Манівео

Павленко Юрій Євгенійович

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи):

Фінансову звітність ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" за 2013-2021 роки.

З повагою,
Павленко Юрій Євгенійович
073 096 88 98
04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 28

Пошта НБУ, Національний банк України

4 Attachments

 

 

Íàäñèëàºìî ëèñò, ÿêèé ï³äïèñàíî êâàë³ô³êîâàíèì åëåêòðîííèì ï³äïèñîì
ïîñàäîâî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè.

 

Ç ïîâàãîþ

Ëþáîâ Ïåòðåíêî

³ää³ë îïðàöþâàííÿ äîêóìåíò³â “ªäèíå â³êíî”

óïðàâë³ííÿ ä³ëîâîäñòâà

Äåïàðòàìåíò çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè

 

[1]Web § [2]Facebook § [3]Twitter § [4]Flickr § [5]Youtube §
[6]Instagram

[7]cid:image001.jpg@01D589BE.5C6A9CA0

 

 

Ïðèì³òêà.

Çä³éñíèòè ïåðåâ³ðêó òà îòðèìàòè ï³äòâåðäæåííÿ êâàë³ô³êîâàíîãî åëåêòðîííîãî
ï³äïèñó ïîñàäîâî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè ìîæíà íà îô³ö³éíîìó
âåá-ñàéò³ êâàë³ô³êîâàíîãî íàäàâà÷à åëåêòðîííèõ äîâ³ð÷èõ ïîñëóã
Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè çà ïîñèëàííÿì
[8]http://canbu.bank.gov.ua/verify.

 

Äîäàòêîâà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ ñåðâ³ñó ç ïåðåâ³ðêè êâàë³ô³êîâàíîãî
åëåêòðîííîãî ï³äïèñó:

1) ó âêëàäåíí³ äî öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ ì³ñòÿòüñÿ äâà ôàéëè ç îäíàêîâîþ
íàçâîþ, ùî ìàþòü ð³çí³ ðîçøèðåííÿ:

***.pdf – åëåêòðîííèé ëèñò Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè;

***.sig àáî ***.p7s – ôàéë, ùî ì³ñòèòü êâàë³ô³êîâàíèé åëåêòðîííèé ï³äïèñ
ïîñàäîâî¿ îñîáè Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè;

2) ïåðåéøîâøè çà ïîñèëàííÿì [9]http://canbu.bank.gov.ua/verify, êîðèñòóâà÷
äëÿ ïåðåâ³ðêè ï³äïèñó òà ö³ë³ñíîñò³ äàíèõ ìຠïîñë³äîâíî ó â³äïîâ³äíîìó
ïîë³ â³äêðèòè ñïåðøó ôàéë ³ç ðîçøèðåííÿì ***.sig àáî ***.p7s, ï³ñëÿ ÷îãî â
öüîìó æ ïîë³ â³äêðèòè ôàéë ³ç ðîçøèðåííÿì ***.pdf;

3) ðåçóëüòàòîì áóäå ïîâ³äîìëåííÿ ïðî óñï³øíó ïåðåâ³ðêó ï³äïèñó ç
â³äïîâ³äíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî îñîáó, ÿêà ï³äïèñàëà äîêóìåíò.

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://bank.gov.ua/control/uk/index
2. https://www.facebook.com/NationalBankOfU...
3. https://twitter.com/NBUkraine
4. https://www.flickr.com/photos/134562672@...
5. https://www.youtube.com/channel/UCLWsi-3...
6. https://www.instagram.com/national_bank_...
8. http://canbu.bank.gov.ua/verify
9. http://canbu.bank.gov.ua/verify

Павленко Юрій Євгенійович

Доброго дня!

З наданої Вами відповіді "Національний банк вбачає за можливе надати подану в
електронній формі ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога", фінансову звітність, в
форматі EXCEL за період з 01.01.18 – 31.03.21".
Але вказаного файлу немає.

З повагою,
Павленко Юрій Євгенійович
073 096 88 98
04128 м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 28