Люстровано з правоохороних органів

Нам невідомо, чи відповідь на цей запит була інформативною. Якщо ви Масі-Мустафа Найєм, будь ласка, авторизуйтесь і вкажіть, наскільки успішним був запит.
Масі-Мустафа Найєм

Доброго дня!

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо надання публічної інформації, прошу надати наступну інформацію (наступні документи): скільки осіб було люстровано з рядів правоохороних органів (міліції, даі, прокуратури) на підставі ЗУ "Про очищення влади", та кого саме.

З повагою,

Масі-Мустафа Найєм

Publishinfo, Кабінет Міністрів України

Ìàñ³-Ìóñòàôà Íàéºì

[FOI #5351 email]

 

Çà ðåçóëüòàòàìè îïðàöþâàííÿ Âàøèõ çàïèò³â, ùî íàä³éøëè äî Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó
̳í³ñòð³â ç âåá-ñàéòó «Äîñòóï äî ïðàâäè», ó ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ ïîâ³äîìëÿºìî.

×àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 19 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèçíà÷åíî, ùî îðãàíè
äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâ³ îñîáè
çîáîâ’ÿçàí³ ä³ÿòè ëèøå íà ï³äñòàâ³, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü òà ó ñïîñ³á, ùî
ïåðåäáà÷åí³ Êîíñòèòóö³ºþ òà çàêîíàìè Óêðà¿íè.

Çã³äíî ³ç Çàêîíîì Óêðà¿íè «Ïðî Êàá³íåò ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè» òà â³äïîâ³äíî äî
§ 1 Ðåãëàìåíòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ
Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 18.07.2007 ¹ 950, Êàá³íåò ̳í³ñòð³â º êîëåã³àëüíèì
îðãàíîì, ÿêèé çä³éñíþº âèêîíàâ÷ó âëàäó áåçïîñåðåäíüî òà ÷åðåç
ì³í³ñòåðñòâà, ³íø³ öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ì³ñöåâ³ äåðæàâí³
àäì³í³ñòðàö³¿.

³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 5 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî î÷èùåííÿ
âëàäè» ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ïîêëàäàºòüñÿ íà êåð³âíèêà â³äïîâ³äíîãî îðãàíó,
äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè îñîáè, ñòîñîâíî ÿêî¿
çä³éñíþºòüñÿ ïåðåâ³ðêà.

Ïóíêòîì 2 Ïðèê³íöåâèõ òà ïåðåõ³äíèõ ïîëîæåíü çàçíà÷åíîãî Çàêîíó,
ïåðåäáà÷åíî, ùî âïðîäîâæ äåñÿòè äí³â ç äíÿ íàáðàííÿ ÷èííîñò³ öèì Çàêîíîì
êåð³âíèê îðãàíó (îðãàí), äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî íàëåæèòü çâ³ëüíåííÿ òà/àáî
³í³ö³þâàííÿ çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàä îñ³á, äî ÿêèõ çàñòîñîâóºòüñÿ çàáîðîíà,
çàçíà÷åíà â ÷àñòèí³ òðåò³é ñòàòò³ 1 öüîãî Çàêîíó, íà îñíîâ³ êðèòåð³¿â,
âèçíà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ïåðøîþ ñòàòò³ 3 çàçíà÷åíîãî Çàêîíó, íà ï³äñòàâ³
â³äîìîñòåé, íàÿâíèõ â îñîáîâèõ ñïðàâàõ òàêèõ îñ³á, çâ³ëüíÿº öèõ îñ³á ç
ïîñàä àáî íàäñèëຠêåð³âíèêó îðãàíó (îðãàíó), äî ïîâíîâàæåíü ÿêîãî
íàëåæèòü çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè òàêèõ îñ³á, â³äïîâ³äí³ äîêóìåíòè äëÿ ¿õ
çâ³ëüíåííÿ íå ï³çí³øå í³æ íà 10 ðîáî÷èé äåíü ç äíÿ îòðèìàííÿ òàêèõ
äîêóìåíò³â.

³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 8 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî öåíòðàëüí³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿
âëàäè» ì³í³ñòð ÿê êåð³âíèê ì³í³ñòåðñòâà ïðèçíà÷ຠíà ïîñàäè òà çâ³ëüíÿº ç
ïîñàä êåð³âíèê³â ³ çàñòóïíèê³â êåð³âíèê³â ñàìîñò³éíèõ ñòðóêòóðíèõ
ï³äðîçä³ë³â àïàðàòó ì³í³ñòåðñòâà, êåð³âíèê³â òåðèòîð³àëüíèõ îðãàí³â
ì³í³ñòåðñòâà òà ¿õ çàñòóïíèê³â.

