Перейменування залізничних станцій

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Нещодавно було прийнято постанову ВР про перейменування міста Дніпропетровськ в Дніпро. Чи будуть в зв'язку з цим перейменовані залізничні станції в цьому місті? І в які терміни це планується зробити?

Дякую.

З повагою,

Игорь

Сопленко Мирослава Вячеславівна, Міністерство інфраструктури України

1 Attachment

Відповідь на запит

²ãîð

 

e-mail: [email address]

 

 

Çà äîðó÷åííÿì ̳í³íôðàñòóêòóðè ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» ðîçãëÿíóòî çâåðíåííÿ
ñòîñîâíî ïåðåéìåíóâàííÿ çàë³çíè÷íèõ ñòàíö³é ó çâ’ÿçêó  ç³ çì³íîþ íàçâè
ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïîâ’ÿçàíîþ ç ïðèéíÿòòÿì 19.05.2016 Âåðõîâíîþ Ðàäîþ
Óêðà¿íè «Ïðîåêòó Ïîñòàíîâè ïðî ïåðåéìåíóâàííÿ ì³ñòà Äí³ïðîïåòðîâñüêà
Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³» òà ïîâ³äîìëÿº.

Àáçàöîì òðåò³ì ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ãåîãðàô³÷í³ íàçâè» (äàë³ – Çàêîí) âèçíà÷àºòüñÿ, ùî çàë³çíè÷í³ ñòàíö³¿ â³äíåñåí³ äî ïåðåë³êó ãåîãðàô³÷íèõ îá'ºêò³â.

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 7 Çàêîíó, íàéìåíóâàííÿ òà ïåðåéìåíóâàííÿ ãåîãðàô³÷íèõ îá'ºêò³â, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòî𳿠ê³ëüêîõ ñ³ë, ñåëèù ÷è ì³ñò ó ìåæàõ â³äïîâ³äíîãî ðàéîíó, ó ìåæàõ âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ïîâíîâàæåíü òà â³äïîâ³äíî äî âèìîã öüîãî Çàêîíó çä³éñíþþòü çîêðåìà ðàéîíí³ ðàäè - ùîäî ãåîãðàô³÷íèõ îá'ºêò³â, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòî𳿠ê³ëüêîõ ñ³ë, ñåëèù ÷è ì³ñò ó ìåæàõ â³äïîâ³äíîãî ðàéîíó.

Îêðåìî ñë³ä çàóâàæèòè, ùî çã³äíî ç àáçàöîì âîñüìèì ñòàòò³ 7 Çàêîíó ð³øåííÿ ùîäî íàéìåíóâàííÿ òà ïåðåéìåíóâàííÿ ãåîãðàô³÷íèõ îá'ºêò³â íàáèðàþòü ÷èííîñò³ îäíî÷àñíî ç íàáðàííÿì ÷èííîñò³ â³äïîâ³äíî çàêîíîì ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Àâòîíîìíî¿ Ðåñïóáë³êè Êðèì, îáëàñíèõ, Êè¿âñüêî¿ òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿ ì³ñüêèõ ðàä ïðî áþäæåòè íà â³äïîâ³äíèé ð³ê, ÿêèìè ïåðåäáà÷àþòüñÿ âèäàòêè, ïîâ'ÿçàí³ ç òàêèì íàéìåíóâàííÿì òà ïåðåéìåíóâàííÿì.

Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, ïðîñèìî çâåðòàòèñü çà íàëåæí³ñòþ äî â³äïîâ³äíîãî îðãàíó, ÿêèé ïðèéìຠð³øåííÿ ùîäî ïåðåéìåíóâàííÿ ãåîãðàô³÷íèõ îá'ºêò³â.

 

Äèðåêòîð ç ³íæåíåðíî-

òåõí³÷íîãî
çàáåçïå÷åííÿ                                                              
Â.Ñ. Êðîò

 

Â.î íà÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòó

óïðàâë³ííÿ
ðóõîì                                                                         
Ñ.Ì. Ñâ³òë³÷íèé

 

ÖÄ, Öåêîò 465 01 44

 

Доброго дня!

Ваша відповідь прийшла у якомусь невідомому кодуванні (ні одна програма його не може розпізнати). Надішліть, будь ласка, заново. У форматі doc або jpg, або pdf.

Дякую.

З повагою,

Игорь