених для забезпечення технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг в галузі технічного захисту інформації

Перелік суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного захисту

Перелік сертифікованих засобів криптографічного захисту інформації

Перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України

Перелік засобів криптографічного захисту інформації, які мають позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації

Держгеокадастр

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються продавати на земельних торгах

Реєстр апаратури супутникових радіонавігаційних систем

Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників

Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів

Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні

Довідник показників нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Державний фонд документації із землеустрою

Інформація про розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності

Держстат

Довідник розділів статистики

Метаописи державних статистичних спостережень

Звіти з якості

Результати статистичних спостережень (статистична інформація)

Інформація про заготівлю та переробку деревини

Фонд державного майна

Єдиний реєстр об’єктів державної власності

Реєстр концесійних договорів

Державний реєстр оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна

Реєстр корпоративних прав держави у статутних капіталах господарських товариств

Реєстр договорів (угод) Фонду державного майна про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності

Перелік потенційних об’єктів оренди державного майна

Антимонопольний комітет

Перелік суб’єктів природних монополій

Рішення та рекомендації Антимонопольного комітету

Нацкомфінпослуг

Державний реєстр фінансових установ

Перелік фінансових компаній, яким видано ліцензію на провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Державний реєстр страхових та перестрахових брокерів

Перелік осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

Перелік осіб, яким видано та/або анульовано свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Єдиний реєстр бюро кредитних історій

Перелік страхових та/або перестрахових брокерів — нерезидентів, які повідомили про намір провадити діяльність на території України

Перелік осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам та можуть займатися визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійні комісари)

База даних осіб, які мають сертифікат на право здійснення тимчасової адміністрації страхових компаній

Національна рада України з питань
телебачення і радіомовлення

Державний реєстр суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення

НКРЕКП

Реєстр суб’єктів природних монополій

НКЦПФР

Загальнодоступна інформаційна база даних про ринок цінних паперів

Інформація про фінансові установи, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

Інформація, що міститься в Реєстрі правопорушень на ринку цінних паперів України

Відомості про власників значних пакетів (10 і більше відсотків) акцій емітентів цінних паперів

Інформація, що міститься у Державному реєстрі випусків цінних паперів

Інформація, що міститься у Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств

Реєстр аудиторських фірм

Національний банк

Інформація про власників істотної участі у банках України

Інформація про банки, в яких запроваджена тимчасова адміністрація

Довідник банків України

Інформація про генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій

Oсновнi показники діяльності банків України

Значення економічних нормативів по системі банків України

Інформація про доходи та витрати банків України

Дані фінансової звітності банків України

Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури

Небанківські фінансові установи, яким Національним банком видано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Вищий господарський суд України

Відомості про справи про банкрутство, що оприлюднюються відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”

Державна судова адміністрація

Реєстр електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб

Реквізити для сплати судового збору

Єдиний державний реєстр судових рішень

Судова статистика

Органи місцевого самоврядування

Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій

Перелік об’єктів комунальної власності

Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)

Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування

Перелік суб’єктів господарювання комунальної власності

Фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності

Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади

Відомості щодо комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрути перевезення

Перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Інформація про рекламні засоби

Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови

Перелік укладених договорів