Надання земельної ділянки ТзОВ "Профіт-Торг"

Даців Сергій Ярославович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи)щодо надання ТзОВ "Профіт-Торг" в оренду земельноїділянки № 4610136800:02:003:0055:

1. Копію ухвали Львівської міської ради від 30.06.2016 № 631 "Про завтердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель м. Львова".

2. Копію ухвали Львівської міської ради від 26.07.2012 № 1675 "Про затвердження Положення про підготовку, організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок у м. Львові" (зі змінами).

3. Копію ухвали Львівської міської ради від 26.12.2016 ; 1411 "Про затвердження ТзОВ "Профіт-Торг" проекту землеустрою щодо відведення земельних діялнок та надання земельних ділянок на вул. Зеленій, 204".

4. Копію ухвали Львівської міської ради від 03.03.2017 № 1630 "Про внесення змін до ухвал міської ради щодо землекористування".

З повагою,

Даців Сергій Ярославович

Кобрин Любов, Львівська міська рада

Øàíîâíèé Ñåðã³þ ßðîñëàâîâè÷ó! Íà Âàø çàïèò â³ä 17.01.2018 (çàðåºñòðîâàíèé
â Öåíòð³ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã 17.01.2018 çà ¹ 3-Ä-4199-1101)
íàäàºìî åëåêòðîíí³ àäðåñè çàïèòóâàíèõ Âàìè óõâàë, ïðè àêòèâóâàíí³ ÿêèõ Âàì
â³äêðèþòüñÿ íåîáõ³äí³ óõâàëè.

[1]https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
– Óõâàëà ¹ 631 â³ä 30.06.2016

[2]https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
– Óõâàëà ¹ 1675 â³ä 26.07.2012

[3]https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
– Óõâàëà ¹ 1411 â³ä 26.12.2016

[4]https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
– Óõâàëà ¹ 1630 â³ä 03.03.2017

 

Ç ïîâàãîþ Êîáðèí Ëþáîâ !

òåë. 2975-828

 

 

Ç ïîâàãîþ

[5]Ëîãî Ëþáîâ Êîáðèí

Íà÷àëüíèê

³ää³ëë îðãàí³çàö³éíî¿ ðîáîòè

Îðãàí³çàö³éíå óïðàâë³ííÿ

Òåëåôîí:58-28

ïë.Ðèíîê, 1

Ëüâ³â, Ëüâ³âñüêà îáë. 79008

www.city-adm.lviv.ua

 

 

ÏβÄÎÌËÅÍÍß ÏÐÎ ÊÎÍÔ²ÄÅÍÖ²ÉͲÑÒÜ. Äàíå ïîâ³äîìëåííÿ (ó òîìó ÷èñë³
âêëàäåí³ ôàéëè) º êîíô³äåíö³éíèì ³ ïðèçíà÷åíå ò³ëüêè äëÿ çàçíà÷åíîãî
îäåðæóâà÷à.

Âèêîðèñòàííÿ, êîï³þâàííÿ, ïåðåñèëàííÿ äàíîãî ïîâ³äîìëåííÿ, à òàêîæ
ïîøèðåííÿ â³äîìîñòåé (³íôîðìàö³¿), ùî ì³ñòÿòüñÿ â äàíîìó ïîâ³äîìëåíí³ (ó
òîìó ÷èñë³ â ïðèêð³ïëåíèõ ôàéëàõ), ìîæå çä³éñíþâàòèñÿ âèêëþ÷íî ç ïèñüìîâî¿
çãîäè â³äïðàâíèêà.

Íåñàíêö³îíîâàíå âèêîðèñòàííÿ òà ðîçïîâñþäæåííÿ çì³ñòó îòðèìàíîãî
ïîâ³äîìëåííÿ º çàáîðîíåíèì ³ òÿãíå ïåðåäáà÷åíó çàêîíîäàâñòâîì
â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

References

Visible links
1. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
2. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
3. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...
4. https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhv...

Даців Сергій Ярославович

Доброго дня!

Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

У зв'язку з цим, прошу надати інформацію у відповідь на запит.

З повагою,

Даців Сергій Ярославович