невиплата заробітної плати

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):
коли буде зроблена виплата заробітної плати за 2012.2013 та поточний рік на іваньківському цукровому заводі маньківського району черкаської області. куди робочі не зверталися ні гаряча лінія ні прокуратура ніяк не реагують.таке враження що влади в районі немає.

З повагою,

лариса

Відкритість, Офіс Президента України

 

 

п. ЛАРИСІ

 

 

Шановна пані Ларисо!

 

         Ваш лист від 14 серпня 2014 року стосовно виплати заробітної
плати працівникам Іваньківського цукрового заводу Маньківського району
Черкаської області надіслано за належністю Секретаріату Кабінету Міністрів
України.

         Дякуємо за Ваш лист.

 

         З повагою

 

Керівник Головного управління

забезпечення доступу до публічної інформації

Адміністрації Президента України                                       
О.Кошелєв

 

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

References

Visible links
1. file:///C:%5CUsers%5CSTELMA%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml
2. file:///C:%5CUsers%5CSTELMA%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx
3. file:///C:%5CUsers%5CSTELMA%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml

[1][FOI #1916 email]

 

Íà Âàø ëèñò â³ä 14.08.2014 ð., ùî íàä³éøîâ äî Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â ç Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, ïîâ³äîìëÿºìî.

³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” (äàë³ – Çàêîí) ïóáë³÷íà ³íôîðìàö³ÿ – â³äîáðàæåíà òà
çàäîêóìåíòîâàíà áóäü-ÿêèìè çàñîáàìè òà íà áóäü-ÿêèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà
áóëà îòðèìàíà àáî ñòâîðåíà ó ïðîöåñ³ âèêîíàííÿ ñóá’ºêòàìè âëàäíèõ
ïîâíîâàæåíü ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â, ïåðåäáà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì àáî ÿêà
çíàõîäèòüñÿ ó âîëîä³íí³ ñóá’ºêò³â âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ³íøèõ ðîçïîðÿäíèê³â
ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, âèçíà÷åíèõ öèì Çàêîíîì.

×àñòèíîþ ï’ÿòîþ ñòàòò³ 19 Çàêîíó âèçíà÷åíî, ùî çàïèò íà ³íôîðìàö³þ ìàº
ì³ñòèòè çàãàëüíèé îïèñ ³íôîðìàö³¿ àáî âèä, íàçâó, ðåêâ³çèòè ÷è çì³ñò
äîêóìåíòà, ùîäî ÿêîãî çðîáëåíî çàïèò, ÿêùî çàïèòóâà÷ó öå â³äîìî.

Âàø ëèñò çà çì³ñòîì íå â³äïîâ³äຠâèìîãàì äî çàïèòó íà ³íôîðìàö³þ, ì³ñòèòü
ïî ñóò³ ñêàðãó ùîäî çàáîðãîâàíîñò³ ïî çàðîá³òí³é ïëàò³ çà 2012, 2013 òà
2014 ðîêè íà ²âàíüê³âñüêîìó öóêðîâîìó çàâîä³ Ìàíüê³âñüêîãî ðàéîíó
×åðêàñüêî¿ îáàñò³, òîìó íå ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòèì â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿”.

Ïîðóøåí³ â ëèñò³ ïèòàííÿ â³äíîñÿòüñÿ äî êîìïåòåíö³¿ ̳í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿
ïîë³òèêè.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø ëèñò â³äïîâ³äíî äî àáçàöó äðóãîãî ïóíêòó 6 § 12
Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â ëèñòîì â³ä 20.08.2014 ð. çà ¹ 31414/1/1-14
íàä³ñëàíî çà íàëåæí³ñòþ äî ̳íàãðîïîë³òèêè äëÿ íàäàííÿ Âàì â³äïîâ³ä³ íà
ïîðóøåí³ ïèòàííÿ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

References

Visible links
1. mailto:[FOI #1916 email]