Ñòàòòåþ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ïðîêóðàòóðó» âèçíà÷åíî, ùî Ãåíåðàëüíèé
ïðîêóðîð ïðèçíà÷ຠïåðøîãî çàñòóïíèêà, çàñòóïíèê³â Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà,
êåð³âíèê³â ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â, ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà, ³íøèõ
ïðàö³âíèê³â Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè, çàñòóïíèê³â ïðîêóðîð³â
îáëàñòåé, ì³ñò Êèºâà ³ Ñåâàñòîïîëÿ, ¿õ çàñòóïíèê³â, ì³ñüêèõ, ðàéîííèõ,
ì³æðàéîííèõ, à òàêîæ ïðèð³âíÿíèõ äî íèõ ³íøèõ ïðîêóðîð³â.

Ðàçîì ç òèì, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â â³ä 25.05.2011 ¹ 583
«Ïèòàííÿ âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» â
Ñåêðåòàð³àò³ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè, öåíòðàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ îðãàíàõ
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» Ñåêðåòàð³àò Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â íå º ðîçïîðÿäíèêîì
³íôîðìàö³¿ çà çàïèòàìè ñòîñîâíî ³íôîðìàö³¿ ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â
Óêðà¿íè, à òàêîæ ùîäî ³íôîðìàö³¿, ÿêà ìîæå áóòè îòðèìàíà øëÿõîì
óçàãàëüíåííÿ, àíàë³òè÷íî¿ îáðîáêè äàíèõ àáî ÿêà ïîòðåáóº ñòâîðåííÿ â ³íøèé
ñïîñ³á.

Óðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, Âàø çàïèò â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèíè òðåòüî¿ ñòàòò³ 22
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿» íàä³ñëàíî äî
Ãåíåðàëüíî¿ ïðîêóðàòóðè òà ̳í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ äëÿ ðîçãëÿäó òà
³íôîðìóâàííÿ Âàñ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó.

 

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³¿ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ

Ñåêðåòàð³àòó Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè

 

ГО Центр UA залишив коментар ()

[FOI #5351 email]

За результатами опрацювання Ваших запитів, що надійшли до Секретаріату Кабінету
Міністрів з веб-сайту «Доступ до правди», у межах компетенції повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.

Згідно із Законом України «Про Кабінет Міністрів України» та відповідно до
§ 1 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів від 18.07.2007 № 950, Кабінет Міністрів є колегіальним
органом, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через
міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні
адміністрації.

Відповідно до частини четвертої статті 5 Закону України «Про очищення
влади» проведення перевірки покладається на керівника відповідного органу,
до повноважень якого належить звільнення з посади особи, стосовно якої
здійснюється перевірка.

Пунктом 2 Прикінцевих та перехідних положень зазначеного Закону,
передбачено, що впродовж десяти днів з дня набрання чинності цим Законом
керівник органу (орган), до повноважень якого належить звільнення та/або
ініціювання звільнення з посад осіб, до яких застосовується заборона,
зазначена в частині третій статті 1 цього Закону, на основі критеріїв,
визначених частиною першою статті 3 зазначеного Закону, на підставі
відомостей, наявних в особових справах таких осіб, звільняє цих осіб з
посад або надсилає керівнику органу (органу), до повноважень якого
належить звільнення з посади таких осіб, відповідні документи для їх
звільнення не пізніше ніж на 10 робочий день з дня отримання таких
документів.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої
влади» міністр як керівник міністерства призначає на посади та звільняє з
посад керівників і заступників керівників самостійних структурних
підрозділів апарату міністерства, керівників територіальних органів
міністерства та їх заступників.

Статтею 15 Закону України «Про прокуратуру» визначено, що Генеральний
прокурор призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора,
керівників структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших
працівників Генеральної прокуратури України, заступників прокурорів
областей, міст Києва і Севастополя, їх заступників, міських, районних,
міжрайонних, а також прирівняних до них інших прокурорів.

Разом з тим, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 583
«Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах
виконавчої влади» Секретаріат Кабінету Міністрів не є розпорядником
інформації за запитами стосовно інформації інших державних органів
України, а також щодо інформації, яка може бути отримана шляхом
узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший
спосіб.

Ураховуючи викладене, Ваш запит відповідно до частини третьої статті 22
Закону України «Про доступ до публічної інформації» надіслано до
Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ для розгляду та
інформування Вас в установленому порядку.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

Секретаріату Кабінету Міністрів України

Забезпечення доступу до публічної інформації,