Надання землі ТзОВ "Профіт-Торг"

Даців Сергій Ярославович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

1. Копію ухвали Львівської міської ради від 26.07.2012 № 1675 "Про затвердження Положення про підготовку, організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок у м. Львові" (зі змінами).

2. Копію ухвали Львівської міської ради від 26.12.2016 ; 1411 "Про затвердження ТзОВ "Профіт-Торг" проекту землеустрою щодо відведення земельних діялнок та надання земельних ділянок на вул. Зеленій, 204".

3. Копію ухвали Львівської міської ради від 03.03.2017 № 1630 "Про внесення змін до ухвал міської ради щодо землекористування".

При підготовці відповіді прошу врахувати, що відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

З повагою,

Даців Сергій Ярославович

Кобрин Любов, Львівська міська рада

Øàíîâíèé Ñåðã³þ ßðîñëàâîâè÷ó! Íà Âàø çàïèò â³ä 18.01.2018 (çàðåºñòðîâàíèé
â Öåíòð³ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã 18.01.2018 çà ¹ 3-Ä-4587-1101)
íàäàºìî åëåêòðîíí³ àäðåñè çàïèòóâàíèõ Âàìè óõâàë, ïðè àêòèâóâàíí³ ÿêèõ Âàì
â³äêðèþòüñÿ íåîáõ³äí³ óõâàëè:

ïî ï.1-

[1]https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
– Óõâàëà â³ä 26.07.2012 ¹ 1675

[2]https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
- Óõâàëà â³ä 07.02.2013 ¹ 2103

[3]https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
- Óõâàëà â³ä 26.12.2013 ¹ 3034

[4]https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
– Óõâàëà â³ä 19.06.2014 ¹ 3497

[5]https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
- Óõâàëà â³ä 25.05.2017 ¹ 1995

ïî. ï.2-

[6]https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
- Óõâàëà â³ä  26.12.2016 ¹ 1411

ïî ï.3 -

[7]https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
- Óõâàëà â³ä 03.03.2017 ¹ 1630

 

 

Ç ïîâàãîþ, Ë. Êîáðèí .

òåë. 2957 828

Ç ïîâàãîþ

[8]Ëîãî Ëþáîâ Êîáðèí

Íà÷àëüíèê

³ää³ëë îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè

Îðãàí³çàö³éíå óïðàâë³ííÿ

Òåëåôîí:58-28

ïë.Ðèíîê, 1

Ëüâ³â, Ëüâ³âñüêà îáë. 79008

www.city-adm.lviv.ua

 

 

ÏβÄÎÌËÅÍÍß ÏÐÎ ÊÎÍÔ²ÄÅÍÖ²ÉͲÑÒÜ. Äàíå ïîâ³äîìëåííÿ (ó òîìó ÷èñë³
âêëàäåí³ ôàéëè) º êîíô³äåíö³éíèì ³ ïðèçíà÷åíå ò³ëüêè äëÿ çàçíà÷åíîãî
îäåðæóâà÷à.

Âèêîðèñòàííÿ, êîï³þâàííÿ, ïåðåñèëàííÿ äàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, à òàêîæ
ïîøèðåííÿ â³äîìîñòåé (³íôîðìàö³¿), ùî ì³ñòÿòüñÿ â äàíîìó ïîâ³äîìëåíí³ (ó
òîìó ÷èñë³ â ïðèêð³ïëåíèõ ôàéëàõ), ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ âèêëþ÷íî ç ïèñüìîâî¿
çãîäè â³äïðàâíèêà.

Íåñàíêö³îíîâàíå âèêîðèñòàííÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ çì³ñòó îòðèìàíîãî
ïîâ³äîìëåííÿ º çàáîðîíåíèì ³ òÿãíå ïåðåäáà÷åíó çàêîíîäàâñòâîì
â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

References

Visible links
1. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
2. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
3. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
4. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
5. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
6. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
7. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...