"Підходяща" робота

Оксана Чубик

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

прошу надати кількість осіб окремо по кожній області (а в області інформацію розбити по районам) стосовно тих, кому була припинена реєстрація, як безробітнього в зв'язку з пропонуванням йому двічі підходящої роботи (конкретно пропонування військової служби за контрактом, особливо прошу виділити ті адміністративні райони, на території яких не має військових частин і відповідно пропонування такої "підходящої" роботи передбачає зміну місця проживання відповідно до ст. 46 ЗУ "Про зайнятість населення") за період починаючи з 01.01.2016 станом на сьогоднішній день.

З повагою,

Оксана Чубик

Гаврилюк Анна, Державний центр зайнятості

2 Attachments

Оксана Чубик

Доброго дня!

Прошу повторно розглянути мій запит і надати відповідь по суті, а саме: кількість тих осіб, кому була припена реєстрація як безробітнього в зв'язку з пропонуванням йому двічі підходящої роботи (конкретно пропонування військової служби за контрактом, особливо прошу виділити ті адміністративні райони, на території яких не має військових частин і відповідно пропонування
такої "підходящої" роботи передбачає зміну місця проживання відповідно до ст. 46 ЗУ "Про зайнятість населення"), а не загальну інформацію.

З повагою,

Оксана Чубик

Гаврилюк Анна, Державний центр зайнятості

 

Øàíîâíà ïàí³ Îêñàíî!

 

Íà Âàø çàïèò Âàì áóëî íàä³ñëàíî ºäèíó ó ðîçïîðÿäæåíí³ ³íôîðìàö³þ ùîäî
ê³ëüêîñò³ áåçðîá³òíèõ, çíÿòèõ ç ðåºñòðàö³¿ â äåðæàâí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³.

 

Äàí³ ùîäî ê³ëüêîñò³ áåçðîá³òíèõ, ÿê³ áóëè çíÿò³ ç ðåºñòðàö³¿ ó çâ’ÿçêó ³ç
â³äìîâîþ â³ä 2 ïðîïîçèö³é ï³äõîäÿùî¿ ðîáîòè, â³äñóòí³.

Æîäíèì íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì äîêóìåíòîì íå ïåðåäáà÷åíà íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè
òàêèõ äàíèõ.

 

Òàêîæ, Äåðæàâíà ñëóæáà çàéíÿòîñò³ (Öåíòðàëüíèé àïàðàò) íå âîëî䳺
³íôîðìàö³ºþ ùîäî ðîçòàøóâàííÿ â³éñüêîâèõ ÷àñòèí.

 

Çâåðòàºìî Âàøó óâàãó, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿», íà çàïèò íàäàºòüñÿ òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà âæå º ó
âîëîä³íí³ ðîçïîðÿäíèêà.  

 

Âàì áóëà íàä³ñëàíà ºäèíà ³íôîðìàö³ÿ ñòîñîâíî ïîðóøåíîãî ïèòàííÿ, ÿêà º ó
íàÿâíîñò³.

 

 

Ç ïîâàãîþ,

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè òà àíàë³çó

Áàòþê Âÿ÷åñëàâ Ãðèãîðîâè÷

289-85-79

 

 

 

Оксана Чубик

Доброго дня!

Будь ласка, напишіть зрозумілою мовою.

З повагою,

Оксана Чубик

Гаврилюк Анна, Державний центр зайнятості

1 Attachment